REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2019-11-22 00:14
publikacja
2019-11-22 00:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01._Ultimate_JSF_IIIQ_2019_final_pdf-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 034 2 868 1 168 674
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 983 1 396 692 328
III. EBITDA* 2 997 1 397 695 329
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 3 534 1 435 820 337
V. Zysk (strata) netto 2 949 1 248 685 293
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 638 675 380 159
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 734) (176) (634) (41)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 398 (112) 92 (26)
IX. Przepływy pieniężne netto – razem (697) 387 (162) 91
X. Liczba akcji** 5 206 324 5 000 000 5 206 324 5 000 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,57 0,25 0,13 0,06
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 1,51 0,80 0,34 0,18
XIII. na 30.09.2019 r. na 31.12.2018 r. na 30.09.2019 r. na 31.12.2018 r.
XIV. Aktywa / Pasywa razem 7 851 3 977 1 795 925
XV. Aktywa trwałe 558 213 128 49
XVI. Aktywa obrotowe 7 293 3 764 1 668 875
XVII. Kapitał własny 6 993 3 646 1 599 848
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 858 331 196 77
XIX. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 858 331 196 77


Powyższe dane
finansowe za okres 9 miesięcy 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP
na dzień 30 września 2019 r. 
- 4,3736 PLN/EURO oraz na dzień
31 grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EURO;-
pozycje skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia
do 30 września 2019 r. 
– 4,3086 PLN/EUR oraz od 1
stycznia do 30 września 2018r. –  4,2535
PLN/EUR;*EBITDA
liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację;**
liczba akcji za III kwartał 2019 roku ustalona została jako
średnioważona liczba akcji, mając na uwadze, iż dnia 21 stycznia 2019
roku miała miejsce emisja 230 000 akcji serii F.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
01._Ultimate_JSF IIIQ 2019_final_pdf-sig.pdf01._Ultimate_JSF IIIQ 2019_final_pdf-sig.pdf zał 1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki