REKLAMA

Bank Millennium ze stratą w IV kw. 2021 roku

2022-02-01 07:24, akt.2022-02-01 10:39
publikacja
2022-02-01 07:24
aktualizacja
2022-02-01 10:39

Strata netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 508,9 mln zł - poinformował bank we wstępnych danych. Wynik banku okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 502 mln zł.

Bank Millennium ze stratą w IV kw. 2021 roku
Bank Millennium ze stratą w IV kw. 2021 roku
/ Bank Millennium

Oczekiwania ośmiu maklerskich co do straty netto banku w czwartym kwartale 2021 roku wahały się od 355 mln zł do 639 mln zł.

Bank informował wcześniej, że spodziewa się w ostatnim kwartale 2021 roku straty netto z powodu rezerw na kredyty walutowe. Odpis na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych wzrósł w tym kwartale do 732 mln zł z 526 mln zł w III kwartale 2021 roku.

Reklama

W całym 2021 roku odpisy te wyniosły 2,3 mld zł i spowodowały, że grupa zakończyła rok stratą na poziomie 1,33 mld zł.

Dodatkowo koszty polubownych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w IV kwartale 144 mln zł, a w całym 2021 roku koszty te wyniosły 364 mln zł.

Bank podał, że ostatni kwartał przyniósł dodatnią aktualizację wyceny akcji Visa (72 mln zł), podczas gdy pozostałe koszty operacyjne zostały podwyższone o 103 mln zł rezerwy na sądową sprawę dotyczącą ekspozycji z sektora przedsiębiorstw.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w czwartym kwartale 767,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami. Konsensus PAP wynosił 760,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 748,5 - 789,3 mln zł). Wynik odsetkowy wrósł 23 proc. rdr i 15 proc. w ujęciu kdk.

"Ta linia RZiS częściowo była efektem podwyżki referencyjnej stopy procentowej NBP o 165 pb w tym okresie (średni poziom WIBOR 3M w 4kw21 wzrósł o 131 pb kdk), jednakże wysoki, 3 proc. kdk wzrost portfela kredytowego z wyłączeniem portfela walutowych kredytów hipotecznych miał również wkład" - napisano w raporcie.

Marża odsetkowa netto w IV kwartale wzrosła do 2,98 proc. z 2,61 proc. w III kwartale. "Oczekujemy że marża odsetkowa będzie dalej rosła. W I kwartale będzie to wyraźnie powyżej 3 proc. W I kwartale nastąpi wyraźna poprawa marży odsetkowej netto" - powiedział Bicho.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 215 mln zł wobec konsensusu na poziomie 214,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 207 mln zł do 224 mln zł. Wynik ten wzrósł 12 proc. rdr i 7 proc. kdk. Bank podał, że wzrost zawdzięcza zwyżce w liniach: prowizje kredytowe, od kart, sprzedaży ubezpieczeń oraz za zarządzanie aktywami.

"Przyspieszający wzrost przychodów podstawowych był głównym powodem wzrostu skorygowanych przychodów, jako że przychody pozostałe spadły zarówno w 4kw (-92 proc. rdr) jak i całym 2021 r. (-24 proc. rdr). Kolejne kwartały prawdopodobnie przyniosą kontynuację tego trendu, jako że efekt podwyżek stóp procentowych w zacznie w pełni być odzwierciedlony w dochodach odsetkowych netto" - napisano w raporcie.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych) wyniosło w czwartym kwartale 82 mln zł i było 8 proc. niższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 89 mln zł, w przedziale od 80 mln zł do 100 mln zł.

Bank podał, że jakość jego portfela kredytowego pozostaje stabilna - koszty ryzyka wyniosły w IV kwartale 39 pb, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 55 pb. W całym 2021 roku koszty ryzyka wyniosły 37 pb.

Koszty operacyjne banku sięgnęły w ostatnim kwartale 2021 roku 434,1 mln zł i były 3 proc. wyższe od średniej prognoz analityków (421,1 mln zł).

Raportowany wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł do 47 proc. z 45,9 proc. rok wcześniej.

Bank podał, że ostatni kwartał pod względem wyników operacyjnych dobrym kwartałem. Bank odnotował rekordowo wysokie uruchomienia złotowych kredytów hipotecznych, które w IV kwartale wyniosły 2,8 mld zł, co oznaczało wzrost o 33 proc. rdr. W całym 2021 roku sprzedaż tych kredytów wyniosła 9,9 mld zł, czyli wzrosła 46 proc. rdr.

Bank Millennium odnotował istotne przyspieszenie w sprzedaży leasingu - w ostatnim kwartale 2021 roku wyniosła ona 1,1 mld zł rosnąc 39 proc. rdr.

Kredyty netto ogółem grupy Banku Millennium osiągnęły 78,6 mld zł i wzrosły o 7 proc. rdr i 2 proc. kdk. Depozyty wyniosły 91,4 mld zł, czyli wzrosły wzrost o 12 proc. rdr i 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Skonsolidowany wskaźnik kapitałowy TCR wynosi 17,1 proc.

Wyniki Banku Millennium w czwartym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 4Q2021 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 767,1 760,9 0,8%
Wynik z prowizji 215 214,3 0,3%
Koszty ogółem 434,1 421,1 3,1%
Saldo rezerw -82 -89,0 -7,9%
Zysk netto -508,9 -502,2 1,3%
w mln zł 4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica
rdr kdk
Wynik odsetkowy 767 625 22,7% 669 14,7%
Wynik z prowizji 215 193 11,6% 202 6,7%
Koszty ogółem 434 418 3,9% 402 7,9%
Saldo rezerw -82 -108 -24,1% -84 -1,8%
Zysk netto -509 -109 366,5% -311 63,5%

Bank Millennium planuje międzynarodową emisję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych, która ma mieć miejsce w pierwszej połowie 2022 r - poinformował bank w raporcie.

Wcześniej rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła program emisji euroobligacji EMTN o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld euro.

Obligacje emitowane w ramach programu EMTN będą emitowane w wielu seriach.

Bank o jakości kredytów ze względu na wzrost stóp proc.

Bicho podał, że podwyżki stóp procentowych w 2021 roku wpłynęły już na wyniki banku w IV kwartale, ale nieznacznie.

"W skali brutto to około 100 mln zl wpływu wzrostu stóp procentowych. Jest to ważne, ale nie było istotnym elementem wyników za 2021 rok. Spodziewamy się, że będzie to istotny czynnik w 2022 roku" - powiedział Bicho.

Prezes banku Joao Bras Jorge ocenił, że dalszy wzrost stóp procentowych nie powinien być zagrożeniem dla jakości portfela kredytowego.

"Za wzrostem stóp procentowych stoi też inflacja i wzrost wynagrodzeń. Ludzie będą mieć wyższe wynagrodzenia, wzrost dochodów zrekompensuje wzrost stóp procentowych (…). Nie spodziewamy się istotnego spadku jakości kredytów ze względu na wzrost stóp procentowych" - powiedział Joao Bras Jorge.

Dodał jednak, że jeśli stopy procentowe wzrosłyby na "zupełnie inny poziom", to miałoby to konsekwencje.

Ugody ws. kredytów CHF

Liczba podpisanych przez Bank Millennium w IV kwartale 2021 roku ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych wyniosła 2,6 tys., czyli była na poziomie zbliżonym do III kwartału - podał bank w raporcie.

Koszty związane z porozumieniami polubownymi w IV kwartale wyniosły 144 mln zł, podczas gdy w III kwartale były na poziomie 147 mln zł. W całym 2021 roku koszty te wyniosły 364 mln zł.

"Bank pozostaje otwarty wobec swoich klientów w kwestii walutowych kredytów hipotecznych, mając na celu osiągnięcie polubownych rozwiązań na negocjowanych warunkach. W efekcie tych negocjacji oraz pozostałych naturalnych czynników liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych w trakcie roku 2021 zmniejszyła się o prawie 10 000 porównaniu do ponad 57.800 aktywnych umów kredytowych na koniec 2020 r." - napisano w raporcie.

"W ciągu ostatnich kwartałów (oraz w całym roku 2021) spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko bankowi" - dodano.

Bank podał, że w IV kwartale napływ roszczeń sądowych, choć niższy niż w III kwartale pozostawał na relatywnie wysokim poziomie, a negatywny dla banków, trend w wyrokach sądowych był kontynuowany.

Na koniec grudnia 2021 r. bank miał 11 070 umów kredytowych i dodatkowo 913 umowy kredytowe z byłego Euro Banku będących przedmiotem prowadzonych indywidualnych sporów sądowych. 94 proc. umów kredytowych było przed sądem pierwszej instancji, a 6 proc. przed sądem drugiej instancji.

W 2021 r. Bank Millennium utworzył rezerwę w wysokości 2 087 mln zł na ryzyko prawne portfela kredytów udzielonych przez bank.

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
szprotkafinansjery
Trzeba mocno podnieść stopy, min. do 5%, bo franki rozłożą banki :)

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki