REKLAMA

UNIMA 2000 S.A: wyniki finansowe

2020-09-23 17:06
publikacja
2020-09-23 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_II_Q_2020_21.09.2020_do_ogloszenia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_dzialalnosci_GK_I_pol.2020-21.09.2020_do_ogloszenia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_do_rap._I_polr2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
UNIMA_2000_SA_06_2020_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2020-09/UNIMA_2000_SA_06_2020_raport_z_przegladu_202009230458041361.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019* półrocze / 2020 półrocze /2019*
DANE JEDNOSTKOWE
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 445 11 418 3 252 2 663
II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -876 -112 -197 -26
III. III. Zysk (strata) brutto -938 -230 -211 -54
IV. IV. Zysk (strata) netto -934 -204 -210 -48
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -167 -263 -38 -61
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 226 34 51 8
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -333 -162 -75 -38
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -274 -391 -62 -91
IX. IX. Aktywa, razem 24 442 25 467 5 473 5 980
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 860 11 951 2 656 2 806
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 501 1 416 336 333
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 359 10 535 2 320 2 474
XIII. XIII. Kapitał własny 12 582 13 516 2 817 3 174
XIV. XIV. Kapitał podstawowy 2 735 2 735 612 642
XV. XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,34 -0,07 -0,08 -0.02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,60 4,94 1,03 1,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
DANE SKONSOLIDOWANE
XVIII. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 775 17 670 4 678 4 121
XIX. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -726 -152 -163 -35
XX. III. Zysk (strata) brutto -805 -268 -181 -63
XXI. IV. Zysk (strata) netto -840 -289 -189 -67
XXII. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 747 616 168 144
XXIII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 112 -4 25 -1
XXIV. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -366 -207 -82 -48
XXV. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 493 405 111 94
XXVI. IX. Aktywa, razem 26 874 28 433 6 017 6 677
XXVII. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 112 14 831 3 160 3 483
XXVIII. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 697 1 596 380 375
XXIX. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 415 13 235 2 780 3 108
XXX. XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 12 762 13 602 2 858 3 194
XXXI. XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 612 642
XXXII. XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XXXIII. XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XXXIV. XVII. Kapitały mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXV. XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,31 -0,11 -0,07 -0,02
XXXVI. IXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,31 -0,11 -0,07 -0,02
XXXVII. XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,67 4,97 1,04 1,17
XXXVIII. XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,67 4,97 1,33 1,35
XXXIX. XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


*Dane porównywalne wybranych danych
finansowych skonsolidowanych i jednostkowych dotyczących aktywów i
pasywów prezentowane są na dzień 31.12.2019 roku.


Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według
średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:


 - 30
czerwca 2019         4,2520
PLN / EURO (tabela 128/A/NBP/2019)  -
31 grudnia 2019          4,2585
PLN / EURO (tabela 251/A/ NBP/2019)  -
30 czerwca 2020         4,4660
PLN / EURO (tabela 125/A/NBP/2020)Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu średniego EURO stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień miesiąca:-
II kwartał  2019            
4,2880 PLN/EURO-
rok 2019                       4,3018
PLN /EURO- II kwartał 
2020             4,4413
PLN/EURO

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport_II_Q_2020_21.09.2020 do ogloszenia.pdfraport_II_Q_2020_21.09.2020 do ogloszenia.pdf Sprawodanie Finansowe za I półrocze 2020
Sprawozdanie działalnosci GK I pół.2020-21.09.2020 do ogloszenia.pdfSprawozdanie działalnosci GK I pół.2020-21.09.2020 do ogloszenia.pdf Sprawozdanie z działalności za I półrocze
Oświadczenie Zarządu do rap. I półr2020.pdfOświadczenie Zarządu do rap. I półr2020.pdf Oświadczenia Zarządy Emitenta
UNIMA 2000 SA_06 2020_raport z przeglądu.pdfUNIMA 2000 SA_06 2020_raport z przeglądu.pdf Sprawozdanie z przeglądu jednostkowe
GK UNIMA 2000 SA_06 2020_raport z przeglądu.pdfGK UNIMA 2000 SA_06 2020_raport z przeglądu.pdf Sprawozdanie z przegladu skonsolidowane

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-23 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2020-09-23 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki