REKLAMA

SIMPLE: wyniki finansowe

2020-03-03 01:39
publikacja
2020-03-03 01:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe__GK_Simple_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Simple_za_rok_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Simple_GK_-_sprawozdanie_z_badania_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._KA_par._71_GK_Simple.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot._SF_par._71_GK_Simple.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 47 073 45 783 10 943 10 730
II. Zysk z działalności operacyjnej 5 428 5 254 1 262 1 231
III. Zysk za okres sprawozdawczy brutto 5 089 4 924 1 183 1 154
IV. Zysk za okres sprawozdawczy netto 5 067 4 098 1 178 960
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 768 2 718 1 341 637
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 820 -3 658 -656 -857
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 575 -2 090 -599 -490
VIII. Środki pieniężne na koniec okresu 1 578 1 206 367 283
IX. Aktywa trwałe 20 175 20 864 4 738 4 852
X. Aktywa obrotowe 23 147 21 143 5 435 4 917
XI. Kapitał własny 19 432 16 833 4 563 3 915
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 890 25 173 5 610 5 854
XIII. Średnia liczba akcji zwykłych (sztuk) 4 812 160 4 812 160 4 812 160 4 812 160
XIV. Zysk na akcję (w PLN na jedną akcję) 1,05 0,85 0,24 0,20
XV. Rozwodniony zysk na jedn akcję (w PLN na jedną akcję) 1,05 0,85 0,24 0,20


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 31.12.2019 r. wynoszącego 4,2585 zł/EURO oraz dla
danych porównawczych na 31.12.2018 r. wynoszącego 4,3000 zł/EUROPoszczególne
pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,3018
zł/EURO za rok 2019 i 4,2669 zł/EURO za rok 2018


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Simple za rok 2019.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Simple za rok 2019.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Simple za rok 2019
Sprawozdanie z działalności GK Simple za rok 2019_.pdfSprawozdanie z działalności GK Simple za rok 2019_.pdf Sprawozdanie z działalności GK Simple za rok 2019
Simple GK - sprawozdanie z badania 2019.pdfSimple GK - sprawozdanie z badania 2019.pdf Sprawozdanie z badania GK Simple za rok 2019
Oświadczenie RN dot. KA_par. 71_GK Simple.pdfOświadczenie RN dot. KA_par. 71_GK Simple.pdf Oświadczenie RN dot. KA_par.71_GK Simple
Ocena RN dot. SF_par. 71_GK Simple.pdfOcena RN dot. SF_par. 71_GK Simple.pdf Ocena RN dot. SF_par.71_GK Simple

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-03 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-03-03 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-03-03 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki