WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

2019-11-14 22:25
publikacja
2019-11-14 22:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_GK_Wittchen_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży 180 840 162 105 41 972 38 111
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 502 22 380 3 830 5 262
III. Zysk (strata) brutto 11 633 22 577 2 700 5 308
IV. Zysk (strata) netto 9 412 18 289 2 184 4 300
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -157 -14 978 -36 -3 521
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 053 -9 056 -3 262 -2 129
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 893 25 602 2 296 6 019
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 317 1 568 -1 002 369
IX. Średnioważona liczba akcji (szt) 18 165 478 18 136 790 18 165 478 18 136 790
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 0,52 1,01 0,12 0,24
XI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,84 0,23 0,20
Stan na 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-12-31
XII. Aktywa razem 283 778 194 685 64 884 45 276
XIII. Zobowiązania długoterminowe 107 813 24 773 24 651 5 761
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 49 273 34 824 11 266 8 099
XV. Kapitał własny 126 692 135 088 28 967 31 416
XVI. Kapitał zakładowy 3 636 3 630 831 844
XVII. Liczba akcji (szt) 18 178 772 18 150 522 18 178 772 18 150 522
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,97 7,44 1,59 1,73
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE III kwartały 2019 III kwartały 2018 III kwartały 2019 III kwartały 2018
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 180 543 161 355 41 903 37 935
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 393 21 953 3 805 5 161
XXI. Zysk (strata) brutto 11 627 22 168 2 699 5 212
XXII. Zysk (strata) netto 9 240 17 836 2 145 4 193
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -451 -13 258 -105 -3 117
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 831 -10 758 -3 210 -2 529
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 896 25 602 2 297 6 019
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -4 386 1 586 -1 018 373
XXVII. Średnioważona liczba akcji(szt) 18 165 478 18 136 790 18 165 478 18 136 790
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 0,51 0,98 0,12 0,23
XXIX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,84 0,23 0,20
Stan na 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-12-31
XXX. Aktywa razem 344 770 258 480 78 830 60 112
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 119 902 39 176 27 415 9 111
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 993 34 898 11 202 8 116
XXXIII. Kapitał własny 175 875 184 406 40 213 42 885
XXXIV. Kapitał zakładowy 3 636 3 630 831 844
XXXV. Liczba akcji (szt.) 18 178 772 18 150 522 18 178 772 18 150 522
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,67 10,16 2,21 2,36


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:− poszczególne pozycje
aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30
września 2019 roku - 4,3736 PLN / EUR i na dzień 31 grudnia 2018 roku -
4,3000 PLN / EUR.− poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i
pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2019
roku -  4,3086 PLN / EUR i od 1 stycznia do 30 września 2018 roku -
4,2535 PLN / EUR


W III kwartale 2018 roku zostały częściowo rozpoznane
przychody w segmencie B2B, które dla analogicznej akcji sprzedażowej w
2019 roku zostaną rozpoznane w IV kwartale.Wyniki trzech
kwartałów 2019 roku nie zawierają efektów pozytywnej decyzji podatkowej
opisanej w nocie 22 niniejszego raportu.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen Q3 2019.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen Q3 2019.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 3Q 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
2019-11-14 Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki