REKLAMA
Tour de spółki

Wyniki BZWBK po trzech kwartałach 2007 roku

2007-11-07 09:00
publikacja
2007-11-07 09:00
Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK po trzech kwartałach 2007 roku:
- zysk brutto w wysokości 1 122,3 mln zł – wzrost o 36% w porównaniu z takim samym okresem 2006 roku;
- zysk netto w wysokości 784 mln zł – wzrost o 32% w porównaniu z takim samym okresem 2006 roku;
- zysk na akcję – 10,76 zł (1-3Q 2006 – 8,13 zł);
- wskaźnik zwrotu na kapitale – 27,7% (1-3Q 2006 – 24,3%);
- wskaźnik kosztów do dochodów – 49,6% (1-3Q 2006 – 52,5%);
- najlepszy w sektorze wskaźnik kredytów niepracujących – 3,3% (na koniec września 2006 roku – 5,9%).

Kluczowe czynniki wzrostu w 2007 roku:
- dynamiczny wzrost wolumenów kredytowych: kredytów gotówkowych (+52% r/r), kredytów hipotecznych w złotych (+50% r/r), kredytów dla przedsiębiorstw (+32% r/r), należności leasingowych (+29% r/r);
- znaczny przyrost bazy depozytów (16,3% r/r);
- wzrost aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych o 70% r/r;
- mocna pozycja Domu Maklerskiego BZWBK na rynku usług brokerskich – wzrost obrotów na rynku akcji o 45% r/r;
- szybki rozwój perspektywicznych linii biznesowych: produkty bancassurance, obsługa obcych instytucji finansowych, usługi doradcze i emisyjne na rynku kapitałowym;
- efektywne zarządzanie ryzykiem przy dynamicznym rozwoju portfela kredytowego oraz wzroście aktywności biznesowej.

Spektakularny wzrost Funduszy powierzonych Grupie BZWBK
Na koniec września 2007 roku oszczędności klientów Grupy Banku Zachodniego WBK osiągnęły wartość 53 mld zł i wzrosły w porównaniu z końcem czerwca poprzedniego roku o 37%.

Powierzone przez klientów BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych aktywa wzrosły w ciągu roku o 64% i na koniec września 2007 roku osiągnęły wartość 22,8 mld zł. Obecnie spółka zajmuje drugą pozycję w kraju z 16-procentowym udziałem w rynku funduszy inwestycyjnych.

Indywidualne portfele aktywów zarządzane przez asset management osiągnęły wartość 3,6 mld zł w porównaniu z 1,7 mld zł na koniec września 2006 roku (+113% r/r).

Depozyty klientów na koniec września 2007 roku osiągnęły wartość 26,4 mld zł i przekroczyły poziom sprzed dwunastu miesięcy o 16%. To rezultat znacznego wzrostu środków zgromadzonych na rachunkach bieżących klientów (+32%).

Portfel kredytowy: dynamicznie w górę
Należności netto od klientów wyniosły 22,3 mld zł, wzrastając w skali roku o 34%.

Dynamicznie rosły kredyty dla podmiotów gospodarczych (+32%) z korzystnie ukształtowaną strukturą portfeli korporacyjnego i SME.

Należy także zaznaczyć, że spółki zależne BZWBK Finanse & Leasing oraz BZWBK Leasing osiągnęły rekordowy wzrost portfela należności leasingowych w wysokości 29% r/r.

Portfel kredytów dla klientów indywidualnych wzrósł o (+39%). Szczególnym sukcesem była dynamika portfela kredytów gotówkowych +52% i złotowych kredytów hipotecznych, które wzrosły o 50%.

Wskaźnik kredytów niepracujących spadł z 5,9 na koniec września 2006 roku do zaledwie 3,3% we wrześniu 2007 roku.

Dochody: szybki wzrost

W okresie od stycznia do września 2007 roku Grupa Kapitałowa wypracowała dochód ogółem w wysokości 2.218,7 mln zł, co oznacza wzrost o 24,1% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Wynik z tytułu odsetek ukształtował się na poziomie 923,1 mln zł, wzrastając o 23% w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku.

Na osiągnięcie takiego wyniku największy wpływ miała rosnąca skala biznesu oraz korzystne zmian w jego strukturze; dynamiczny rozwój portfela kredytów dla przedsiębiorstw i znaczący przyrost środków bieżących.

Wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 1.143,5 mln zł i zwiększył się o 31,4% r/r w efekcie dalszego rozwoju działalności biznesowej banku i spółek zależnych.

W związku z systematycznym napływem środków do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz portfeli indywidualnych BZ WBK AIB Asset Management, dochody netto grupy z tytułu dystrybucji funduszy oraz zarządzania aktywami wykazały rekordowy poziom 475,1 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 75%.

Wysokie tempo wzrostu osiągnęły też dochody prowizyjne (netto) Domu Maklerskiego BZWBK (+47,9% r/r), które po trzech kwartałach 2007 roku zamknęły się kwotą 113,7 mln zł. Przyczyniły sie do tego miedzy innymi: wysokie obroty spółki na giełdowym rynku akcji, obsługa ofert sprzedaży akcji na rynku pierwotnym oraz działalność w charakterze animatora rynku.

W ramach prowizji bankowych, znaczne przyrosty dochodów wystąpiły w linii produktów bancassurance (+97,6%), w tym zwłaszcza z tytułu sprzedaży ubezpieczeń oferowanych do kredytu gotówkowego i hipotecznego oraz udziału w projektach na rynku kapitałowym (+59,3%), obejmujących m.in. doradztwo i organizację emisji papierów wartościowych na zlecenie klientów.

Przychody z tytułu dywidend – w wysokości 64,7 mln zł – zwiększyły się o 13% w związku z wypłatą wyższej dywidendy przez spółki z Grupy Commercial Union. W 2007 roku bank Zachodni WBK otrzymał z tego źródła dywidendę w łącznej kwocie 60,3 mln zł, natomiast w poprzednim roku 53 mln zł.

Koszty: wzrost kontrolowany

Całkowite koszty operacyjne Grupy Kapitałowej zamknęły się kwotą 1100,2 mln zł i były wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku o 17,3%. Najważniejsze składowe tej wielkości kształtowały się następująco:

Koszty pracownicze wzrosły w skali roku o 26,5% i na koniec września wyniosły 606,8 mln zł. Na ten efekt złożył się m. in. wzrost zatrudnienia (+733 etaty), podwyżka płac związana z coroczną oceną pracowników, zwiększone obciążenie z tytułu rezerw na odprawy emerytalne i koszty premii, a także wyższe koszty szkoleń w związku z programami rozwojowymi. Przy znacznym wzroście biznesu, koszty działania grupy kapitałowej zwiększyły się o 17,5% r/r i wyniosły 362,1 mln zł.

Grupa BZWBK realizowała intensywne przedsięwzięcia promocyjne wspierające sprzedaż produktów strategicznych: funduszy inwestycyjnych Arka BZWBK, kredytów gotówkowych i mieszkaniowych, konta oszczędnościowego i wybranych kont osobistych.

Ważnym czynnikiem wzrostu były też koszty związane z eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych, w tym koszty projektów informatycznych, których celem jest zapewnienie infrastruktury wspierającej dalszy wzrost działalności biznesowej banku i spółek zależnych.

Wysoki wzrost dochodów Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK, przy racjonalnym i ściśle kontrolowanym wzroście kosztów, spowodował spadek wskaźnika relacji kosztów do dochodów do poziomu 49,6% z 52,5% za dziewięć miesięcy 2006 roku.

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W trzecim kwartale br. wpływy do funduszy zarządzanych przez BZWBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych znacznie przewyższyły wartość dokonanych wypłat, mimo korekty cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wynikającego stąd spadku cen jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z wiodącymi na rynku tendencjami inwestycyjnymi (przesuwanie części aktywów z funduszy akcyjnych do bardziej bezpiecznych), dużym zainteresowaniem klientów cieszyła się Arka BZWBK Ochrony Kapitału FIO (+13% k/k) oraz Arka BZWBK Obligacji FIO (+20% k/k). Największy przyrost aktywów – w ujęciu kwartalnym – odnotował jednak fundusz Arka BZWBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO (+529%), który osiągnął wartość 1 030,3 mln zł dzięki atrakcyjnej strategii inwestycyjnej oraz skutecznej kampanii reklamowej.

Dom Maklerski BZ WBK

W ciągu trzech kwartałów 2007 roku obroty Domu Maklerskiego BZWBK na giełdowym rynku akcji osiągnęły wartość 38 997,2 mln zł i były wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku o 45%. Wynik ten zapewnił spółce pierwsze miejsce w kraju pod względem udziału w obrocie na giełdowym rynku akcji (11%). Pozycja lidera to przede wszystkim efekt wysokiej jakości oferowanego klientom spółki serwisu.

W minionym kwartale Dom Maklerski BZWBK pośredniczył w zawarciu 526,1 tys. kontraktów terminowych, co oznacza wzrost o 33% wobec drugiego kwartału 2007 roku. W ujęciu narastającym, ilość takich transakcji wzrosła o 14% r/r do poziomu 1 362,2 tys., plasując spółkę na trzeciej pozycji w kraju z udziałem 10,4%.

BZWBK Leasing i BZWBK Finanse & Leasing

Wartość netto aktywów oddanych w leasing w III kwartale 2007 roku przez ww. spółki leasingowe wyniosła 452,1 mln zł, a w ujęciu narastającym 1 259,6 mln zł. Osiągnięty poziom sprzedaży spowodował znaczny wzrost portfela należności leasingowych, który po raz pierwszy przekroczył próg 2 mld zł. W III kwartale br. szczególnie dynamicznie rozwijała się sprzedaż maszyn i urządzeń (+16% k/k), natomiast w całym 2007 roku głównym motorem wzrostu portfela był leasing pojazdów (+59% r/r).

Rating

W dniu 4 lipca 2007 roku Agencja Ratingowa Fitch Ratings podtrzymała ratingi dla Banku Zachodniego WBK: rating podmiotu („IDR”) „A+” (pojedyncze A z plusem), rating krótkoterminowy „F1”, rating indywidualny „C” i rating wsparcia „1”. Perspektywa ratingu pozostaje „Stabilna”. Jakość portfela kredytowego BZWBK poprawiła się zarówno w 2006 roku, jak i w pierwszym kwartale 2007 roku, a pokrycie rezerwami portfela kredytów narażonych na utratę wartości jest odpowiednie. Rating podmiotu („IDR”), rating wsparcia i rating krótkoterminowy odzwierciedlają bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia, które bank mógłby otrzymać, gdyby było to potrzebne, od swojego dominującego akcjonariusza, Allied Irish Banks posiadającego rating „AA-” z perspektywą „Stabilną”.

Ład Korporacyjny: 5 gwiazdek

Bank Zachodni WBK zawsze starał sie wypełniać najwyższe standardy wynikające z „Dobrych praktyk”. W lipcu spółka otrzymała tytuł „Spółka godna zaufania 2007” w czwartej edycji ratingu spółek giełdowych przygotowanym przez Kapitułę Inwestorów Instytucjonalnych oraz Polski Instytut Dyrektorów (5 gwiazdek – najwyższa ocena).

Bank Zachodni WBK / www.prnews.pl
Źródło:
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki