REKLAMA

SIMPLE: wyniki finansowe

2020-09-11 00:31
publikacja
2020-09-11 00:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne__sprawozdanie_finansowe_GK_Simple_za_I_polrocze_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Simple_za_I_polrocze_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Simple_GK_raport_z_przegladu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Simple_SA_raport_z_przegladu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 20 506 20 520 4 617 4 785
II. Zysk z działalności operacyjnej 1 892 1 241 426 290
III. Zysk za okres sprawozdawczy brutto 1 751 1 063 394 248
IV. Zysk za okres sprawozdawczy netto 1 775 918 400 214
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 765 2 045 1 523 477
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 369 -683 -308 -159
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 820 -1 023 -410 -239
VIII. Środki pieniężne na koniec okresu 5 155 1 545 1 161 360
IX. Aktywa trwałe 20 046 20 175 4 489 4 738
X. Aktywa obrotowe 23 224 23 147 5 200 5 435
XI. Kapitał własny 18 560 19 432 4 156 4 563
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 711 23 890 5 533 5 610
XIII. Liczba akcji (sztuk) 4 812 160 4 812 160 4 812 160 4 812 160
XIV. Zysk na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,37 0,19 0,08 0,04
XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 0,37 0,19 0,08 0,04


Pozycje dotyczące aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego i
analogicznego w okresie poprzednim przeliczono w EURO wg średniego kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2020 r. wynoszącego 4,4660
zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2019 r. wynoszącego
4,2585 zł/EURPoszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
obowiązujacych na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy,
który wynosił odpowiednio 4,4413 zł/EURO w okresie od 01.01.2020 r. do
30.06.2020 r. oraz 4,2880 zł/EURO w okresie od 01.01.2019 r. do
30.06.2019 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne sprawozdanie finansowe GK Simple za I półrocze 2020 r..pdfŚródroczne sprawozdanie finansowe GK Simple za I półrocze 2020 r..pdf Śródroczne sprawozdanie finansowe GK Simple za I półrocze 2020 roku
Sprawozdanie z działalności GK Simple za I półrocze 2020 roku.pdfSprawozdanie z działalności GK Simple za I półrocze 2020 roku.pdf Sprawozdanie z działalności GK Simple w I półroczu 2020 roku
Simple GK raport z przeglądu 2020.pdfSimple GK raport z przeglądu 2020.pdf Raport z przeglądu GK Simple
Simple SA raport z przeglądu 2020.pdfSimple SA raport z przeglądu 2020.pdf Raport z przeglądu Simple SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-11 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-09-11 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-09-11 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki