REKLAMA

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2020-11-18 06:36
publikacja
2020-11-18 06:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wielton_raport_2020Q3-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 1 302 747 1 837 623 293 279 426 501
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 124 80 696 3 180 18 729
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -364 73 807 -82 17 130
IV. Zysk (strata) netto 9 618 53 026 2 165 12 307
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 12 572 52 761 2 830 12 246
VI. Zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) 0,21 0,87 0,05 0,20
VII. Rozwodniony zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) 0,21 0,87 0,05 0,20
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,4420 4,3086
Rachunek przepływów pienieżnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 60 714 42 909 13 668 9 957
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -44 010 -67 613 -9 908 -15 693
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -7 264 15 730 -1 635 3 651
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9 440 -8 981 2 125 -2 084
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,4420 4,3086
XIV. stan na stan na stan na stan na
XV. Bilans 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XVI. Aktywa 1 444 854 1 397 778 319 178 328 232
XVII. Zobowiązania długoterminowe 372 628 383 669 82 316 90 095
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 660 563 610 685 145 923 143 404
XIX. Kapitał własny 411 663 403 425 90 939 94 734
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 387 620 377 096 85 628 88 551
XXI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu x x 4,5268 4,2585
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXII. Przychody ze sprzedaży 617 212 833 584 138 949 193 470
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 440 49 011 1 450 11 375
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 052 43 544 1 362 10 106
XXV. Zysk (strata) netto 17 498 34 083 3 939 7 910
XXVI. Liczba akcji w szt. 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
XXVII. Zysk na akcje (PLN; EUR) 0,29 0,56 0,07 0,13
XXVIII. Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR) 0,29 0,56 0,07 0,13
XXIX. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,4420 4,3086
Rachunek przepływów pienieżnych
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 921 3 044 6 736 706
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -37 001 -48 652 -8 330 -11 292
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 14 680 42 388 3 305 9 838
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 7 600 -3 220 1 711 -747
XXXIV. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,4420 4,3086
XXXV. stan na stan na stan na stan na
XXXVI. Bilans 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXXVII. Aktywa 1 010 694 978 799 223 269 229 846
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 663 197 640 138 146 505 150 320
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 249 206 245 100 55 051 57 555
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 391 356 373 906 86 453 87 802
XLI. Kapitał własny 347 497 338 661 76 764 79 526
XLII. Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 667 2 836
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN: EUR) 5,76 5,61 1,27 1,32
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN:EUR) 5,76 5,61 1,27 1,32
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za 1 akcję (PLN:EUR) - 0,25 - 0,06
XLVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu x x 4,5268 4,2585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wielton_raport_2020Q3-sig.pdfWielton_raport_2020Q3-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za III kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-18 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak
2020-11-18 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2020-11-18 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2020-11-18 Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu Piotr Kuś
2020-11-18 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
2020-11-18 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski
2020-11-18 Andrzej Mowczan Członek Zarządu Andrzej Mowczan
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki