REKLAMA

Tarcza dla turystyki - zasady pomocy dla biur podróży i ich klientów

Ewelina Czechowicz2020-09-24 06:00redaktor
publikacja
2020-09-24 06:00
fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Preferencyjna pożyczki, specjalny fundusz, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla niektórych branż. Przepisy znowelizowanej ustawy, która nazywana jest  ”tarczą dla turystyki” niebawem zaczną obowiązywać. Ustawa tworzy specjalne fundusze oraz reguluje kwestię zwrotu pieniędzy za opłacone i nieodbyte z powodu koronowirusa wycieczki.

Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym

Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju przepisy przewidują utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Za jego pośrednictwem biuro podróży będzie zwracać pieniądze za odwołaną wycieczkę bezpośrednio na konto turysty.

Środki zostaną zwrócone, kiedy zostaną spełnione następujące warunki:

- przyjęcie płatności od turysty nastąpiło w formie bezgotówkowej

- organizator turystyki będzie wpisany do rejestru.

Wniosek organizatora turystyki

Aby organizator wycieczki otrzymał z funduszu pieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę, będzie musiał złożyć wniosek, którego elementy enumeratywnie wylicza ustawodawca.   

Wniosek organizatora turystyki o zwrot środków za odwołaną wycieczkę będzie musiał  zawierać:

 1. odstąpienie przez podróżnego od umowy w trybie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych albo rozwiązanie umowy z podróżnym w trybie art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS- CoV-2;
 2. oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach,
 3. wykaz umów z danymi podróżnych - imię, nazwisko, PESEL, NIP, data powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.

W terminie 7 dni od złożenia wniosku organizator turystyki będzie zobowiązany do dokonania na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego:

 1. wpłaty w wysokości 7,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem;
 2. opłaty w wysokości:
  a) 2,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem, jeśli wniosek składa mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca albo,
  b) 4,1 proc. łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem, jeśli wniosek składa duży przedsiębiorca.

W ten sposób zgromadzone mają zostać  środki na zwroty za wydarzenia turystyczne, które się nie odbędą.

Obowiązki turysty – wniosek podróżnego

Podróżny, który będzie chciał odzyskać wpłacone za imprezę turystyczną środki również będzie musiał dostarczyć wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Elementy wniosku podróżnego

Wniosek podróżnego będzie musiał zawierać:

 1. imię i nazwisko podróżnego, uprawnionego do złożenia wniosku, albo firmę (nazwę) przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej na rzecz podróżnego;
 2. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. numer NIP - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne;
 4. adres zamieszkania, a w przypadku osób innych niż osoby fizyczne - adres siedziby oraz adres poczty elektronicznej;
 5. nazwę lub firmę organizatora turystyki, z którym została zawarta umowa o udział w imprezie turystycznej;
 6. numer umowy o udział w imprezie turystycznej, o ile posiada;
 7. datę zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej;
 8. datę powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki;
 9. datę rozpoczęcia imprezy turystycznej;
 10. numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z którego została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną, o ile dotyczy;
 11. numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną;
 12. wysokość wpłaconych kwot za imprezę turystyczną i daty obciążenia lub uznania rachunku;
 13. numer karty płatniczej, w zakresie umożliwiającym weryfikację dokonania płatności kartą płatniczą oraz imię i nazwisko posiadacza tej karty, z której została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną, o ile dotyczy;
 14. numer telefonu, z którego została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną, o ile dotyczy;
 15. całkowitą kwotę należną do zwrotu;
 16. numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonany zwrot, jeżeli jest inny niż numer, o którym mowa w pkt 10.

Na chwilę obecną brak jest gotowych do pobrania wniosków. Być może niebawem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępni gotowe formularze. 

Ważne terminy

Turyści i organizatorzy turystyki wnioski będą mogli składać do 31 grudnia 2021 r. Ustawa obejmie odwołane imprezy do dnia 1 października 2020 r.

Ile trzeba będzie czekać na wypłatę świadczeń

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po otrzymaniu wniosku organizatora turystyki i wniosku przeprowadzi postępowanie. W przypadku, kiedy wniosek o wypłatę będzie niekompletny lub będzie zawierał rozbieżności wezwie a organizatora turystyki lub podróżnego do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia wezwania.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy postępowanie powinno trwać 30 dni. Termin będzie mógł zostać przedłużony w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego maksymalnie do 4 miesięcy.

Wypłata z Turystycznego Funduszu Zwrotów na rzecz podróżnych ma być dokonywana w terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji złożonych wniosków ze specjalnego rachunku.

Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który stanowić będzie wyodrębniony rachunek w BGK. Źródłem finansowania zadań Funduszu mają być m.in. wpłaty z budżetu państwa czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Turystyczny Fundusz Pomocowy jako zabezpieczenie biur podróży w przyszłości

Kolejnym rozwiązaniem, jaki przewiduje projekt, jest utworzenie Turystycznego Funduszu Pomocowego. Zgodnie z treścią przepisów ustawy  Turystyczny Fundusz Pomocowy będzie wyodrębnionym rachunkiem w UFG i jego zadaniem będzie wsparcie w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej, jak obecny kryzys wywołany wybuchem epidemii COVID-19. Składka na TFP będzie odprowadzana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.

To ze środków zgormadzonych na rachunku Turystycznego Funduszu Pomocowego zapewnione będą organizatorom turystyki, wypłaty na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane w przyszłości.

Środki Funduszu Pomocowego pochodzić będą z wpłat organizatorów turystyki - 7,5 proc. wysokości wnioskowanej pomocy, ze składek organizatorów turystyki, z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym, z przychodów z lokat środków Funduszu Pomocowego, ze środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu Pomocowego, rat, z tytułu udzielonej pomocy w ramach Turystycznego Funduszu Pomocowego, a także z innych wpływów.

Dodatkowe postojowe

Tarcza dla turystyki zawiera także przepisy, które określonym grupom przedsiębiorców pozwolą na wnioskowanie o dodatkowe świadczenie postojowe.

Warunkiem otrzymania świadczenia będzie prowadzenie w przeważającej części działalności gospodarczej oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29. oraz spadek dochodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Żeby skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek oraz oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności gospodarczej oraz  oświadczenie potwierdzające, że jego przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy w przeważającej większości prowadzą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z,  będą mogli składać wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Zwolnienie ze składek ZUS będzie mógł złożyć przedsiębiorca, który:

 1. Był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z jego działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 2. Wniosek trzeba będzie złożyć do 30 listopada 2020 r. Do wniosku tak jak w przypadku świadczenia postojowego trzeba będzie załączyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności gospodarczej oraz  oświadczenie potwierdzające, że jego przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS przedsiębiorcy będą zobowiązani złożyć do 31 października 2020 r.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017),gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku (2012-2015). Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
ajmagik
Za tworzenie i poszerzanie biurokracji i tak kosmicznej w Polsce należy jej sprawców zamykać w kamieniołomach na długie lata, bo od ciężkiej pracy rozum się naprawia. Po co ten cyrk Jadżki i Mostowego? Ano jak się ma hotele, wyciągi, to doić państwo nie zaszkodzi. Bony dla bogatych nie wyszły, ale dzieciom już tak.Za tworzenie i poszerzanie biurokracji i tak kosmicznej w Polsce należy jej sprawców zamykać w kamieniołomach na długie lata, bo od ciężkiej pracy rozum się naprawia. Po co ten cyrk Jadżki i Mostowego? Ano jak się ma hotele, wyciągi, to doić państwo nie zaszkodzi. Bony dla bogatych nie wyszły, ale dzieciom już tak. Fajnie nimi handlują. Co tam jakiś dług 216 mld. Ważne kolesiostwo. Jest fundusz gwarancyjny w turystyce od lat? Jest. Jest umowa z klientem i wszelkie dane? Jest. Po co ta reszta? Tui na podstawie umowy oddało nam pieniądze, a dziś ma rezerwacji ful bez waszej biurokracji, bonów, bzdur.


miliardówczy bezrobocie

Powiązane: Tarcza antykryzysowa - wsparcie dla konsumenta

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki