Umowa o pracę – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Umowa o pracę zobowiązuje obie strony, czyli pracownika i pracodawcę do wypełniania względem siebie określonych obowiązków. Każdej ze stron umowy przysługują też pewne przywileje. Typy umów o pracę są zaś różne. Pracownik powinien dobrze zapoznać się z przepisami dotyczącymi zawierania stosunków pracy, aby uniknąć błędów i nieporozumień.

Podpisując umowę o pracę, zobowiązujemy się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Druga strona umowy, czyli pracodawca, zobowiązuje się zapewnić pracownikowi wynagrodzenie za pracę. Nie można jednak mówić o stosunku pracy, jeśli nie zaistniały określone przesłanki, takie jak podporządkowanie pracownika poleceniom pracodawcy, świadczenie pracy osobiście, wykonywanie pracy za wynagrodzeniem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Istotnym czynnikiem jest również powtarzalność wykonywania pracy i obciążenie pracodawcy ryzykiem prowadzonej działalności i zatrudniania osób.

(YAY Foto)

Rodzaje umów o pracę

Od 2016 roku w Kodeksie pracy wyróżnia się trzy rodzaje umów o pracę: umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. 

Kodeks pracy wyróżnia też kilka typów umów o pracę. Pierwsza z nich to umowa na okres próbny, która ma na celu sprawdzić kwalifikacje pracownika w praktyce. Pracownik może dzięki niej zapoznać się z warunkami i organizacją pracy w danej firmie. Trzeba jednak pamiętać, że zatrudnienie na jej podstawie nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Drugim typem umowy o pracę, jest umowa na czas określony.Zmiany w zakresie podejmowania tego rodzaju umowy wprowadzono w 2016 roku. W wyniku zmian nie można zawierać dowolnie długie umowy na czas określony. Obecnie taki kontrakt nie może zostać zawarty na dłużej niż 33 miesiące pomiędzy tym samym pracodawcą i pracownikiem. Kolejną zmianą jest limit umów na czas określony - po 2016 roku można zawszeć maksymalnie 3 takie umowy, w przypadku przekroczenia tego terminu uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony. Wspomnianego limitu nie stosuje się do umów terminowych, o których mowa poniżej. 

Z punktu widzenia pracownika najkorzystniejsza jest jednak umowa na czas nieokreślony, która zapewnia największą ochronę przed zwolnieniem. Można ją wypowiedzieć tylko z uzasadnionych przyczyn, takich jak długotrwała choroba czy nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych.

Co trzeba zawrzeć w umowie o pracę?

Umowę o pracę zawiera się w formie pisemnej. Pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie warunki pracy. Umowa powinna zawierać takie elementy, jak strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia,  a także warunki pracy i płacy. Warunki pracy to przede wszystkim jej rodzaj, miejsce wykonywania, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia, a także wysokość wynagrodzenia za nią ze wskazaniem jego składników.

Jeśli pracodawca nie potwierdzi na piśmie rodzaju umowy i warunków pracy, to dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika i jest zagrożony karą grzywny. uznaje się. Żeby ją potwierdzić można wystąpić z powództwem do sądu pracy albo zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy.

Kolejną kwestią jest zmiana treści takiej umowy. Jeżeli obie strony umowy chcą to zrobić, to mogą podpisać aneks do umowy zawierający uzgodnione przez nie (w drodze porozumienia stron) zmiany warunków oraz termin, od którego zmiany wejdą w życie. Pracodawca może również zmienić warunki zatrudnienia w drodze tzw. wypowiedzenia zmieniającego. Z tej możliwości korzysta się  wtedy, gdy tylko pracodawca chce ingerować w treść umowy. Jest to pisemna informacja od pracodawcy, a zmiana następuje po upływie okresu wypowiedzenia, jeśli pracownik wyraża na to zgodę. Pracownik może jednak nie zgodzić się na zmiany do połowy okresu wypowiedzenia, jednak w takiej sytuacji jego umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia.  

Początki w pracy

Zanim w ogóle pracownik podpisze umowę o pracę, powinien dokładnie zapoznać się z jej treścią. Musi też otrzymać egzemplarz podpisanej umowy. Pracownik musi też przejść wstępne badania lekarskie, potwierdzone orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Koszt takich badań pokrywa pracodawca. Musi on też zadbać o wstępne przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP musi odbywać się w godzinach pracy i również na koszt pracodawcy.

Osoba, która była zarejestrowana jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy, ma obowiązek zawiadomić tą instytucję o podjęciu pracy w ciągu 7 dni. Jeśli tego nie zrobi, podlega karze grzywny w wysokości od 500 do 5000 zł.

Jakie prawa ma pracownik?

Umowa o pracę zapewnia pracownikowi więcej praw i przywilejów niż umowy cywilnoprawne. Pracownik ma prawo m.in. do corocznego urlopu wypoczynkowego. Wynosi on 20 dni, jeśli staż pracy u wszystkich pracodawców jest krótszy niż 10 lat lub 26 dni, jeśli staż pracy obejmuje co najmniej 10 lat. Istotne przy tym, że do okresu pracy, do którego zależy wymiar urlopu wlicza się okresy nauki (okresów tych się nie sumuje). W zależności od rodzaju szkoły jest to:

 • dla osób, które ukończyły zasadniczą lub równorzędną szkołę zawodową – nie więcej niż 3 lata,
 • pracownicy, którzy ukończyli średnią szkołę zawodową – nie więcej niż 5 lat,
 • ukończyli szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat,
 • ukończyli średnią szkołę ogólnokształcącą – 4 lata,
 • ukończyli szkołę policealną – 6 lat,
 • ukończyli szkołę wyższą – 8 lat.

Poza urlopem, pracownikowi przysługuje też prawo do ochrony wynagrodzenia za pracę. Pracodawca powinien najmniej raz w miesiącu wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w stałym i ustalonym z góry terminie, ale nie później niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni następnego miesiąca. Pracodawca ma też obowiązek udostępnić na żądanie pracownika dokumenty, na podstawie których obliczono kwotę wynagrodzenia. Należy mieć na uwadze to, że wynagrodzenie minimalne jest ustalane co roku w drodze rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej.

Pracodawca musi też przestrzegać norm czasu pracy w zakresie nie tylko dobowej czy tygodniowej liczby godzin pracy, ale też rocznego limitu godzin nadliczbowych oraz nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego. Co do zasady czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy (w przypadku okresu rozliczeniowego nieprzekraczającego 4 miesięcy). Zgodnie z Kodeksem pracy, liczba godzin nadliczbowych nie powinna przekroczyć 150 w ciągu roku. W każdej dobie pracownikowi przysługuje też 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku i 35 godzin w pełnym tygodniu.

Rozwiązanie umowy o pracę

Gry pracodawca decyduje się na zwolnienie pracownika, to musi wydać mu świadectwo pracy. Do jego obowiązków należy również rozliczenie się z pracownikiem w zakresie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego – powinien mu go udzielić lub wypłacić ekwiwalent pieniężny.  Musi też udzielić pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy – 2 dni roboczych, jeśli pracownik ma 2-tygodniowy albo miesięczny okres wypowiedzenia lub 3 dni roboczych, przy 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia. Jeśli jednak pracownik zwalnia się sam, to nie przysługują mu dni wolne na znalezienie nowego zajęcia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo miesiąc (albo ich wielokrotność) kończy się odpowiednio w sobotę albo w ostatnim dniu miesiąca. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, jeśli pracodawca się na to zgadza. W takiej sytuacji zawiera się z pracodawcą pisemną umowę, która zawiera termin i warunki zakończenia pracy. W każdej sytuacji oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu sporządzonym przez pracodawcę powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

Umowy o pracę można wypowiedzieć z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia w przypadku innych typów umów wynosi: 

Typ umowy o pracę Okres wypowiedzenia
Umowa o pracę na okres próbny
 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni 
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące
Umowa o pracę na czas określony
 • 2 tygodnie przy zatrudnieniu u danego pracodawcy na czas krótszy niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc przy zatrudnieniu u danego pracodawcy, które trwa co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące, jeśli praconik był zatrudniony co najmniej 3 lata
Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • 2 tygodnie, gdy pracownik pracuje w jednej firmie krócej niż 6 m-cy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik pracuje w jednej firmie 6 albo więcej m-cy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik pracuje w jednej firmie 3 lata albo dłużej


Pracodawca nie może zwolnić pracownika w czasie urlopu (zarówno wypoczynkowego, jak i bezpłatnego). Zwolnienie pracownika nie może również nastąpić w czasie usprawiedliwionej nieobecności, przed upływem okresu, po którym pracodawca może to zrobić bez wypowiedzenia (w przypadku choroby i nieobecności są to pierwsze 182 dni zwolnienia lekarskiego).

Kolejną przeszkodą chroniącą przed zwolnieniem jest ciąża. Nie dotyczy to jednak kobiet zatrudnionych na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca. Pracodawca nie może też wypowiedzieć umowy o pracę od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy aż do dnia zakończenia tego urlopu. 

Danuta Rutkowska, rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy radzi czego się wystrzegać w przypadku podpisywania umów o pracę

Zdarzają się pracodawcy, którzy chcą zatrudnić „na próbę”, na dzień, dwa, kilka, tydzień, itp. To ewidentne wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracodawca, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, ani też nie wypłaca wynagrodzenia za pracę, podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Prawo pracy nie dopuszcza możliwości nieodpłatnego zatrudniania „na próbę”. Inspekcja pracy gwarantuje anonimowość wszystkim, którzy zgłoszą skargę na pracodawcę. W celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika pracodawca może zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, maksymalnie na 3 miesiące. Za każdą pracę, nawet jeśli pracownik przystąpił do jej wykonywania na podstawie ustnej umowy, jeszcze przed jej podpisaniem, przysługuje wynagrodzenie.

 

Od kandydata na pracownika, pracodawca nie ma prawa żądać innych danych niż: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dotyczy to tylko umowy o pracę. Kandydat na pracownika ma obowiązek przedstawić dane, ale tylko te, gdzie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Natomiast jeśli wykonywał pracę dorywcza na innych zasadach, nie musi o tym informować. Jeśli ktoś chce podać prywatny nr telefonu komórkowego, to jego decyzja, ale nie ma takiego obowiązku. To samo dotyczy zdjęcia kandydata.Justyna Niedbał

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
14 4 ~Wik

Witam, jestem ukrainką, czy mogę pracować na umowie o pracy w tej firmie w której pracuję już rok na umowie zlecenia? Dziękuję

! Odpowiedz
10 10 ~Mariusz

Witam mam problem iż mam podpisaną umowę o pracę na ochronie,sklep mamy czynny od 7 do 21 pracuje miesięcznie 250h muszę się zgodzić na takzwane nadgodziny?

! Odpowiedz
6 7 ~zdziwinionypracownik

pracuję w sklepie, w którym godziny pracy są od 9 do 21. pracujemy co drugi dzien, np. pracuję w poniedziałek, środę, piatek,niedziele a wolne mam we wtorek, czwartek i sobotę. chyba że ustalimy w grafiku inaczej. dostalismy informację, czas na przerwę to 30 min, czy to nie za mało na 12h pracy? jakie przerwy nam przysługują?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~das

Przerwa ok może tyle wynosić ale ilość godzin pracy dnia i tygodnia musi się zgadzać czyli 40 tygodniowo reszta to nadgodziny które są płatne

! Odpowiedz
1 0 ~Kate37

Mam jeden problem i prosiłabym o fachowa poradę!!! Mianowicie, czy pracodawca który ma otwarty lokal w godz 10 -17 przez połowę roku ( pracownik nie z własnego wyboru nie ma wyrobionych normy 40 godzin tyg.) ma prawo żądać odrabiania bezpłatnych nadgodzin w kolejnych 6-ciu miesiącach.Jest to umowa o pracę na pełny etat. Proszę o poradę!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 3 ~Asysta

Jeśli te pytania są prawdziwe-bo aż trudno uwieżyć-to powinna tymi osobami zainteresować się PIP. Jeśli tak traktuje się pracownika w Polsce to nic dziwnego że co sprytniejszy ucieka z "polszy"! Mam ogromną nadzieję że to się zmieni-tzn.umowa o pracę z pełnym przestrzeganiem kodeksu pracy i koniec. Zlecenie i działalność tylko przy średniej krajowej lub więcej bo inaczej czarno to widzę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Wojciech

Witam
jestem zatrudniony na czas nie określony jednak chcę wyjechać na 2-3 miesiące i nie wiem czy składać wypowiedzenie czy po prostu istnieje takie coś jak przerwa w umowie bo chcę wrócić do pracy w tej firmie i nie wiem co zrobić w takim wypadku ? z góry dziękuję za pomoc

! Odpowiedz
1 1 ~kolo

Witam, mam pytanie w sprawie dnia wolnego z winy pracodawcy: Do pracy przykładowo mam na godz 14.00 o godz ok 13 dzwoni kierownik i mówi ze dzisiaj masz wolne bo deszcz pada itd... Dodam praca w rolnictwie zakład państwowy. Czy to zgodne z prawem i czy przysługuje postojowe wynagrodzenie.pozdrawiam

! Odpowiedz
2 1 ~Zdesperowana

Jestem zatrudniona od 5 grudnia 2016 do 5 grudnia 2017 jednak z powodu choroby jestem na zwolnieniu lekarskim. Jednak otrzymałam pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pytanie czy muszę się zgodzić i czy firma powinna zaliczyć mi urlop który nie wykorzystałam ponieważ były dwu lub jednodniowe przerwy między zwolnieniem lekarskim? Co mi się należy

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~modliszka568

Jeśli przebywasz na zwolnieniu, które rozpoczęło się gdy jeszcze pracowałaś to należy ci się zasiłek chorobowy z ZUS, ale musisz tam zajść i wypełnić odpowiedni wniosek i oświadczenie. Niestety ZUS sam się do Ciebie nie zgłosi. Byłam w podobnej sytuacji, tzn. umowa mi się skończyła, gdy przebywałam na zwolnieniu. W pracy mi powiedziano, że mam się nie martwić bo ZUS mi zapłaci za dni zwolnienia po ustaniu umowy i mam nadal przynosić zwolnienia do pracy. Poszperałam w internecie i okazało się, że kadrowa wprowadziła mnie w błąd, bo po ustaniu stosunku pracy zwolnienia zanosi się już bezpośrednio do ZUSu, a tam dostałam odpowiednie druki do wypełnienia konieczne, aby otrzymać zasiłek. Gdybym tego sama nie dopilnowała to straciłabym pieniądze i byłabym przez miesiąc bez środków do życia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne