REKLAMA

YOLO S.A.: wyniki finansowe

2021-09-24 17:07
publikacja
2021-09-24 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_YOLO_SA_za_IH2021_-_24.09.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YOLO_S.A._Raport_z_przegladu_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat:
I. Przychody ze sprzedaży 5 200 3 627 1 144 817
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 659 -279 145 -63
III. Zysk _strata_ z działalności przed opodatkowaniem 287 -1 010 63 -227
IV. Zysk _strata_ netto 287 -1 010 63 -227
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 819 2 711 1 500 610
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 57 - 13
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 939 -3 439 -1 746 -774
VIII. Zwiększenie/_zmniejszenie_ netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 119 -671 -246 -151
IX. Zysk _strata_ przypadający na 1 akcję w PLN: 0,03 -0,11 0,01 -0,03
X. Zysk _strata_ rozwodniony przypadający na 1 akcję w PLN: 0,03 -0,11 0,01 -0,03
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:
XI. Aktywa razem 3 205 10 566 709 2 290
XII. Zobowiązania długoterminowe 2 066 3 394 457 735
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 348 10 677 962 2 314
XIV. Zobowiązania razem 6 414 14 071 1 419 3 049
XV. Kapitał własny -3 209 -3 505 -710 -759
XVI. Kapitał podstawowy 8 879 8 879 1 964 1 924
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Spółki _w PLN/EUR na akcję_ -0,36 -0,39 -0,08 -0,09
XVIII. Liczba akcji _szt. 8 879 194 8 879 194 8 879 194 8 879 194
XIX. Wypłacona dywidenda/akcję _PLN/EUR - - - -
XX. Zadeklarowana/dywidenda/akcję _PLN/EUR - - - -
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport YOLO SA za IH2021 - 24.09.2021.pdfRaport YOLO SA za IH2021 - 24.09.2021.pdf Raport YOLO S.A. za 1 półrocze 2021 r.
YOLO S.A. Raport z przeglądu 30.06.2021.pdfYOLO S.A. Raport z przeglądu 30.06.2021.pdf Opinia biegłego rewidenta z przeglądu raportu YOLO S.A. za 1 półrocze 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-24 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu
2021-09-24 Kamil Czop Członek Zarządu
2021-09-24 Maciej Królik Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki