REKLAMA

STALPRODUKT: wyniki finansowe

2023-09-01 17:12
publikacja
2023-09-01 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenia_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowany_raport_polroczny_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolid._spr._fin..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_jednost._spr._fin..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 544 947 3 051 438 551 690 657 255
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 134 117 346 407 29 074 74 613
III. Zysk (strata) brutto 135 040 340 919 29 274 73 431
IV. Zysk (strata) netto w tym: 82 407 265 971 17 864 57 288
V. zysk (strata) przypadający na właścicieli jednostki dominującej 83 582 265 812 18 119 57 254
VI. zysk (strata) przypadający na udziały niekontrolujące -1 175 159 -255 34
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 249 320 71 771 54 047 15 459
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 536 -4 148 -12 906 -893
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 218 -49 986 -4 166 -10 767
X. Przepływy pieniężne netto, razem 170 566 17 637 36 975 3 799
XI. Aktywa razem 5 137 602 5 181 355 1 154 440 1 104 790
XII. Zobowiązania długoterminowe 414 735 480 718 93 193 102 500
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 883 641 864 345 198 558 184 299
XIV. Kapitał własny w tym : 3 839 226 3 836 292 862 689 817 990
XV. przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 727 876 3 722 684 837 668 793 766
XVI. przypisany udziałowcom mniejszościowym 111 350 113 608 25 021 24 224
XVII. Kapitał zakładowy 11 161 11 161 2 508 2 380
XVIII. Liczba akcji 5 580 267 5 580 267 5 580 267 5 580 267
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 14,77 47,66 3,20 10,27
XX. Średnioważona liczba akcji 5 399 598 5 580 267 5 399 598 5 580 267
XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 15,26 47,66 3,31 10,27
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 688,00 687,47 154,60 146,59
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 711,02 687,47 159,77 146,59
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 15,00 12,00 3,25 2,56


1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVIII, XIX) zaprezentowano
zgodnie z wymogami MSSF wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.


2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami
EUR wg następujących zasad:


- pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień
30.06.2023r. i wynoszącego 4,4503 zł oraz 4,6899 zł na dzień 31.12.2022
r.


- pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu
każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,6130 zł dla I
półrocza 2023 roku oraz 4,6427 zł dla I półrocza 2022 roku.


3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.


4. W związku z przeprowadzonym skupem akcji do rozwodnionego zysku na
akcję, przyjęto średnioważoną liczbę akcji w wysokości 5 399 598.


5. W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta
dywidendy na 1 akcję w roku 2023 i 2022.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 15 z dnia 2023-09-01 o treści:
Zarząd Stalprodukt S.A. („Emitent”) informuje, iż w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2023 r. raporcie okresowym za I półrocze 2023 r., zamieszczono raporty biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Stalprodukt S.A. oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zawierające błędy techniczne w elektronicznych podpisach. W wyniku weryfikacji, podpisy te zostały uznane za nieprawidłowe. W związku z powyższym, Emitent ponownie publikuje raport okresowy półroczny za I półrocze 2023 r. z prawidłowo podpisanymi raportami niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu obu wyżej wymienionych sprawozdań. Emitent podkreśla ponadto, że niniejsza korekta raportu półrocznego ma wyłącznie techniczny charakter i w pozostałym zakresie treść żadnego z dokumentów, składających się na raport półroczny, nie uległa zmianie.
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenia Zarządu.pdfOświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu
Skonsolidowany raport półroczny 2023.pdfSkonsolidowany raport półroczny 2023.pdf Skonsolidowany raport półroczny 2023
Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy.pdfPółroczne sprawozdanie z działalności Grupy.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy 2023
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolid. spr. fin..pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolid. spr. fin..pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania fin.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednost. spr. fin..pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednost. spr. fin..pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania fin.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-01 Piotr Janeczek Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny .
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki