REKLAMA
PIT 2023

UNIMA 2000 S.A: wyniki finansowe

2023-11-29 18:28
publikacja
2023-11-29 18:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Q_III_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
15 791 21 765 3 450 4 643
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -329 -2 316 -72 -494
III. Zysk (strata) brutto -909 -2 433 -199 -519
IV. Zysk (strata) netto -646 -2 527 -141 -539
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 365 -4 847 -298 -1 034
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -571 -352 -125 -75
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 759 3 026 603 645
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 823 -2 173 180 -464
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 070 10 061 3 251 2 066
X. Zobowiązania długoterminowe 821 756 177 155
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 14 249 9 305 3 074 1 911
XII. Kapitał własny 322 9 699 69 1 992
XIII. Kapitał podstawowy 2 736 2 735 590 2 735
XIV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,24 -0,92 -0,05 -0,2
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,24 -0,92 -0,05 -0,2
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,12 3,55 0,03 0,73
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,12 3,55 0,03 0,73
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE JEDNOSTKOWE
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
7 669 9 212 1 675 1 965
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -272 -2 493 -59 -532
XXII. Zysk (strata) brutto -904 -1 988 -197 -424
XXIII. Zysk (strata) netto -817 -1 734 -178 -370
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 139 -1 406 -249 -300
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -863 -530 -189 -113
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 414 1 351 527 288
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem 412 -585 90 -125
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 439 5 487 2 252 1 127
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 240 356 52 73
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 10 199 5 131 2 200 1 054
XXXI. Kapitał własny 557 10 421 120 2 140
XXXII. Kapitał podstawowy 2 736 2 735 590 562
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,30 -0,63 -0,07 -0,14
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,30 -0,63 -0,07 -0,14
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 3,81 0,04 0,78
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 3,81 0,04 0,78
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średniego kursu
obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:


- 30 września 2023


4,5773 PLN / EURO


- 31 grudnia 2022


4,5911 PLN / EURO


- 30 września 2022


4,6880 PLN / EURO


Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu średniego EURO stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień miesiąca:


- III kwartały 2023           


4,6356 PLN/EURO


- rok 2022                      


4,6899 PLN /EURO


-III kwartały  2022


4,8698 PLN/EURO


*Dane porównywalne wybranych danych finansowych skonsolidowanych i
jednostkowych dotyczących aktywów i pasywów prezentowane są na dzień
31.12.2022 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_Q_III_2023.pdfRaport_Q_III_2023.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za III Q 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Sławomir Połukord Prezes Zarządu
2023-11-29 Piotr Żukowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki