3,0700 zł
0,00% 0,0000 zł
TelForceOne SA (TFO)

Informacja o pośrednim nabyciu 727 631 akcji TelForceOne S.A. w wyniku przymusowe-go wykupu ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2016 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-15
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Informacja o pośrednim nabyciu 727 631 akcji TelForceOne S.A. w wyniku przymusowe-go wykupu ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. (dalej "TelForceOne", "Spółka"), informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 r. otrzymał od Sebastiana Sawickiego zawiadomienie na podstawie art. 69 a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Zgodnie z treścią tego zawiadomienia, w wyniku transakcji nabycia akcji spółki pod firmą TelForceOne S.A., zawartych w związku z przymusowym wykupem ogłoszonym przez KAPS Investment Sp. z o.o. (dalej: KAPS) w dniu 9 grudnia 2016 roku w trybie art. 82 Ustawy o Ofercie, doszło do pośredniego nabycia przez Pana Sebastiana Sawickiego:
- 727 631 akcji zwykłych Spółki, co stanowi 8,88 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 727 631 głosów, co stanowi 8,88 % udziału na walnym zgromadzeniu Spółki (zwanych dalej „Akcjami”), w cenie sprzedaży 3,10 zł za każdą akcję (dalej "Transakcja").
Pośrednie nabycie Akcji nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 14 grudnia 2016 roku przymusowego wykupu.
Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych pośrednio przez Pana Sebastiana Sawickiego poprzez spółkę KAPS wynosiła 7 368 217 akcji Spółki, co stanowiło 89,90 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 7 368 217 głosów, co stanowiło 89,90 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Przed transakcją Pan Sebastian Sawicki posiadał bezpośrednio 100 000 akcji Spółki, co stanowiło 1,22 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 100 000 głosów, co stanowiło 1,22 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Po zawarciu transakcji ta wartość się nie zmieniła.
Na skutek realizacji transakcji Pan Sebastian Sawicki posiada obecnie łącznie 8 195 848 akcji Spółki co stanowi 100 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 8 195 848 głosów, co stanowi 100 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, z czego:
a) Bezpośrednio 100 000 akcji Spółki, co stanowi co stanowi 1,22 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 100 000 głosów, co stanowi 1,22 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
b) Pośrednio za pośrednictwem KAPS, Pan Sebastian Sawicki posiada obecnie łącznie 8 095 848 akcji Spółki co stanowi co stanowi 98,78 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 8 095 848 głosów, co stanowi 98,78 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,

Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie - Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie.
Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia uprawniony są zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, których mowa w art. 69 b ust.1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenia pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji Spółki -Nie dotyczy

Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2 Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych - Nie dotyczy

Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, z uwagi na brak instrumentów finansowych, o których mowa w dwóch powyższych akapitach, została wskazana w powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-15 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.