Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SC22420051419170.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Otmuchow_S.A._-_Sprawozdanie_Zarzadu_za_2019_MASTER.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Otmuchow_S.A._-_Sprawozdanie_Finansowe_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_ZPC_31.12.2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Raport_jednostkowy_Oswiadczenie_RN_dot._KA_par._70_publikowane..docx.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Raport_jednostkowy_Ocena_RN_dot._SF_par._70_publikowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 156 337 179 496 36 712 42 150
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56 701 69 184 13 315 16 246
III. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 755 15 824 2 995 3 716
IV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 946 53 360 10 320 12 530
V. Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 99 636 110 312 23 397 25 904
VI. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 099 5 099 1 197 1 197
VII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,42 -0,52 -0,10 -0,12
IX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,42 -0,52 -0,10 -0,12
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,91 4,33 0,92 1,02
XI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,91 4,33 0,92 1,02
XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,91 8,65 0,92 2,03
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,91 8,65 0,92 2,03
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 144 738 143 697 33 646 33 404
XVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 548 -10 626 -2 452 -2 470
XVIII. Zysk (strata) brutto -12 395 -11 922 -2 881 -2 771
XIX. Zysk (strata) netto -10 637 -13 347 -2 473 -3 103
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 295 8 695 2 858 2 021
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 274 -3 767 -994 -876
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 108 379 -1 187 88
XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 913 5 307 677 1 234
<html>
<head>

</head>
<body>
<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px">Wybrane
dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeni w niżej</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">podany
sposób w tys. EURO. Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczenia
"Wybranych danych finansowych":-pozycje</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">aktywów
i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">krajowej
w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 31.12.2019</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">r.
- 4,2585 oraz na 31.12.2018 r. - 4,3000.-pozycje</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczone
na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ogłaszanych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zakończonego
miesiąca; w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. średnia</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ta
wyniosła 4,3018, a w 2018 roku 4,2669</span></font>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SC22420051419170.pdfSC22420051419170.pdf LIST PREZESA
ZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Zarzadu za 2019_MASTER.pdfZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Zarzadu za 2019_MASTER.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
ZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok.pdfZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok.pdf Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania_JSF_ZPC_31.12.2019-sig.pdfSprawozdanie z badania_JSF_ZPC_31.12.2019-sig.pdf Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
ZPC_Raport jednostkowy_Oświadczenie RN dot. KA_par. 70_publikowane..docx.pdfZPC_Raport jednostkowy_Oświadczenie RN dot. KA_par. 70_publikowane..docx.pdf Oświadczenie RN
ZPC_Raport jednostkowy_Ocena RN dot. SF_par. 70_publikowane.pdfZPC_Raport jednostkowy_Ocena RN dot. SF_par. 70_publikowane.pdf Ocena RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piatkowski
2020-05-14 JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU Jarosław Kredoszyński
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 MONIKA BUTZ GŁÓWNY KSIĘGOWY Monika Butz
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.