REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

SUNEX S.A.: wyniki finansowe

2021-05-10 17:11
publikacja
2021-05-10 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SUNEX_SA_SF_01Q2021.xml  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SUNEX_SA_SF_01Q2021.xml.xades  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Raport_kwartalny_SUNEX_SA_31032021.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 986 19 966 5 027 4 542
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 581 1 586 565 361
III. Zysk (strata) brutto 2 269 295 496 67
IV. Zysk (strata) netto 1 863 220 408 50
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 285 2 090 -1 375 476
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -259 -810 -57 -184
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 296 -1 005 1 158 -229
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 248 275 -273 63
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 146 75 610 18 485 16 384
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 962 43 288 11 150 9 380
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 801 10 387 2 318 2 251
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 100 26 835 7 532 5 815
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 184 32 322 7 335 7 004
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 233 16 233 3 483 3 518
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 291 535 20 291 535 20 291 535 20 291 535
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,40 0,71 0,09 0,16
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,40 0,71 0,09 0,16
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,68 1,59 0,36 0,35
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,68 1,59 0,36 0,35
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Dane
finansowe dotyczące bilansu na 31.03.2021 r. i 31.12.2020 r. zostały
przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na ten dzień, wynoszącego kolejno:


-
Kurs EUR na dzień 31.03.2021 r. (tabela nr 062/A/NBP/2021 z dnia
31.03.2021r.) wyniósł 4,6603 PLN,


-
Kurs EUR na dzień 31.12.2020 r. (tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia
31.12.2020r.) wyniósł 4,6148 PLN.


Dane
finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych za I kwartał 2021 r. i I kwartał 2020 r. zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały
sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu,
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
sprawozdawczego:-
Kurs EUR za I kwartał 2021 r. wyniósł 4,5721 PLN,- Kurs EUR
za I kwartał 2020 r. wyniósł 4,3963 PLN.

Zysk na jedną
akcję liczony jest w odniesieniu do zysku netto zanualizowanego na koniec
I kwartału roku. Podany zysk na jedną akcję na dzień 31.03.2020 r. dotyczy
liczby akcji 4 058 307, czyli przed przeprowadzonym splitem akcji. Po
uwzględnieniu splitu akcji (liczba akcji po splicie 20 291 535) wartość ta
na dzień 31.03.2020 r. wynosiłaby 0,14 zł na akcję.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Nie dotyczy.
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Nie dotyczy.
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał
2021 r. - plik XML


Plik Opis
SUNEX_SA_SF_01Q2021.xmlSUNEX_SA_SF_01Q2021.xml
SUNEX_SA_SF_01Q2021.xml.xadesSUNEX_SA_SF_01Q2021.xml.xades

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu
2021-05-10 Marek Kossmann Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 43 808 43 989 38 556
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 069 6 331 5 572
- wartość firmy 2 081 2 137 2 307
2. Rzeczowe aktywa trwałe 35 091 34 992 30 126
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 1 682 1 710 2 073
4.1. Nieruchomości 1 062 1 062 1 079
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 620 648 994
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 559 587 709
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 61 61 285
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 61 61 61
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 966 956 785
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 826 823 688
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 140 133 97
II. Aktywa obrotowe 41 989 31 272 28 837
1. Zapasy 16 391 12 989 11 053
2. Należności krótkoterminowe 24 093 15 582 14 490
2.1. Od jednostek powiązanych 18 753 13 851 11 231
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 3 12
2.3. Od pozostałych jednostek 5 340 1 728 3 247
3. Inwestycje krótkoterminowe 891 2 452 1 049
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 891 2 452 1 049
a) w jednostkach powiązanych 120 133 22
b) w pozostałych jednostkach 404 704 636
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 367 1 615 391
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 614 249 2 245
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 349 349 349
A k t y w a r a z e m 86 146 75 610 67 742
PASYWA
I. Kapitał własny 34 184 32 322 26 465
1. Kapitał zakładowy 16 233 16 233 16 233
2. Kapitał zapasowy 5 450 5 450 5 450
3. Kapitał z aktualizacji wyceny -6 -5 -14
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 3 069 3 069 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 7 575 1 101 4 576
6. Zysk (strata) netto 1 863 6 474 220
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 962 43 288 41 277
1. Rezerwy na zobowiązania 1 390 1 285 1 828
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 861 875 758
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 366 366 248
a) długoterminowa 77 77 100
b) krótkoterminowa 289 289 148
1.3. Pozostałe rezerwy 163 44 822
a) długoterminowe 26 26 26
b) krótkoterminowe 137 18 796
2. Zobowiązania długoterminowe 10 801 10 387 8 144
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 10 801 10 387 8 144
3. Zobowiązania krótkoterminowe 35 100 26 835 28 509
3.1. Wobec jednostek powiązanych 34 22 21
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 152
3.3. Wobec pozostałych jednostek 34 873 26 779 28 186
3.4. Fundusze specjalne 193 34 150
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 671 4 781 2 796
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 671 4 781 2 796
a) długoterminowe 4 234 4 341 2 451
b) krótkoterminowe 437 440 345
P a s y w a r a z e m 86 146 75 610 67 742
Wartość księgowa 34 184 32 322 26 465
Liczba akcji (w szt.) 20 291 535 20 291 535 4 058 307
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,68 1,59 6,52
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 291 535 20 291 535 4 058 307
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,68 1,59 6,52


Podana wartość księgowa i rozwodniona
wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2020 r. dotyczy liczby
akcji 4 058 307, czyli przed przeprowadzonym splitem akcji. Po
uwzględnieniu splitu akcji (liczba akcji po splicie 20 291 535) wartość
ta na dzień 31.03.2020 r. wynosiłaby 1,30 zł na akcję.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
1. Należności warunkowe 0 0 5 390
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 3 000
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- hipoteki 0 0 3 000
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 2 390
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- hipoteki 0 0 2 390
2. Zobowiązania warunkowe 8 044 8 773 14 281
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 4 991 4 991 4 621
- udzielonych gwarancji i poręczeń 4 991 4 991 4 621
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 053 3 782 9 660
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- weksle własne 3 053 3 782 9 660
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 8 044 8 773 19 671
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 986 19 966
- od jednostek powiązanych 5 182 6 436
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 623 12 789
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 363 7 177
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 102 16 692
- jednostkom powiązanym 4 356 5 327
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 857 11 029
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 245 5 663
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 884 3 274
IV. Koszty sprzedaży 1 408 958
V. Koszty ogólnego zarządu 786 756
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 690 1 560
VII. Pozostałe przychody operacyjne 367 182
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 179 96
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 0
4. Inne przychody operacyjne 187 86
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 476 156
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 0
3. Inne koszty operacyjne 475 156
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 581 1 586
X. Przychody finansowe 19 12
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 8 12
- od jednostek powiązanych 4 12
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 11 0
XI. Koszty finansowe 331 1 303
1. Odsetki w tym: 120 100
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 211 1 203
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 2 269 295
XIV. Podatek dochodowy 406 75
a) część bieżąca 423 279
b) część odroczona -17 -204
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 1 863 220
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 117 2 861
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 291 535 4 058 307
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,40 0,71
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 291 535 4 058 307
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,40 0,71

Zysk na
jedną akcję liczony jest w odniesieniu do zysku netto zanualizowanego.
Podany zysk na jedną akcję na dzień 31.03.2020 r. dotyczy liczby akcji 4
058 307, czyli przed przeprowadzonym splitem akcji. Po uwzględnieniu
splitu akcji (liczba akcji po splicie 20 291 535) wartość ta na dzień
31.03.2020 r. wynosiłaby 0,14 zł na akcję.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 32 322 26 261 26 261
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 32 322 26 261 26 261
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 16 233 16 233 16 233
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 233 16 233 16 233
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 450 5 450 5 450
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 450 5 450 5 450
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -5 2 2
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -7 -16
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 7 16
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- różnice kursowe z przeliczenia zakładu zagranicznego 1 7 16
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -6 -5 -14
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 069 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 3 069 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 069 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 069 3 069 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 575 4 576 4 576
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 575 4 576 4 576
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 575 4 576 4 576
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 475 0
- podział zysku z lat ubiegłych - na kapitał rezerwowy 0 3 069 0
- podział zysku z lat ubiegłych - wypłata dywidendy 0 406 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7 575 1 101 4 576
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 575 1 101 4 576
6. Wynik netto 1 863 6 474 220
a) zysk netto 1 863 6 474 220
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 34 184 32 322 26 465
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34 184 32 322 26 465
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 863 220
II. Korekty razem -8 148 1 870
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 850 529
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 691
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 111 80
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw 106 -89
7. Zmiana stanu zapasów -3 403 34
8. Zmiana stanu należności -8 511 -4 169
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 246 5 447
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -534 -640
11. Inne korekty -12 -13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 285 2 090
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 355 8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 355 8
a) w jednostkach powiązanych 47 8
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 30 1
- odsetki 17 7
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 308 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 304 0
- odsetki 4 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 614 818
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 614 717
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 101
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -259 -810
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 7 165 2 217
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 7 165 2 217
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 1 869 3 222
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 651 3 091
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 99 39
8. Odsetki 119 92
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 296 -1 005
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 248 275
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 248 275
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 615 116
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 367 391
- o ograniczonej możliwości dysponowania 130 149
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
zawierający Informację dodatkową i uszczegółowienie Sprawozdania
finansowego przedstawionego w formularzu ESPI (poprzez podanie kwot w
PLN).


Plik Opis
Raport_kwartalny_SUNEX_SA_31032021.pdfRaport_kwartalny_SUNEX_SA_31032021.pdf
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki