REKLAMA

TEN SQUARE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2023-09-06 17:04
publikacja
2023-09-06 17:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TSG_SF_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSG_SDZ_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSSF_skrocone__JSF_Ten_Square_Games_SA-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSSF_skrocone_SSF_Ten_Square_Games_SA-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Płatności 224 820 266 002 48 736 57 295
II. Przychody netto 222 382 274 477 48 208 59 120
III. Koszt własny sprzedaży 38 228 33 476 8 287 7 211
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 775 46 836 -1 035 10 088
V. Zysk (strata) brutto -5 973 49 264 -1 295 10 611
VI. Zysk (strata) netto -5 281 40 535 -1 145 8 731
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 520 83 935 12 686 18 079
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 228 -39 132 -5 252 -8 429
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -55 744 -93 089 -12 084 -20 051
X. Aktywa trwałe 279 861 314 138 62 886 66 982
XI. Aktywa obrotowe 180 653 206 570 40 593 44 046
XII. Kapitał własny 277 992 342 465 62 466 73 022
XIII. Zobowiązania długoterminowe 46 659 68 221 10 484 14 546
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 135 862 110 022 30 529 23 459
XV. Liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 301 783 7 334 822 7 301 783
XVI. Średniważona liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 301 783 7 334 822 7 301 783
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) -0,72 5,55 -0,16 1,20
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XVIII. Przychody 199 148 258 114 43 171 55 596
XIX. Koszt własny sprzedaży 26 239 25 421 5 688 5 476
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 086 46 203 -669 9 952
XXI. Zysk (strata) brutto 3 830 48 380 830 10 421
XXII. Zysk (strata) netto 5 520 40 343 1 197 8 690
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 864 78 615 12 760 16 933
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 209 -36 840 -5 248 -7 935
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -47 506 -93 041 -10 298 -20 040
XXVI. Aktywa trwałe 305 530 322 105 68 654 68 681
XXVII. Aktywa obrotowe 158 849 176 391 35 694 37 611
XXVIII. Kapitał własny 288 193 328 947 64 758 70 139
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 44 726 65 893 10 050 14 050
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 131 459 103 656 29 539 22 102
XXXI. Liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 301 783 7 334 822 7 301 783
XXXII. Średniważona liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 301 783 7 334 822 7 301 783
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) 0,75 5,50 0,16 1,19
2023


2022
Kurs EUR/PLN
- dla danych bilansowych
4,4503


4,6899
- dla danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych
4,613


4,6427
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
TSG SF 30.06.2023.pdfTSG SF 30.06.2023.pdf sprawozdanie finansowe
TSG SDZ 30.06.2023.pdfTSG SDZ 30.06.2023.pdf sprawozdanie z działalności
Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF Ten Square Games SA-sig.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone JSF Ten Square Games SA-sig.pdf raport audytora JSF
Raport z przeglądu MSSF skrócone SSF Ten Square Games SA-sig.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone SSF Ten Square Games SA-sig.pdf raport audytora SSF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-06 Andrzej Ilczuk Prezes Zarządu
2023-09-06 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki