REKLAMA
Tour de spółki

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2020-05-29 05:53
publikacja
2020-05-29 05:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wielton_raport_2020Q1-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 472 458 639 886 107 467 148 887
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 970 29 338 676 6 826
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 916 28 737 -1 801 6 686
IV. Zysk (strata) netto -6 728 20 889 -1 530 4 860
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -6 367 19 451 -1 448 4 526
VI. Zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) -0,11 0,32 -0,03 0,07
VII. Rozwodniony zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) -0,11 0,32 -0,03 0,07
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,3963 4,2978
Rachunek przepływów pienieżnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 311 13 148 4 165 3 059
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 013 -29 396 -2 278 -6 840
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 296 4 588 295 1 067
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9 594 -11 659 2 182 -2 713
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,3963 4,2978
XIV. stan na stan na stan na stan na
XV. Bilans 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XVI. Aktywa 1 513 422 1 397 778 332 452 328 232
XVII. Zobowiązania długoterminowe 391 875 383 669 86 083 90 095
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 726 982 610 685 159 696 143 404
XIX. Kapitał własny 394 565 403 425 86 674 94 734
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 367 649 377 096 80 761 88 551
XXI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu x x 4,5523 4,2585
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXII. Przychody ze sprzedaży 216 066 283 439 49 147 65 950
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 032 13 177 462 3 066
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 544 11 350 351 2 641
XXV. Zysk (strata) netto 1 137 8 799 259 2 047
XXVI. Liczba akcji w szt. 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
XXVII. Zysk na akcje (PLN; EUR) 0,02 0,15 0,00 0,03
XXVIII. Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR) 0,02 0,15 0,00 0,03
XXIX. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,3963 4,2978
Rachunek przepływów pienieżnych
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 833 2 251 2 919 524
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 577 -18 860 -1 951 -4 388
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8 713 9 979 1 982 2 322
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 12 969 -6 630 2 950 -1 543
XXXIV. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,3963 4,2978
XXXV. stan na stan na stan na stan na
XXXVI. Bilans 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XXXVII. Aktywa 1 098 679 992 585 241 346 233 083
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 769 590 652 370 169 055 153 192
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 271 128 249 722 59 558 58 641
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 474 119 381 516 104 149 89 589
XLI. Kapitał własny 329 089 340 215 72 291 79 891
XLII. Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 653 2 836
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN: EUR) 5,45 5,64 1,20 1,32
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN:EUR) 5,45 5,64 1,20 1,32
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za 1 akcję (PLN:EUR) x 0,25 x 0,06
XLVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu x x 4,5523 4,2585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wielton_raport_2020Q1-sig-sig-sig.pdfWielton_raport_2020Q1-sig-sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za I kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Mariusz Golec Prezes Zarządu Mariusz Golec
2020-05-29 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała
2020-05-29 Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Masłowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki