REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: Rejestracja zmian Statutu Emitenta

2021-06-28 15:45
publikacja
2021-06-28 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Venture INC ASI SA (dalej “Emitent”) informuje, że Emitent w dniu 28.06.2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 28.06.2021 r. wnioskowanej przez Emitenta zmiany w Statucie Spółki uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 5/05/ZWZ/2021 z dnia 17 maja 2021 r. Zarejestrowane zmiany dotyczą:

Dodano ust. 2 (indeks 1) w §7 Statutu Emitenta:
"Na podstawie Uchwały 5/05/ZWZ/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki:
- kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 179.040,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100) zł w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400 i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 179.040,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100) zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400, emitowanych na podstawie Uchwały nr ##/05/ZWZ/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2021 r., w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym Spółki."


Szczegółowa podstawa prawna: Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki