SUWARY: wyniki finansowe

2019-08-29 19:31
publikacja
2019-08-29 19:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_SUWARY_2019kw3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2019-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2018-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2019-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2018-06-30
Dane Skonsolidowane
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku
I. I. Przychody ze sprzedaży 121 005 123 133 28 177 28 231
II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 736 13 125 1 801 3 009
III. III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 062 11 172 1 412 2 561
IV. IV. Zysk (strata) netto 5 015 9 394 1 168 2 154
V. V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 015 9 394 1 168 2 154
VI. VI. Zysk na akcję 1,09 2,04 0,25 0,47
VII. VII. Rozwodniony zysk na akcję 1,09 2,04 0,25 0,47
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
VIII. VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 785 13 165 1 813 3 018
IX. IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 333) (2 944) (1 009) (675)
X. X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 106) (12 877) (1 189) (2 952)
XI. XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 654) (2 656) (385) (609)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XII. XII. Aktywa 169 837 161 730 39 943 37 863
XIII. XIII. Zobowiązania długoterminowe 40 591 44 612 9 546 10 444
XIV. XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 52 456 45 312 12 337 10 608
XV. XV. Kapitał własny 76 790 71 806 18 060 16 811
XVI. XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 76 790 71 806 18 060 16 811
Dane Jednostkowe
XVII. Sprawozdanie z wyniku 79 235 85 657 18 451 19 639
XVIII. XVII. Przychody ze sprzedaży 1 463 5 759 341 1 320
XIX. XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 983 6 210 229 1 424
XX. XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 753 5 454 175 1 250
XXI. XX. Zysk (strata) netto 753 5 454 175 1 250
XXII. XXI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 0,16 1,18 0,04 0,27
XXIII. XXII. Zysk na akcję 0,16 1,18 0,04 0,27
XXIII. Rozwodniony zysk na akcję
Sprawozdanie z przepływów pienięznych
XXIV. XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 914 -2 486 446 -570
XXV. XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -959 14 306 -223 3 280
XXVI. XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 15 -14 774 3 -3 387
XXVII. XXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 971 -2 954 226 -677
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXVIII. XXVIII. Aktywa 152 487 143 143 35 862 33 512
XXIX. XXIX. Zobowiązania długoterminowe 37 636 43 468 8 851 10 177
XXX. XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 48 792 34 398 11 475 8 053
XXXI. XXXI. Kapitał własny 66 059 65 277 15 536 15 282
XXXII. XXXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 66 059 65 277 15 536 15 282


W
okresach objętych niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym / sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w
stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2019
4,2520 PLN / EUR 30.09.2018
4,2714 PLN / EUR średni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.10.2018
- 30.06.2019 4,2944 PLN / EUR 01.10.2017
- 30.06.2018 4,3616 PLN / EUR Wybrane
dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
oraz sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na koniec
3 kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku
obrotowego, czyli na 30.06.2019 r. i 30.09.2018 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK SUWARY 2019kw3.pdfGK SUWARY 2019kw3.pdf
Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY zawierające skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe SUWARY S.A. wraz z oświadczeniami Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-29 Walter T. Kuskowski Prezes Zarządu
2019-08-29 Wojciech Gielnik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki