REKLAMA

SYGNITY: wyniki finansowe

2020-12-17 21:30
publikacja
2020-12-17 21:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_FY20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_SGN_FY20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_Sygnity_30_09_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Sygnity_i_Sygnity_S.A._FY20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SNTN_GK_SGN_FY20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Sygnity_S.A._dotyczaca_skonsolidowanego_sprawozdania_z_dzialalnosci_i_sprawozdania_finansowego_Grupy_Sygnity_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Sygnity_S.A._o_funkcjonowaniu_komitetu_audytu_w_roku_obrotowym_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 229 965 234 631 52 242 54 460
II. Zysk z działalności operacyjnej 36 885 29 368 8 379 6 817
III. Zysk przed opodatkowaniem 29 800 18 682 6 770 4 336
IV. Zysk netto 29 213 15 931 6 636 3 698
V. Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) 1,29 0,75 0,29 0,17
VI. Średnia ważona liczba akcji 22 567 21 317 22 567 21 317
VII. Całkowite dochody ogółem 29 087 15 894 6 608 3 689
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 959 18 942 11 804 4 397
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 867) (1 771) (424) (411)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30 144) (33 029) (6 848) (7 666)
XI. Stan na 30.09.2020 Stan na 30.09.2019 Stan na 30.09.2020 Stan na 30.09.2019
XII. Aktywa obrotowe razem 93 898 81 136 20 743 18 551
XIII. Aktywa trwałe razem 202 480 191 807 44 729 43 856
XIV. Suma aktywów 296 378 272 943 65 472 62 407
XV. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 108 901 129 552 24 057 29 621
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 93 204 77 634 20 589 17 751
XVII. Kapitały własne razem 94 273 65 757 20 826 15 035
XVIII. Suma pasywów 296 378 272 943 65 472 62 407


W celu
przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na
dzień 30 września 2020 roku oraz 30 września 2019  roku, użyto średniego
kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach.


Pozycje rachunku
zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019/2020 zakończony 30 września
2020 roku i za rok obrotowy 2018/2019 zakończony 30 września 2019 roku
przeliczono po średnim kursie wymiany za dany okres. Kursy walutowe
użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat,
zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych
przedstawia poniższezestawienie:

- Bilans


4,5268 PLN -
30.09.2020


4,3736 PLN -
30.09.2019


- Rachunek zysków
i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów
pieniężnych


4,4019 PLN - rok
obrotowy 2019/2020


4,3083 PLN - rok
obrotowy 2018/2019


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa FY20.pdfList Prezesa FY20.pdf List Prezesa FY20
SSF GK SGN FY20.pdfSSF GK SGN FY20.pdf SSF GK SGN FY20
Sprawozdanie z badania GK Sygnity 30_09_2020-sig.pdfSprawozdanie z badania GK Sygnity 30_09_2020-sig.pdf Sprawozdanie_z_badania_Grupy_Sygnity FY20
Sprawozdanie z dzialalności Grupy Sygnity i Sygnity S.A. FY20.pdfSprawozdanie z dzialalności Grupy Sygnity i Sygnity S.A. FY20.pdf Sprawozdanie z dzialalnosci grupy Sygnity FY20
SNTN GK SGN FY20.pdfSNTN GK SGN FY20.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK SGN FY 20
Ocena Rady Nadzorczej Sygnity S.A. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Sygnity .pdfOcena Rady Nadzorczej Sygnity S.A. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Sygnity .pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Oświadczenie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym 2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o funkcjonowaniu Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-17 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2020-12-17 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2020-12-17 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki