REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 18:21
publikacja
2023-11-29 18:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_2023.09_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_2023.09_SSF_GK_Sfinks_Polska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_2023.09_Sprawozdanie_Zarzadu__GK_SFINKS_POLSKA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_2023.09_JSF_Sfinks_Polska_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 709 70 573 16 540 15 054
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 472 21 401 1 195 4 565
III. Zysk (strata) brutto (2 577) 14 650 (563) 3 125
IV. Zysk (strata) netto (2 502) 15 150 (547) 3 232
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 887 8 981 2 815 1 916
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 113 1 303 680 278
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 919) (13 860) (3 915) (2 956)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 919) (3 576) (419) (763)
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) (0,07) 0,42 (0,02) 0,09
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,07) 0,42 (0,02) 0,09
XI. Aktywa razem 123 209 122 720 26 579 26 167
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 196 234 193 243 42 332 41 204
XIII. Zobowiązania długoterminowe 154 228 151 181 33 270 32 235
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 42 006 42 062 9 062 8 969
XV. Kapitał własny (73 025) (70 523) (15 753) (15 037)
XVI. Kapitał podstawowy 37 941 37 941 8 185 8 090
XVII. Liczba akcji (w szt.) 37 941 054 37 941 054 37 941 054 37 941 054
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (1,92) (1,86) (0,42) (0,40)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (1,92) (1,86) (0,42) (0,40)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0


Informacja dotycząca
średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku
do Euro ustalanych przez NBP


a) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,5773PLN.


b) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,688 PLN.


c) aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
30.09.2023 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
30.09.2023 roku, tj.: 4,6356 PLN.

d)
aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał
zakładowy na 31.12.2022 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na
dzień 31.12.2022 roku, tj.: 4,6899 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_2023.09_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA.pdf1_2023.09_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA.pdf
2_2023.09_SSF_GK_Sfinks_Polska.pdf2_2023.09_SSF_GK_Sfinks_Polska.pdf
3_2023.09_Sprawozdanie_Zarządu _GK_SFINKS POLSKA.pdf3_2023.09_Sprawozdanie_Zarządu _GK_SFINKS POLSKA.pdf
4_2023.09_JSF_Sfinks_Polska_SA.pdf4_2023.09_JSF_Sfinks_Polska_SA.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2023-11-29 MATEUSZ CACEK WICEPREZES ZARZĄDU
2023-11-29 AMIR EL MALLA WICEPREZES ZARZĄDU
2023-11-29 JACEK KUŚ WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki