Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w RUŚCU

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w RUŚCU („Wezwanie”) - komunikat

Wezwanie jest ogłoszone zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 9.963.300 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu, adres: ul. Wieluńska 2, 97- 438 Rusiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211414 („Emitent”), o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLPMPOL00031 (zwanych dalej łącznie „Akcjami” a każda z osobna „Akcją”), co stanowi wszystkie akcje Emitenta poza akcjami należącymi do Wzywającego, tj. AMERYKANKA STRUKTURA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej. Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Wezwanie ogłaszane jest przez AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ruścu, adres: ul. Wieluńska 2, 97- 438 Rusiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620358 („Wzywający”).

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Podmiotem nabywającym Akcje będzie wyłącznie Wzywający, tj. AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ruścu, adres: ul. Wieluńska 2, 97- 438 Rusiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620358 („Nabywający”).

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma:
Adres:
Nr tel.
Nr fax.

E-mail: dm@pkobp.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

Akcje objęte wezwaniem, które zamierza nabyć Nabywający, reprezentują (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 28,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 28,67% liczby akcji Emitenta. Liczba Akcji, które Nabywający zamierza nabyć, wynosi 9.963.300 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta) i uprawniają one do wykonywania 9.963.300 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Są to wszystkie akcje Emitenta, które nie należą do Nabywającego.

Wszystkie Akcje, które Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Nabywający, uwzględniając należące do niego akcje Emitenta, w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i 100% liczby akcji Emitenta, odpowiadającej 34.750.050 (trzydzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji Emitenta, uprawniających do 34.750.050 (trzydzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Akcje będą nabywane wyłącznie przez Nabywającego.

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem nabywane będą po cenie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą Akcję („Cena Akcji”). Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8 określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena wskazana w pkt. 8 powyżej jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1-3 Ustawy o ofercie.

Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym GPW, wynoszącej 0,96 zł (dziewięćdziesiąt sześć groszy).

Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym GPW, wynoszącej 0,92 zł (dziewięćdziesiąt dwa grosze).

W okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, nie nabywały akcji Emitenta (bezpośrednio lub pośrednio).

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Ogłoszenie Wezwania:
Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu:
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu:
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW:
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą wyłącznie w dni robocze (za które przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach pracy placówek wskazanych w pkt. 18.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności wskazujących na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 3 pkt 1 lit. (a) Rozporządzenia.

Wzywający poda do publicznej wiadomości fakt wydłużenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit. (a) w zw. z § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na Akcje.

Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania. Na podstawie § 3 ust. 2 i 4 w zw. z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego są Panowie Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Wzywający jest jednocześnie Nabywającym Akcje w Wezwaniu, w związku z tym informacje w tym zakresie zostały podane w pkt 11. Wezwania.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Procentowa liczba głosów z akcji Emitenta, które w dniu ogłoszenia Wezwania posiada Wzywający wraz z podmiotami zależnymi lub dominującymi wynosi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 71,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 71,33% liczby akcji Emitenta, czemu odpowiada 24.786.750 (dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Emitenta uprawniających do 24.786.750 (dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, reprezentowanych łącznie przez 34.750.050 (trzydzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji Emitenta.

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Wobec faktu, iż Nabywający jest jednocześnie Wzywającym, informacje wymagane w niniejszym pkt 15. zostały zawarte w pkt 13. Wezwania.

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Wobec faktu, iż Nabywający jest jednocześnie Wzywającym, informacje wymagane w niniejszym pkt 16. zostały zawarte w pkt 14. Wezwania.

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Nie dotyczy – Wzywający jest jednocześnie jedynym Nabywającym.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w punktach obsługi klienta („Punkty Obsługi Klienta”, „POK”) DM PKO BP, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Nazwa placówki Miejscowość Kod Ulica Nr budynku

Punkty Obsługi Klienta

POK DM w Bełchatowie Bełchatów 97-400 ul. Wojska Polskiego 65
POK DM w Białymstoku Białystok 15-426 Rynek Kościuszki 16
POK DM w Bydgoszczy Bydgoszcz 85-005 ul. Gdańska 23
POK DM w Częstochowie Częstochowa 42-200 al. Najświętszej Maryi Panny 19
POK DM w Elblągu Elbląg 82-300 ul. Teatralna 9
POK DM w Gdańsku Gdańsk 80-958 ul. Okopowa 3
POK DM w Gdyni Gdynia 81-342 ul. Waszyngtona 17
POK DM w Jeleniej Górze Jelenia Góra 58-506 ul. Różyckiego 6
POK DM w Katowicach Katowice 40-009 ul. Warszawska 7
POK DM w Koszalinie Koszalin 75-841 ul. Jana Pawła II 23/25
POK DM w Krakowie (1) Kraków 31-110 ul. Piłsudskiego 19
POK DM w Krakowie (2) Kraków 31-934 os. Centrum E 13
POK DM w Legnicy Legnica 59-220 ul. Wrocławska 25
POK DM w Lublinie Lublin 20-002 ul. Krakowskie Przedmieście 14
POK DM w Łodzi Łódź 92-332 al. Piłsudskiego 153
POK DM w Olsztynie Olsztyn 10-541 ul. Erwina Kruka 30
POK DM w Opolu Opole 45-072 ul. Reymonta 39
POK DM w Płocku Płock 09-410 al. Jana Pawła II 2
POK DM w Poznaniu Poznań 60-914 plac Wolności 3
POK DM w Puławach Puławy 24-100 ul. Partyzantów 3
POK DM w Raciborzu Raciborz 47-400 ul. Pracy 21
POK DM w Jastrzębiu-Zdroju (zamiejscowa jednostka organizacyjna POK DM w Rzeszowie) Jastrzębie-Zdrój 44-335 al. Piłsudskiego 31
POK DM w Rzeszowie Rzeszów 35-959 ul. 3 Maja 23
POK DM w Krośnie (zamiejscowa jednostka organizacyjna POK DM w Rzeszowie) Krosno 38-400 ul. Bieszczadzka 3
POK DM w Słupsku Słupsk 76-200 ul. 11 listopada 2
POK DM w Sosnowcu Sosnowiec 41-200 ul. Kilińskiego 20
POK DM w Suwałkach Suwałki 16-400 ul. Noniewicza 89
POK DM w Szczecinie Szczecin 70-404 al. Niepodległości 44
POK DM w Toruniu Toruń 87-100 ul. Szeroka 14/16
POK DM w Wałbrzychu Wałbrzych 58-300 ul. Bolesława Chrobrego 9
POK DM w Warszawie (2) Warszawa 00-010 ul. Sienkiewicza 12/14
POK DM w Warszawie (1) Warszawa 02-515 ul. Puławska 15
POK DM we Wrocławiu Wrocław 50-082 ul. Ks. Piotra Skargi 1
POK DM w Zielonej Górze Zielona Góra 65-066 ul. Żeromskiego 2

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać w każdym ze wskazanych powyżej Punktów Obsługi Klienta.

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Nabywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Emitenta. Wzywający posiada 24.786.750 (dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Emitenta stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 71,33% liczby akcji Emitenta i uprawniających do wykonywania 24.786.750 (dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 71,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Emitenta.

22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wobec faktu, iż Nabywający jest jednocześnie Wzywającym, informacje wymagane w niniejszym pkt 22. zostały zawarte w pkt 21. Wezwania.

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Nabywający oświadcza, iż nie istnieją warunki prawne nabycia Akcji w Wezwaniu oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie Akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców.

24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie nie jest ogłaszane pod jakimkolwiek warunkiem.

25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Emitenta po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania.

Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu w jego ramach Akcji, Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi, osiągnie lub przekroczy 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (bezpośrednio lub pośrednio), Wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Emitenta należących do innych akcjonariuszy na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o ofercie.

Wzywający zamierza złożyć wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Emitenta i umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie. W przypadku podjęcia w/w uchwały, Wzywający w wykonaniu ww. uchwały doprowadzi do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu.

26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Z uwagi na fakt, iż Nabywający jest jednocześnie Wzywającym, informacja w tej sprawie została podana w pkt 25. Wezwania.

27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu została ustanowiona bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja bankowa płatności udzielona przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie na okres do rozliczenia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu. Zabezpieczenie zostało ustanowione w łącznej wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu (liczonej według Ceny Akcji wskazanej w pkt. 8 Wezwania). W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu dokonanym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy o ofercie.

28. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

28.1 Uwagi ogólne

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. Niniejsze Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu.

Akcje objęte zapisami nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

28.2 Informacje w sprawie procedury odpowiedzi na Wezwanie

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

(a) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W Punktach Obsługi Klienta, wymienionych w pkt 18 niniejszego Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dniach, w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz Podmiotu Pośredniczącego) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Obowiązek przedstawienia świadectwa depozytowego nie dotyczy sytuacji, gdy zapis jest składany w Podmiocie Pośredniczącym, który prowadzi rachunek inwestycyjny dla danej osoby/podmiotu składającego zapis.

Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

(b) Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania.

Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Warszawa, 23 maja 2018 r.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego/ Nabywającego:

..........................................................

Paweł Szataniak – Prezes Zarządu Komplementariusza

Podpisy osób działających w imieniu DM PKO BP:

..........................................................

Filip Paszke – Dyrektor Domu Maklerskiego

..........................................................

Piotr Rusiecki – Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego

kom abs

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
PAMAPOL -4,85% 0,98
2020-02-24 14:46:32
WIG -3,83% 55 226,71
2020-02-24 16:04:00
WIG20 -3,95% 2 006,05
2020-02-24 16:19:45
WIG30 -3,81% 2 322,92
2020-02-24 16:19:00
MWIG40 -3,34% 3 921,28
2020-02-24 16:04:45
DAX -3,88% 13 051,89
2020-02-24 16:15:00
NASDAQ -2,70% 9 317,69
2020-02-24 16:15:00
SP500 -2,37% 3 258,70
2020-02-24 16:15:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.