REKLAMA

SIMFABRIC S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań

2022-08-09 19:16
publikacja
2022-08-09 19:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-09
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SimFabric SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI Spółki o numerze 16/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz ESPI nr 19/2022, informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2022 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") następujących uchwał:

1. Uchwała nr 756/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki SIMFABRIC S.A. w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW. Ponadto Zarząd GPW postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a niezrealizowane do dnia 11 sierpnia 2022 r. (włącznie), tracą ważność.

2. Uchwała nr 757/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz B Spółki w związku ze zmianą rynku notowań. Na podstawie powyższej uchwały Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 12 sierpnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki SIMFABRIC S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
1) 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A,
2) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B.
Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

3. Uchwała nr 758/2022 w sprawie w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz B Spółki w związku ze zmianą rynku notowań. Na podstawie powyższej uchwały Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 12 sierpnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki SIMFABRIC S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLSMFBC00016”:
a) 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A,
b) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B;
2) notować akcje spółki SIMFABRIC S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SIMFABRIC” i oznaczeniem „SIM”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-09 Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Natalia Leszczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki