REKLAMA

STALEXPORT AUTOSTRADY: wyniki finansowe

2022-08-01 07:31
publikacja
2022-08-01 07:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
22_STX_Raport_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STXA_skrocone_skonsolidowane_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22_STX_Raport_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STXA_skrocone_jednostkowe_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STXA_Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY STALEXPORT AUTOSTRADY ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2022 R.
I. Przychody 187 720 158 847 40 433 34 933
II. Zysk z działalności operacyjnej 68 759 64 507 14 810 14 186
III. EBITDA 112 624 104 668 24 258 23 018
IV. Zysk przed opodatkowaniem 67 130 63 642 14 459 13 996
V. Zysk netto za okres sprawozdawczy 48 976 48 819 10 549 10 736
VI. Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 45 878 47 113 9 882 10 361
VII. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
VIII. Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,19 0,19 0,04 0,04
IX. Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,19 0,19 0,04 0,04
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 529 85 257 15 191 18 749
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (105 592) 138 352 (22 744) 30 426
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (60 819) (160 173) (13 100) (35 225)
XIII. Przepływy pieniężne netto ogółem (95 882) 63 436 (20 652) 13 951
XIV. 30 czerwca 2022 r. 31 grudnia 2021 r. 30 czerwca 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
XV. Aktywa razem 1 286 876 1 350 353 274 938 293 593
XVI. Aktywa trwałe 1 028 993 998 383 219 842 217 068
XVII. Aktywa obrotowe 257 883 351 970 55 096 76 525
XVIII. Zobowiązania razem 502 771 551 334 107 416 119 871
XIX. Zobowiązania długoterminowe 297 240 353 754 63 505 76 913
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 205 531 197 580 43 911 42 958
XXI. Kapitał własny razem 784 105 799 019 167 522 173 722
XXII. Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 780 228 793 449 166 694 172 511
XXIII. Udziały niekontrolujące 3 877 5 570 828 1 211
XXIV. Kapitał zakładowy 185 447 185 447 39 620 40 320
DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STALEXPORT AUTOSTRADY ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2022 R.
XXV. Przychody 2 019 1 831 435 403
XXVI. Strata z działalności operacyjnej (2 766) (3 509) (596) (772)
XXVII. Zysk przed opodatkowaniem 47 468 1 692 10 224 372
XXVIII. Zysk netto za okres sprawozdawczy 46 897 1 931 10 101 425
XXIX. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
XXX. Zysk/(Strata) przypadający/(a) na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,19 0,01 0,04 0,00
XXXI. Rozwodniony zysk/(strata) przypadający/(a) na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,19 0,01 0,04 0,00
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (77) (3 441) (17) (757)
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 45 269 204 596 9 751 44 994
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (59 469) (158 374) (12 809) (34 829)
XXXV. Przepływy pieniężne netto ogółem (14 277) 42 781 (3 075) 9 408
XXXVI. 30 czerwca 2022 r. 31 grudnia 2021 r. 30 czerwca 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
XXXVII. Aktywa razem 308 272 322 388 65 862 70 093
XXXVIII. Aktywa trwałe 78 730 80 088 16 820 17 413
XXXIX. Aktywa obrotowe 229 542 242 300 49 041 52 681
XL. Zobowiązania razem 6 330 8 017 1 352 1 743
XLI. Zobowiązania długoterminowe 3 700 3 217 790 699
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 630 4 800 562 1 044
XLIII. Kapitał własny razem 301 942 314 371 64 509 68 350
XLIV. Kapitał zakładowy 185 447 185 447 39 620 40 320 


2022


2021
kurs z dnia bilansowego


4,6806


4,5994
średni kurs z okresu


4,6427


4,5472
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
22 STX Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.T.pdf22 STX Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.T.pdf
STXA_skrócone_skonsolidowane_30.06.2022.pdfSTXA_skrócone_skonsolidowane_30.06.2022.pdf
22 STX Raport z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.T.pdf22 STX Raport z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.T.pdf
STXA_skrócone_jednostkowe_30.06.2022.pdfSTXA_skrócone_jednostkowe_30.06.2022.pdf
STXA_Sprawozdanie Zarządu I półrocze 2022.pdfSTXA_Sprawozdanie Zarządu I półrocze 2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrekor Generalny
2022-08-01 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
2022-08-01 Michał Noras Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki