REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

VOTUM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:09
publikacja
2021-04-30 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_VOTUM_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_VOTUM_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_bieglego_VOTUM_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_DPSN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 46 291 90 016 10 346 20 925
II. Koszty działalności operacyjnej 51 235 80 909 11 451 18 808
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 347 11 345 1 195 2 637
IV. Zysk (strata) brutto 5 125 10 973 1 145 2 551
V. Zysk (strata) netto 4 964 8 098 1 109 1 882
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,41 0,67 0,09 0,16
VIII. Aktywa razem 85 804 88 997 18 593 20 899
IX. Zobowiązania razem 32 969 41 126 7 144 9 657
X. w tym zobowiązania krótkoterminowe 25 812 32 736 5 593 7 687
XI. Kapitał własny 52 835 47 871 11 449 11 241
XII. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 260 282
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,40 3,99 0,95 0,94
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 474 4 743 1 000 1 102
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 263 -5 790 506 -1 346
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 764 -1 908 -1 735 -444


Jednostkowe sprawozdanie finansowe  zawiera
dane za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Dane
porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku
dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów,
sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian
w kapitale własnym.Wybrane dane finansowe w
EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku:- pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego
kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy:31
grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN;31
grudnia 2019 roku: 1 EUR = 4,2585 PLN;-
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca do końca danego roku:od
1 stycznia do 31 grudnia 2020: 1 EUR = 4,4742PLN;od
1 stycznia do 31 grudnia 2019: 1 EUR = 4,3018 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe VOTUM 2020.pdfSprawozdanie finansowe VOTUM 2020.pdf sprawozdanie finansowe VOTUM 2020
Sprawozdanie z działalności VOTUM 2020.pdfSprawozdanie z działalności VOTUM 2020.pdf sprawozdanie z działalności VOTUM 2020
Opinia biegłego VOTUM 2020.pdfOpinia biegłego VOTUM 2020.pdf opinia biegłego VOTUM 2020
Oświadczenie DPSN.pdfOświadczenie DPSN.pdf oświadczenie DPSN jedn.
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa do Akcjonariuszy.pdf list Prezesa do Akcjonariuszy
Oświadczenie Rady Nadzorczej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej.pdf oświadczenie Rady Nadzorczej
Ocena Rady Nadzorczej.pdfOcena Rady Nadzorczej.pdf ocena Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bartłomiej Krupa Prezes Zarządu
2021-04-30 Kamil Krążek Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Tomasz Stanisławski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Anna Sulima - Kułatka Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki