REKLAMA

SEKO S.A.: wyniki finansowe

2022-08-16 17:29
publikacja
2022-08-16 17:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
4_raport_firmy_audytorskiej_30.06.2022.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
14_sprawozdanie_z_dzialalnosci_30.06.2022.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
14a_sprawozdanie_finansowe_30.06.2022.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
12_informacja_dodatkowa_30.06.2022.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 400 90 127 20 118 19 820
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 354 -149 -722 -33
III. Zysk (strata) brutto -3 611 222 -778 49
IV. Zysk (strata) netto -2 933 179 -632 39
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 662 7 159 573 1 574
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 836 -30 296 -3 196 -6 663
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 139 -5 628 -245 -1 238
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -13 313 -28 765 -2 868 -6 326
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 120 392 130 334 25 721 29 970
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 811 55 820 10 428 13 382
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 440 12 594 3 085 2 620
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 921 34 638 5 538 8 832
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 581 74 514 15 293 16 589
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 142 144
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,44 0,03 -0,09 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,44 0,03 -0,09 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,76 11,21 2,30 2,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,76 11,21 2,30 2,44
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,34 0,00 0,07


Zadeklarowana Dywidenda:Szczegóły dotyczące podziału Wyniku
Finansowego za 2021 rok zostały opisane w punkcie XIX Informacji
Dodatkowej.


Zasady przeliczania:


Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP,
obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.


Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały
przeliczone według kursu średniego NBP w każdym okresie obliczonego,
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w okresie objętym raportem.


Kursy przyjęte do przeliczenia:


Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2022 r. – 4,6806 EUR/PLN


Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2021 r. – 4,5994 EUR/PLN


Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I
półrocze 2022 r. – 4,6427 EUR/PLN


Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I
półrocze 2021 r. – 4,5472 EUR/PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
4_raport_firmy_audytorskiej_30.06.2022.pdf4_raport_firmy_audytorskiej_30.06.2022.pdf Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdnia finansowego SEKO S.A. za I półocze 2022 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za I półocze 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
2022-08-16 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
14_sprawozdanie_z_dzialalnosci_30.06.2022.pdf14_sprawozdanie_z_dzialalnosci_30.06.2022.pdf Sprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w I półroczu 2022 r.
14a_sprawozdanie_finansowe_30.06.2022.pdf14a_sprawozdanie_finansowe_30.06.2022.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r. podpisane elektronicznie

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 68 261 70 268 67 384
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 148 143
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 66 862 69 590 66 643
3. Należności długoterminowe 6 7 7
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 6 7 7
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 276 523 591
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 275 517 588
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 6 3
II. Aktywa obrotowe 52 131 60 066 60 936
1. Zapasy 16 353 13 769 13 879
2. Należności krótkoterminowe 18 851 30 265 18 302
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 18 851 30 265 18 302
3. Inwestycje krótkoterminowe 16 351 15 780 28 173
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 351 15 780 28 173
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 13 884 27 051
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 467 15 780 1 122
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 576 252 582
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 120 392 130 334 128 320
PASYWA
I. Kapitał własny 71 581 74 514 76 733
1. Kapitał zakładowy 665 665 665
2. Kapitał zapasowy 73 849 73 627 71 328
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 560
4. Zysk (strata) netto -2 933 222 179
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 811 55 820 51 587
1. Rezerwy na zobowiązania 1 995 1 973 2 050
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 672 638 643
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 206 1 187 1 357
a) długoterminowa 263 263 338
b) krótkoterminowa 943 924 1 019
1.3. Pozostałe rezerwy 117 148 50
długoterminowe
a) krótkoterminowe 117 148 50
2. Zobowiązania długoterminowe 14 440 12 594 11 934
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 14 440 12 594 11 934
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 25 921 34 638 30 822
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 25 716 34 620 30 604
3.2. Fundusze specjalne 205 18 218
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 455 6 615 6 781
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 455 6 615 6 781
a) długoterminowe 6 146 6 301 6 453
b) krótkoterminowe 309 314 328
P a s y w a r a z e m 120 392 130 334 128 320
Wartość księgowa 71 581 74 514 76 733
Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,76 11,21 11,54
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,76 11,21 11,54
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 67 683 61 297 57 360
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej 26 500 26 500 26 500
- zastawy rejestrowe 41 183 34 797 30 860
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 67 683 61 297 57 360


W związku z zaciagnietymi pożyczkami na
zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na
zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 1 samochodzie
osobowym i 3 samochodach dostawczych.Na dzień
30.06.2022 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które zawierają
zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 93 400 90 127
- od jednostek powiązanych 1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 83 651 81 820
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 749 8 307
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 83 464 76 865
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 74 895 69 657
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 569 7 208
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 936 13 262
IV. Koszty sprzedaży 9 425 9 586
V. Koszty ogólnego zarządu 3 786 3 726
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 275 -50
VII. Pozostałe przychody operacyjne 464 592
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 87 54
2. Dotacje 160 233
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 57 49
4. Inne przychody operacyjne 160 256
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 543 691
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 107 14
2. Inne koszty operacyjne 436 677
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 354 -149
X. Przychody finansowe 352 597
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 61 14
od jednostek powiązanych
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 9
w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 150 42
4. Inne 141 532
XI. Koszty finansowe 609 226
1. Odsetki w tym: 609 226
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -3 611 222
XIII. Podatek dochodowy -678 43
a) część bieżąca 45 78
b) część odroczona -723 -35
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -2 933 179
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 890 3 572
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,44 0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,44 0,03


Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego
zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował
się na następującym poziomie: I półrocze 2021 na poziomie 0,54 zł; I
półrocze 2022 na poziomie minus 0,43 zł.


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 74 514 76 553 76 553
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 514 76 553 76 553
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 73 627 71 328 71 328
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 222 2 299
a) zwiększenia (z tytułu) 222 2 299
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 222 2 299
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 73 849 73 627 71 328
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 222 4 560 4 560
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 222 4 560 4 560
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 222 4 560 4 560
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 222 4 560
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 222 2 299
- podział zysku - wypłata dywidendy 2 261
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 560
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 560
4. Wynik netto -2 933 222 179
a) zysk netto 222 179
b) strata netto 2 933
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 71 581 74 514 76 733
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71 581 74 514 74 472

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -2 933 179
II. Korekty razem 5 595 6 980
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 3 387 3 255
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 386
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 613 226
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -87 -63
5. Zmiana stanu rezerw 22 163
6. Zmiana stanu zapasów -2 584 -3 076
7. Zmiana stanu należności 11 414 11 711
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 785 -4 940
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 236 -640
10. Inne korekty -150 -42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 662 7 159
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 236 3 054
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 236 54
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 3 000
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 3 000
- zbycie aktywów finansowych 3 000
- - sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 3 000
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 15 072 33 350
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 333 1 167
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 13 734 29 990
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 13 734 29 990
- nabycie aktywów finansowych 13 734 29 990
udzielone pożyczki długoterminowe
- - zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 29 990
- - zakup obligacji korporacyjnych 13 734
3. Inne wydatki inwestycyjne 5 2 193
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -14 836 -30 296
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 5 200 2 442
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 5 200 2 442
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 6 339 8 070
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 5 701 7 813
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 25 31
3. Odsetki 613 226
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 139 -5 628
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -13 313 -28 765
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13 314 -28 779
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 -15
F. Środki pieniężne na początek okresu 15 776 29 885
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 463 1 120
- o ograniczonej możliwości dysponowania 210 231
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
12_informacja_dodatkowa_30.06.2022.pdf12_informacja_dodatkowa_30.06.2022.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I półocze 2022 r.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki