REKLAMA

Shoper S.A.: wyniki finansowe

2023-09-19 06:46
publikacja
2023-09-19 06:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_srodroczny_Grupy_Shoper_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Shoper_2023_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Shoper_2023_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Shoper S.A. I półrocze 2023 I półrocze 2022 I półrocze 2023 I półrocze 2022
II. Przychody ze sprzedaży 71 527 55 083 15 506 11 864
III. Koszty działalności operacyjnej (57 435) (42 807) (12 451) (9 220)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 015 11 759 3 038 2 533
V. Rentowność operacyjna 20% 21% 20% 21%
VI. Amortyzacja (6 646) (3 967) (1 441) (854)
VII. EBITDA 20 661 15 726 4 479 3 387
VIII. Rentowność EBITDA 29% 29% 29% 29%
IX. Skorygowana EBITDA 23 356 16 596 5 063 3 575
X. Rentowność skorygowana EBITDA 33% 30% 33% 30%
XI. Zysk brutto 13 766 11 183 2 984 2 409
XII. Rentowność zysk brutto 19% 20% 19% 20%
XIII. Skorygowany zysk brutto 16 461 12 053 3 568 2 596
XIV. Rentowność skorygowany zysk brutto 23% 22% 23% 22%
XV. Zysk netto 11 642 8 681 2 524 1 870
XVI. Rentowność netto 16% 16% 16% 16%
XVII. Skorygowany zysk netto 14 305 9 439 3 101 2 033
XVIII. Rentowność skorygowany zysk netto 20% 17% 20% 17%
XIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 079 13 043 4 569 2 809
XX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 597) (20 476) (1 864) (4 410)
XXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (8 944) (966) (1 939) (208)
XXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 3 538 (8 399) 766 (1 809)
XXIII. Wybrane dane skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Shoper S.A. 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XXIV. Aktywa trwałe 96 707 95 116 21 730 20 281
XXV. Aktywa obrotowe 23 510 20 506 5 283 4 372
XXVI. Aktywa razem 120 217 115 622 27 013 24 653
XXVII. Kapitał własny 39 583 38 346 8 894 8 176
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 34 172 34 022 7 679 7 254
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 46 462 43 254 10 440 9 223
XXX. Zobowiązania razem 80 634 77 276 18 119 16 477
XXXI. Pasywa razem 120 217 115 622 27 013 24 653
XXXII. Wybrane dane finansowe Shoper S.A. I półrocze 2023 I półrocze 2022 I półrocze 2023 I półrocze 2022
XXXIII. Przychody ze sprzedaży 66 392 53 828 14 392 11 594
XXXIV. Koszty działalności operacyjnej (52 023) (41 088) (11 277) (8 850)
XXXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 267 12 270 3 093 2 643
XXXVI. Rentowność operacyjna 21% 23% 21% 23%
XXXVII. Amortyzacja (5 450) (3 626) (1 181) (781)
XXXVIII. EBITDA 19 717 15 896 4 274 3 424
XXXIX. Rentowność EBITDA 30% 30% 30% 30%
XL. Skorygowana EBITDA 22 412 16 766 4 858 3 611
XLI. Rentowność skorygowana EBITDA 34% 31% 34% 31%
XLII. Zysk brutto 14 033 11 707 3 042 2 522
XLIII. Rentowność zysk brutto 21% 22% 21% 22%
XLIV. Skorygowany zysk brutto 16 728 12 577 3 626 2 709
XLV. Rentowność skorygowany zysk brutto 25% 23% 25% 23%
XLVI. Zysk netto 11 939 9 154 2 588 1 972
XLVII. Rentowność netto 18% 17% 18% 17%
XLVIII. Skorygowany zysk netto 14 602 9 912 3 165 2 135
XLIX. Rentowność skorygowany zysk netto 22% 18% 22% 18%
L. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 612 13 072 4 468 2 816
LI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 542) (20 627) (1 852) (4 443)
LII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (8 804) (952) (1 909) (205)
LIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 3 266 (8 507) 707 (1 832)
LIV. Wybrane dane bilansu Shoper S.A. 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
LV. Aktywa trwałe 95 993 94 297 21 570 20 106
LVI. Aktywa obrotowe 21 123 17 517 4 746 3 735
LVII. Aktywa razem 117 116 111 814 26 316 23 841
LVIII. Kapitał własny 39 995 38 461 8 987 8 201
LIX. Zobowiązania długoterminowe 32 189 31 867 7 233 6 795
LX. Zobowiązania krótkoterminowe 44 932 41 486 10 096 8 845
LXI. Zobowiązania razem 77 121 73 353 17 329 15 640
LXII. Pasywa razem 117 116 111 814 26 316 23 841
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_śródroczny_Grupy_Shoper_H1_2023.pdfRaport_śródroczny_Grupy_Shoper_H1_2023.pdf Raport półroczny Grupy Kapitałowej Shoper SA za I półrocze 2023
2410_Shoper_2023_PSSF_MSSF_skrócone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf2410_Shoper_2023_PSSF_MSSF_skrócone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowago Grupy Shoper SA za I półrocze 2023
2410_Shoper_2023_PSF_MSSF_skrócone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf2410_Shoper_2023_PSF_MSSF_skrócone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego śródrocznego ssprawozdania finansowago Shoper SA za I półrocze 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-19 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2023-09-19 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki