UNIMA 2000 S.A: wyniki finansowe

2019-09-20 17:09
publikacja
2019-09-20 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_GK_I_pol.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_do_sprawozdania_za_pierwsze_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Unima_062019_zastepujacy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Unima_062019skons_zastepujacy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
DANE JEDNOSTKOWE Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 418 14 834 2 663 3 499
II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -112 -405 -26 -96
III. III. Zysk (strata) brutto -230 -460 -54 -109
IV. IV. Zysk (strata) netto -204 -568 -48 -134
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -263 1 195 -61 282
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 34 -667 8 -157
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -162 -1 168 -38 -276
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -391 -640 -91
IX. IX. Aktywa, razem 22 657 21 156 5 329 4 920
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 707 8 002 2 283 1 861
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 700 1 365 400 317
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 007 6 637 1 883 1 543
XIII. XIII. Kapitał własny 12 950 13 154 3 046 3 059
XIV. XIV. Kapitał podstawowy 2 735 2 735 643 636
XV. XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 0,02 -0,02 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,73 4,81 1,11 1,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,12 0,03
DANE SKONSOLIDOWANE Grupa Kapitałowa Unima2000
XIX. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 670 20 250 4 121 4 777
XX. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -152 -507 -35 -120
XXI. III. Zysk (strata) brutto -268 -575 -63 -136
XXII. IV. Zysk (strata) netto -289 -664 -67 -157
XXIII. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 616 1 563 144 369
XXIV. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 -743 -1 -175
XXV. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -207 -1 392 -48 -328
XXVI. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 405 -572 94 -135
XXVII. IX. Aktywa, razem 24 192 22 660 5 690 5 270
XXVIII. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 203 10 382 2 870 2 414
XXIX. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 898 1 397 446 325
XXX. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 305 8 985 2 424 2 090
XXXI. XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 11 989 12 278 2 820 2 855
XXXII. XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 643 636
XXXIII. XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XXXIV. XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XXXV. XVII. Kapitały mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXVI. XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,11 -0,24 -0,02 -0,06
XXXVII. IXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,11 -0,24 -0,02 -0,06
XXXVIII. XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,38 4,49 1,03 1,04
XXXIX. XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,38 4,49 1,03 1,04
XL. XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


*Dane porównywalne wybranych danych finansowych skonsolidowanych i
jednostkowych dotyczących aktywów i pasywów prezentowane są na dzień
31.12.2018 roku.


Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według
średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:

 -
30 czerwca 2018        4,3616
PLN / EURO (tabela 125/A/NBP/2018)


- 31 grudnia 2018          4,3000
PLN / EURO (tabela 252/A/NBP/2018)


 - 30
czerwca 2019        4,2520
PLN / EURO (tabela 124/A/NBP/2019)


Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu średniego EURO stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień miesiąca:


- I półrocze 
2018               4,2395
PLN/EURO


- rok 2018                            4,2669
PLN /EURO


- I półrocze  2019
               4,2880
PLN/EURO

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport_I połrocze 2019.pdfraport_I połrocze 2019.pdf Skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe na 30.06.2019
Sprawozdanie GK I pół.2019.pdfSprawozdanie GK I pół.2019.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 30.06.2019
Oświadczenie Zarządu do sprawozdania za pierwsze półrocze 2019.pdfOświadczenie Zarządu do sprawozdania za pierwsze półrocze 2019.pdf Oświadczenie Zarządu
Raport z przeglądu Unima_062019_zastępujący.pdfRaport z przeglądu Unima_062019_zastępujący.pdf Raport z przeglądu
Raport z przeglądu Unima_062019skons_zastępujący.pdfRaport z przeglądu Unima_062019skons_zastępujący.pdf Raport z przegladu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2019-09-20 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki