1,0500 zł
-4,55% -0,0500 zł
Venture Inc SA (VTI)

Rejestracja zmiany statutu Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_VTI.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
VENTURE INC S.A.
Temat
Rejestracja zmiany statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Venture Inc SA (dalej "Emitent") informuje, że Emitent w dniu 1 października 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 1 października 2019 r. wnioskowanej przez Emitenta zmiany w Statucie Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 18/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Zarejestrowane zmiany dotyczą paragrafów:

1. Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 pkt 9):
„9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;”

Brzmienie po rejestracji zmiany § 12 ust. 4 pkt 9):
“9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia”

2. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 6:
„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność -Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.”

Brzmienie po rejestracji zmiany § 13 ust. 6:
“6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie”

3. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 10:
„10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.”

Brzmienie po rejestracji zmiany § 13 ust. 10:
“10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określone są w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

4. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 13:
„13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”

Brzmienie po rejestracji zmiany § 13 ust. 13
“13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą”

5. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2:
„2. Zarząd Spółki składa się z 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”

Brzmienie po rejestracji zmiany § 14 ust. 2:
“2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”

W załączeniu Emitent przekazuje aktualną treść jednolitego statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Statut VTI.pdfStatut VTI.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.