SERINUS ENERGY PLC.: Emisja akcji w ramach Programu Świadczeń Pozapłacowych – akcje posiadane przez członków Rady Dyrektorów

2020-07-14 08:00
publikacja
2020-07-14 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Emisja akcji w ramach Programu Świadczeń Pozapłacowych – akcje posiadane przez członków Rady Dyrektorów
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ("Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że – w nawiązaniu do komunikatu z 27 kwietnia 2020 r. (raport bieżący nr 11/2020), dotyczącego obniżenia wynagrodzenia dla kadry kierowniczej – Spółka potwierdza, że dokonała emisji 405.007 akcji zwykłych Spółki na rzecz swoich Dyrektorów Wykonawczych w zamian za rezygnację z części wynagrodzenia. Szczegóły emisji przedstawiono w poniższej tabeli – „Akcje wyemitowane w ramach Programu Świadczeń Pozapłacowych” (ang. Salary Sacrifice Shares). Akcje zostały wyemitowane po cenie 7,407 pensa, stanowiącej iloraz wartości brutto obniżki wynagrodzeń w stosunku do ważonego wolumenem średniego kursu jednej akcji zwykłej w okresie 90 dni, kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje:

(tabela)
--------
Jeffrey Auld
- Liczba akcji wyemitowanych w ramach Programu Świadczeń Pozapłacowych: 236.254
- Łączna liczba akcji zwykłych posiadanych obecnie w Spółce: 258.451
- Procentowy udział w ogólnej liczbie akcji zwykłych Spółki: 0,108%

Andrew Fairclough
- Liczba akcji wyemitowanych w ramach Programu Świadczeń Pozapłacowych: 168.753
- Łączna liczba akcji zwykłych posiadanych obecnie w Spółce: 168.753
- Procentowy udział w ogólnej liczbie akcji zwykłych Spółki: 0,071%
-------

Wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku AIM akcji wyemitowanych w ramach Programu Świadczeń Pozapłacowych, które będą posiadać status równorzędny z istniejącymi akcjami zwykłymi Spółki, został złożony na London Stock Exchange. Przewiduje się, że obrót akcjami rozpocznie się o godzinie 8:00 w dniu 16 lipca 2020 r. („Dopuszczenie do Obrotu”).

Po dokonaniu emisji nowych akcji zwykłych ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji zwykłych wynosić będzie 239.286.292 („Zwykły Kapitał Zakładowy”), przy czym Spółka nie będzie posiadać akcji własnych. Liczba ta stanowi ogólną liczbę praw głosu w Spółce i może być przez akcjonariuszy stosowana jako mianownik przy obliczeniach służących do ustalenia, czy podlegają oni obowiązkowi zgłoszenia swojego udziału lub zmiany swojego udziału w Spółce zgodnie z dokumentem zatytułowanym „Wytyczne w sprawie ujawniania informacji i zasady przejrzystości” (ang. Disclosure Guidance and Transparency Rules) wydanym przez brytyjski Urząd Regulacji Działalności Finansowej (FCA) oraz zgodnie z przepisami polskiej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 18/2020Date: 2020-07-14Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Issue of Salary Sacrifice Shares – Directors Holdings


Legal basis: Other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published outside the
Republic of Poland information that further to the announcement of
Executive Salary Reductions news release of 27 April 2020 (WSE current
report 11/2020), the Company confirms it has now issued 405,007 ordinary
shares in the Company to the Executive Directors in lieu of the salary
sacrifice scheme, the details of which are set out in the table below
(“Salary Sacrifice Shares”). The Salary Sacrifice Shares were issued at
a price of 7.407 pence which has been determined by dividing the gross
amount of salary deducted by the volume weighted average of the middle
market quotations for one Ordinary Share for the 90 days ending on 30
June 2020.


The details are as follow:


Jeffrey AuldNumber of Salary Sacrifice Shares: 236,254Total
number of ordinary shares now held in the Company: 258,451Percentage
interest in the Company’s Ordinary Shares: 0.108%


Andrew Fairclough Number of Salary Sacrifice Shares 168,753Total
number of ordinary shares now held in the Company: 168,753Percentage
interest in the Company’s Ordinary Shares: 0.071%


Application has been made to the London Stock Exchange plc for the
Salary Sacrifice Shares, which will rank pari passu with the Company's
existing ordinary shares, to be admitted to trading on AIM. Dealings are
expected to commence at 8.00 a.m. on 16 July 2020 ("Admission").


Following the issue of the New Ordinary Shares, the Company will have
239,286,292 Ordinary Shares in issue (the "Issued Ordinary Share
Capital") with no shares held in treasury. This is the total number of
voting rights in the Company and may be used by shareholders as the
denominator for the calculations by which they determine if they are
required to notify their interest in, or change to their interest in,
the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance
and Transparency Rules and under Polish regulations - Act on Public
Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments
to Organized Trading and Public Companies.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-14 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki