REKLAMA

TRITON: Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej

2021-04-21 17:02
publikacja
2021-04-21 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z art. 5 pkt 5 i art. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 25.06.2020 r., Emitent na podstawie otrzymanych informacji podaje do publicznej wiadomości dane osób powołanych do Rady Nadzorczej.


Cezary Banasiński – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie
wyższe menadżerskie i prawnicze – absolwent Wydziału Zarządzania UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW

Praktyka zawodowa:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – docent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Prawa Bankowego – wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego – od 1982 r.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2001 – 2007) – odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej.
Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2005 – 2006) – działalność orzecznicza na mocy m. in. przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Członek Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005 – 2006) – w zakresie działania Komisji jest m. in. orzekanie w sprawach określonych przepisami ustaw: o pracowniczych programach Emerytalnych oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych (2006 – 2007) – powołany na podstawie przepisów o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.
Szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (2002 – 2004) – odpowiedzialnego za obszar negocjacyjny „Polityka konkurencji”.
Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w rządzie Jerzego Buzka (1999 – 2001) – odpowiedzialny za dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego, twórca koncepcji tzw. Komisji Wielkiej Prawa Europejskiego s Sejmie RP IV kadencji, współautor ponad 150 tzw. ustaw dostosowawczych.
Radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (1997 – 2000) – odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej (1980 – 1982).

Cezary Banasiński prowadzi działalność w Instytucie Prawa Konkurencji spółce komandytowej. Brak relacji konkurencyjnych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.
Cezary Banasiński oświadczył, że spełnia kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.


Marek Borzymowski – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
1979-1984 – ukończony Wydział Weterynarii na SGGW w Warszawie,
1990 – obrona pracy doktorskiej z weterynarii na LMU Monachium w Niemczech,
1997-1998 – studia podyplomowe "Marketing i Zarządzanie" w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:
1990-1996 – działalność handlowo-konsultingowa w ramach własnej GmbH w Niemczech,
1996-2001 – Dyrektor Zarządzający w Schiesser Polska Sp. z o.o.,
2001-2002 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Uniprom S.A.,
2002-2004 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Eurodirect Sp. z o.o.,
2004-2007 – Członek Zarządu Triton Development S.A. (d. 7bulls.com S.A.),
Od 2007 roku – Prezes Zarządu AS Motors Sp. z o.o., AS Motors Calssic Sp. z o.o., AS Motors-Green Sp. z o.o.
Od 2009 roku – Przewodniczący Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Marek Borzymowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.
Marek Borzymowski oświadczył, że nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.


Hubert Rozpędek – Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe.
W latach 1996 – 2010 zdobywał doświadczenie w spółkach prowadzących działalność w segmentach: spożywczym, telekomunikacyjnym oraz motoryzacyjnym, gdzie z sukcesem przeprowadzał złożone procesy restrukturyzacyjne i optymalizacyjne jako Członek Zarządu odpowiadający za obszar finansów (CFO), jak również pełniąc obowiązki CEO.
W latach 2010 - 2013 jako Wiceprezes Zarządu/CFO trzeciej największej w Polsce grupy energetycznej – ENEA S.A., odpowiadał za pozyskanie finansowania na program inwestycyjny Grupy Kapitałowej Enea o wartości 18,5 mld PLN. Przygotował i wdrożył program zarządzania ryzykiem w GK Enea oraz program finansowania wewnątrzgrupowego. Przeprowadził również proces pozyskania dla Enea S.A. ratingu inwestycyjnego amerykańskiej Agencji Ratingowej Fitch, zakończony sukcesem w roku 2012.
W latach 2014-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. gdzie odpowiadał za ustrukturyzowanie finansowania zapewniającego wzrost wartości Spółki w ramach prowadzonych procesów akwizycyjnych oraz wzrostu organicznego. W szczególności odpowiadał za operacyjne zarządzanie oraz centralizację procesów w obszarach: finansów, rachunkowości, podatków oraz IT Grupy Kapitałowej Work Service, działającej w 12 krajach i zatrudniającej 40.000 pracowników. Work Service była pierwszą polską spółką, notowaną równolegle na Giełdzie Papierów w Warszawie i równolegle na London Stock Exchange
W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i CFO Grupy Kapitałowej Selena, polskiej grupy kapitałowej o zasięgu globalnym działająca w 16 krajach – producenta chemii budowalnej. Spółka Selena FM S.A. jest notowana na GPW.
Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Thumos Poland Sp. z o.o. Grupa Thumos / Paged to polska Grupa Kapitałowa będąca liderem w przemyśle drzewnym jako producent sklejki oraz mebli pod marką Paged. Jednocześnie pełni szereg funkcji w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej Paged / Thumos.
Pan Hubert Rozpędek posiada 25 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, w tym ponad 15 lat doświadczenia jako CFO spółek oraz grup kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W okresie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje w radach nadzorczych szeregu spółek kapitałowych, jako niezależny członek rady nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu.

Wykształcenie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Specjalizacja Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw,
Studium Dyrektorów Finansowych Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji BiF.

Hubert Rozpędek nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.
Hubert Rozpędek oświadczył, że spełnia kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.


Karol Szymański – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
wyższe prawnicze zdobyte na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Praktyka Zawodowa:
RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY – RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Członek Zarządu
Z RKKW współpracuje nieprzerwanie od 2010 roku.
Od 2020 roku pełni funkcję Członka Zarządu RKKW.
2010 – obecnie

RKKW – BUSINESS ADVISORY SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Wiceprezes Zarządu
2014 – obecnie

FUNDACJA NOVA ARS POLONIAE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Prezes Zarządu Fundacji
Celem Fundacji jest promocja polskiej sztuki współczesnej i rodzimych artystów specjalizujących się w dziedzinach malarstwa, rzeźby, fotografii oraz sztuk audiowizualnych w Polsce i poza jej granicami.
2020 – obecnie

FUNDACJA JESTEŚMY RAZEM. POMAGAMY! Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Członek Rady Fundacji
Fundacja Jesteśmy Razem. Pomagamy! Powstała w celu wspierania szpitali, placówek i personelu medycznego, bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2. Powstanie Fundacji jest naturalną konsekwencją działań realizowanych w ramach Akcji Jesteśmy Razem. Pomagamy! To odpowiedź na coraz trudniejszą sytuację w kraju i pojawiające się w związku z tym nowe wyzwania, którym musimy sprostać.
2020 – obecnie

NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
North Coast S.A. należy do międzynarodowej Grupy Lactalis - światowego lidera w produkcji wyrobów mleczarskich z obrotem w wysokości 18,5 mld EUR rocznie.
2018 – obecnie

KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
Członek Komitetu Audytu
Kredyt Inkaso S.A. to spółka portfelowa międzynarodowego funduszu private equity Waterland Private Equity Investments.
2016 – obecnie

DRUTEX OKNA S.A. Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE
Członek Rady Nadzorczej
2019 – 2021

PROMEDICA CARE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Członek Zarządu
(interim manager)
Promedica Care sp. Z o.o. To podmiot dominujący międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł. Promedica Care sp. z o.o. To spółka portfelowa forevest Capital Partners.
2018 / 2019

EMPERIA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu
Emperia Holding S.A. jest częścią Maxima Grupė – największego litewskiego detalisty spożywczego,
posiadającego ponad tysiąc sklepów w krajach bałtyckich, Polsce i Bułgarii. Maxima Grupė zatrudnia około 40.000 pracowników we wszystkich 5 krajach.
2018

BALTIC BRIDGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Wiceprzewodniczący, później Przewodniczący Rady Nadzorczej
2012 – 2016
Członek Komitetu Audytu
2013 – 2016

KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA „KROSNO” S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Czerwiec 2012

Karol Maciej Szymański nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Triton Development S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec tego emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Karol Maciej Szymański nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Karol Maciej Szymański oświadczył, że spełnia kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.


Jan Włoch – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie
1. Wyższa Szkoła Oficerska
2. Uniwersytet Warszawski – polityka społeczna
3. Państwowy egzamin uprawniający do członkostwa w Radach Nadzorczych

Praktyka zawodowa
1977 - 2001 - Biuro Ochrony Rządu, w tym zastępca szefa BOR
2005 - 2007 - Dyrektor Biura Ochrony Wewnętrznej PZU S.A. – instytucja nie prowadząca działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta.
Od 2007 roku Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Jan Włoch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.
Jan Włoch oświadczył, że nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2021-04-21 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki