REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2023-10-02 17:45
publikacja
2023-10-02 17:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_2023.06_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_raport_z_przegladu__konsolidacja_skrocone_2023_GK_Sfinks_Polska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_2023.06_SSF_GK_Sfinks_Polska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_2023.06_Sprawozdanie_Zarzadu__GK_Sfinks.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_raport_z_przegladu__skrocone_2023_Sfinks_Polska_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_2023.06_JSF_Sfinks_Polska_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 321 44 669 10 909 9 621
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 532 19 012 766 4 095
III. Zysk (strata) brutto 57 16 890 12 3 638
IV. Zysk (strata) netto 313 17 345 68 3 736
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 710 6 258 1 671 1 348
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 749 1 105 379 238
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 683 -9 011 -2 533 -1 941
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 224 -1 648 -482 -355
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) 0,01 0,50 0,00 0,11
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,50 0,00 0,11
XI. Aktywa razem 121 030 122 720 27 196 26 167
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 191 240 193 243 42 972 41 204
XIII. Zobowiązania długoterminowe 149 160 151 181 33 517 32 235
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 42 080 42 062 9 456 8 969
XV. Kapitał własny -70 210 -70 523 -15 776 -15 037
XVI. Kapitał podstawowy 37 941 37 941 8 525 8 090
XVII. Liczba akcji (w szt.) 37 941 054 37 941 054 37 941 054 37 941 054
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -1,85 -1,86 -0,42 -0,40
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -1,85 -1,86 -0,42 -0,40
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0


Informacja dotycząca
średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku
do Euro ustalanych przez NBP                           


a) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,6130 PLN.


b) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,6427 PLN.


c) aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
30.06.2023 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
30.06.2023 roku, tj.: 4,4503 PLN.


d) aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
31.12.2022 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
30.12.2022 roku, tj.: 4,6899 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_2023.06_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA.pdf1_2023.06_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA.pdf
2_raport z przeglądu _konsolidacja_skrócone 2023_GK Sfinks Polska.pdf2_raport z przeglądu _konsolidacja_skrócone 2023_GK Sfinks Polska.pdf
3_2023.06_SSF_GK_Sfinks_Polska.pdf3_2023.06_SSF_GK_Sfinks_Polska.pdf
4_2023.06_Sprawozdanie_Zarządu _GK_Sfinks.pdf4_2023.06_Sprawozdanie_Zarządu _GK_Sfinks.pdf
5_raport z przeglądu _skrocone_2023_Sfinks Polska SA.pdf5_raport z przeglądu _skrocone_2023_Sfinks Polska SA.pdf
6_2023.06_JSF_Sfinks_Polska_SA.pdf6_2023.06_JSF_Sfinks_Polska_SA.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-02 SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2023-10-02 MATEUSZ CACEK WICEPREZES ZARZĄDU
2023-10-02 AMIR EL MALLA WICEPREZES ZARZĄDU
2023-10-02 JACEK KUŚ WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki