REKLAMA

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2020-11-20 12:07
publikacja
2020-11-20 12:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2020r_Grupy_Termo-Rex.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
I. Aktywa trwałe 23659 19827 5226 4533
II. Rzeczowe aktywa trwałe 12738 16640 2814 3805
III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 1498 1448 331 331
IV. Nieruchomości inwestycyjne 7926 377 1751 86
V. Inwestycje pozostałe 1210 1077 267 246
VI. Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego 203 216 45 49
VII. Aktywa obrotowe 20659 21383 4564 4889
VIII. Zapasy 2484 1299 549 297
IX. Należności handlowe 14188 13345 3134 3051
X. Nalezności z tyt. umów o usługi budowlane 425 2941 94 672
XI. Należności pozostałe 2297 1435 507 328
XII. Aktywa razem 44318 41210 9790 9422
XIII. Kapitał własny 25880 24209 5717 5535
XIV. Kapitał podstawowy 11350 11350 2507 2595
XV. Inne składniki kapitału własnego 9491 5717 2097 1307
XVI. Zyski zatrzymane 2395 4216 529 964
XVII. Zobowiązania długoterminowe 6472 2511 1430 574
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 11966 14490 2643 3313
XIX. Pasywa razem 44318 41210 9790 9422
XX. Przychody netto ze sprzedaży 31183 47291 7020 10976
XXI. Zysk z działalności operacyjnej 284 4786 64 1111
XXII. Zysk przed opodatkowaniem 712 4670 160 1084
XXIII. Zysk netto 695 3247 156 754
XXIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3253 3519 -732 817
XXV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1280 -467 -288 -108
XXVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3391 -1212 763 -281
XXVII. Przepływy pieniężne netto -1142 1840 -257 427
XXVIII. EBIT 803 4792 181 1112
XXIX. EBITDA 1609 5592 362 1298
Jednostkowe wybrane dane finansowe
XXX. Aktywa trwałe 22037 19016 4868 4348
XXXI. Rzeczowe aktywa trwałe 10490 15503 2317 3545
XXXII. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 572 377 126 86
XXXIII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2813 2585 621 591
XXXIV. Nieruchomości inwestycyjne 7549 0 1668 0
XXXV. Inwestycje pozostałe 504 383 111 88
XXXVI. Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego 70 147 15 34
XXXVII. Aktywa obrotowe 5670 10975 1253 2509
XXXVIII. Zapasy 1571 1075 347 246
XXXIX. Należności handlowe 1925 5736 425 1312
XL. Należności z tyt. umów o usługi budowlane 144 2831 32 647
XLI. Należności pozostałe 1619 968 358 221
XLII. Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty 160 19 35 4
XLIII. Aktywa razem 27707 29991 6121 6857
XLIV. Kapitał własny 20795 20889 4594 4776
XLV. Kapitał podstawowy 11350 11350 2507 2595
XLVI. Inne składniki kapitału własnego 8267 5581 1826 1276
XLVII. Zyski zatrzymane 1178 3958 260 905
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 3286 1689 726 386
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe 3626 7413 801 1695
L. Pasywa razem 27707 29991 6121 6857
LI. Przychody ze sprzedaży 10571 18487 2380 4291
LII. Zysk(strata) z działalności operacyjnej -1175 3789 -265 879
LIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 61 3727 14 865
LIV. Zysk (strata) netto 156 2936 35 681
LV. Przepływy pieniężne z działalności peracyjnej -2624 894 -591 207
LVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1172 -179 264 -42
LVII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 876 -720 197 -167
LVIII. Przepływy pieniężne netto -576 -5 -130 -1
LIX. EBIT 135 2813 30 885
LX. EBITDA 595 4311 134 1000
LXI. Wartość księgowa na jedną akcję 0,23 0,21 0,05 0,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2020r Grupy Termo-Rex.pdfRozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2020r Grupy Termo-Rex.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-20 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2020-11-20 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki