REKLAMA

SEKO S.A.: wyniki finansowe

2020-03-23 08:00
publikacja
2020-03-23 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
4_sprawozdanie_firmy_audytorskiej.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
6_oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
7_informacja_zarzadu_firma_audytorska.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
8_oswiadczenie_rady_nadzorczej.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
9_pismo_prezesa.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
122_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
122a_sprawozdanie_finansowe.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
126_sprawozdanie_RN_ocena_sprawozdania_finansowego.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
10_wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
60_naleznosci_sporne.pdf  (NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE)
71_zmiany_odpisow_akutalizujacych.pdf  (ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
93_wartosc_ksiegowa_na_jedna_akcje.pdf  (WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ)
115_podzial_zysku.pdf  (PODZIAŁ ZYSKU)
116_zysk_na_jedna_akcje.pdf  (ZYSK NA 1 AKCJĘ)
117_struktura_srodkow_pienieznych.pdf  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
118_dodatkowe_noty.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 192 288 183 762 44 699 43 067
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 688 11 162 2 020 2 616
III. Zysk (strata) brutto 8 694 11 035 2 021 2 586
IV. Zysk (strata) netto 7 010 8 891 1 630 2 084
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 017 12 450 3 956 2 918
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 306 -11 479 -3 093 -2 690
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 587 10 166 -3 391 2 383
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -10 876 11 137 -2 528 2 610
IX. Aktywa, razem 130 195 139 708 30 573 32 490
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 209 67 344 12 964 15 661
XI. Zobowiązania długoterminowe 14 802 13 781 3 476 3 205
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 983 43 905 7 276 10 210
XIII. Kapitał własny 74 986 72 364 17 609 16 829
XIV. Kapitał zakładowy 665 665 156 155
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,05 1,34 0,25 0,31
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,05 1,34 0,25 0,31
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,28 10,88 2,65 2,53
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,28 10,88 2,65 2,53
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,66 0,45 0,15 0,10
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
4_sprawozdanie_firmy_audytorskiej.pdf4_sprawozdanie_firmy_audytorskiej.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2019 r.

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
6_oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.pdf6_oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.pdf Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
7_informacja_zarzadu_firma_audytorska.pdf7_informacja_zarzadu_firma_audytorska.pdf Informacja Zarządu SEKO S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
8_oswiadczenie_rady_nadzorczej.pdf8_oswiadczenie_rady_nadzorczej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej SEKO S.A. w sprawie komitetu audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
9_pismo_prezesa.pdf9_pismo_prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu SEKO S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
122_sprawozdanie_z_dzialalności_2019.pdf122_sprawozdanie_z_dzialalności_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki SEKO S.A. w 2019 r.
122a_sprawozdanie_finansowe.pdf122a_sprawozdanie_finansowe.pdf Sprawozdanie finansowe za 2019 r. podpisane elektronicznie

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Plik Opis
Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. jest zamieszczone w "Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki SEKO S.A. w 2019 r.:

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
126_sprawozdanie_RN_ocena_sprawozdania_finansowego.pdf126_sprawozdanie_RN_ocena_sprawozdania_finansowego.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2019 r.

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
10_wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf10_wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2019 r.

BILANS
Noty w tys.
2019 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 69 313 67 064
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 202 217
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 68 606 66 418
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 7 6
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 7 6
4. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 0 0
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 498 423
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 496 409
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 14
II. Aktywa obrotowe 60 882 72 644
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 11 554 12 255
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 31 655 36 316
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 31 655 36 316
3. Inwestycje krótkoterminowe 17 421 23 784
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 17 421 23 784
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 4 500
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 921 23 784
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 252 289
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0
A k t y w a r a z e m 130 195 139 708
PASYWA
I. Kapitał własny 74 986 72 364
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 665 665
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 67 311 62 808
3. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 7 010 8 891
6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA> 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 209 67 344
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 1 797 1 707
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 637 622
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 139 1 061
a) długoterminowa 272 201
b) krótkoterminowa 867 860
1.3. Pozostałe rezerwy 21 24
długoterminowe
a) krótkoterminowe 21 24
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 14 802 13 781
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 14 802 13 781
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 30 983 43 905
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 30 959 43 900
3.2. Fundusze specjalne 24 5
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 7 627 7 951
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 627 7 951
a) długoterminowe 7 028 7 215
b) krótkoterminowe 599 736
P a s y w a r a z e m 130 195 139 708
Wartość księgowa 74 986 72 364
Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 11,28 10,88
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 11,28 10,88
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2019 2018
1. Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu) 40 964 40 964
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpi ec zenia otrzymanyc h kredytów, pożyc zek i umowy
franczyzowej
26 500 26 500
- zastawy rejestrowe 14 464 14 464
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 40 964 40 964


W związku z zaciągniętym pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono
zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 23 samochodach osobowych i 4
samochodach dostawczych.


Na dzień 31.12.2019 roku Spółka posiada 12 umów z pracownikami, które
zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 192 288 183 762
- od jednostek powiązanych 1 1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 176 862 171 084
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 15 426 12 678
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 156 706 147 650
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 143 538 136 537
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 168 11 113
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 582 36 112
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 19 526 19 188
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 7 062 6 670
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 8 994 10 254
VII. Pozostałe przychody operacyjne 655 1 539
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 153
2. Dotacje 375 904
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 140
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 272 342
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 961 631
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 103
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 155 176
3. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 703 455
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 688 11 162
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 740 518
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 325 405
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 415 113
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 734 645
1. Odsetki w tym: 734 645
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 8 694 11 035
XIV. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 1 684 2 144
a) część bieżąca 1 756 1 978
b) część odroczona -72 166
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA>
XV. Zysk (strata) netto 7 010 8 891
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 7 010 8 891
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 1,05 1,34
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 1,05 1,34
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2019 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 72 364 66 466
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 72 364 66 466
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 62 809 56 794
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 502 6 014
a) zwiększenia (z tytułu) 4 502 6 014
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 502 6 014
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 67 311 62 808
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 891 9 007
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 891 9 007
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 891 9 007
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 8 891 9 007
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 4 502 6 014
- podział zysku - wypłata dywidendy 4 389 2 993
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
4. Wynik netto 7 010 8 891
a) zysk netto 7 010 8 891
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 74 986 72 364
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71 482 67 918

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2019 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 7 010 8 891
II. Korekty razem 10 007 3 559
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 6 353 5 668
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 337 -388
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 733 644
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 103 -153
5. Zmiana stanu rezerw 91 -13
6. Zmiana stanu zapasów 701 -2 678
7. Zmiana stanu należności 4 662 44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 606 1 399
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -367 -964
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 17 017 12 450
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 168 240
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 168 240
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 13 474 11 719
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 889 10 443
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 4 500
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 4 500
- nabycie aktywów finansowych 4 500
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 85 1 276
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -13 306 -11 479
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 6 791 17 110
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 6 786 17 110
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 21 378 6 944
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4 389 2 993
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 16 040 2 994
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 216 313
4. Odsetki 733 644
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -14 587 10 166
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -10 876 11 137
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -10 863 11 176
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 13 39
F. Środki pieniężne na początek okresu 23 783 12 646
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 907 23 783
- o ograniczonej możliwości dysponowania 117 3
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2019 2018
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 202 217
- oprogramowanie komputerowe 174 204
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 202 217
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 935 877 935
b) zwiększenia (z tytułu) 47 22 47
- nabycia 47 22 47
zmniejszenia (z tytułu)
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 982 899 982
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 719 671 719
e) amortyzacja za okres (z tytułu) 61 54 61
- zwiększenia 61 54 61
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 780 725 780
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 202 174 202

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2019 2018
a) własne 202 217
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem 202 217

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2019 2018
a) środki trwałe, w tym: 65 470 65 052
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 034 2 034
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 35 233 36 160
- urządzenia techniczne i maszyny 23 492 22 546
- środki transportu 3 092 2 752
- inne środki trwałe 1 619 1 560
b) środki trwałe w budowie 3 051 90
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 85 1 276
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 68 606 66 418

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 034 47 603 52 180 5 906 3 171 110 894
b) zwiększenia (z tytułu) 288 4 873 1 443 378 6 982
- zakup 288 4 873 1 443 378 6 982
c) zmniejszenia (z tytułu) 46 801 19 866
- sprzedaż 46 801 16 863
- likwidacja 3 3
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 034 47 891 57 007 6 548 3 530 117 010
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 11 443 29 634 3 153 1 612 45 842
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 215 3 881 302 300 5 698
- zwiększenia 1 215 3 901 860 316 6 292
- zmniejszenia, w tym 20 558 16 594
- sprzedaż 20 558 13 591
- likwidacja 3 3
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 12 658 33 515 3 455 1 912 51 540
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 2 034 35 233 23 492 3 092 1 619 65 470

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2019 2018
a) własne 65 195 64 508
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 275 544
- umowy leasingu 275 544
Środki trwałe bilansowe, razem 65 470 65 052

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2019 2018
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 620 620
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 620 620

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2019 2018
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
a) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 7 6
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
- od innych jednostek (z tytułu) 7 6
- zapłąconych kaucji gwarancyjnych 7 6
Należności długoterminowe netto 7 6
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 7 6

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu 6
- z tytułu zapłaconych kaucji gwarancyjnych 6
b) zwiększenia (z tytułu) 1
- kaucje 1
zmniejszenia (z tytułu)
c) stan na koniec okresu 7
- z tytułu zapłaconych kaucji gwarancyjnych 7

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2019 2018
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej 7 6
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 7 6

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2019 2018
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu


Na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r.
nie wystąpiły inwestycje długoterminowe.


ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2019 2018
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
aa) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
ab) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bc) w innych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w pozostałych jednostkach, w tym:
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2019 2018
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2019 2018
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2019 2018
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2019 2018
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2019 2018
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2019 2018
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2019 2018
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2019 2018
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2019 2018
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2019 2018
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 409 426
a) odniesionych na wynik finansowy 409 426
- z tytułu różnic w ujęciu kosztów ZUS 94 102
- z tytułu różnic w ujęciu faktur korekt przychodów 16 4
- z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne 47 44
- z tytułu utworzenie rezerw na koszty 13 11
- z tytułu aktualizacji należności 22 16
- z tytułu aktualizacji zapasów 62 62
- z tytułu rezerwy na niewykorzystane urlopy 155 187
z tytułu nadwyżki ujęcia bilansowego dotacji nad podatkowym
inne
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 107 23
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 107 23
- z tytułu różnic w ujęciu kosztów ZUS 8
- z tytułu różnic w ujęciu faktur korekt przychodów 12
- z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne 12 3
- z tytułu utworzenie rezerw na koszty 2
- z tytułu aktualizacji należności 2 6
- z tytułu aktualizacji zapasów 26
- z tytułu rezerwy na niewykorzystane urlopy 2
- z tytułu nadwyżki ujęcia bilansowego dotacji nad podatkowym 57
inne
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 20 40
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 20 40
- z tytułu różnic w ujęciu kosztów ZUS 8
- z tytułu różnic w ujęciu faktur korekt przychodów 14
z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne
- z tytułu utworzenie rezerw na koszty 6
z tytułu aktualizacji należności
z tytułu aktualizacji zapasów
- z tytułu rezerwy na niewykorzystane urlopy 32
z tytułu nadwyżki ujęcia bilansowego dotacji nad podatkowym
inne
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 496 409
a) odniesionych na wynik finansowy 496 409
- z tytułu różnic w ujęciu kosztów ZUS 102 94
- z tytułu różnic w ujęciu faktur korekt przychodów 2 16
- z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne 59 47
- z tytułu utworzenie rezerw na koszty 7 13
- z tytułu aktualizacji należności 24 22
- z tytułu aktualizacji zapasów 88 62
- z tytułu rezerwy na niewykorzystane urlopy 157 155
- z tytułu nadwyżki ujęcia bilansowego dotacji nad podatkowym 57
inne
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2019 2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 14
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 14

ZAPASY w tys.
2019 2018
a) materiały 7 257 6 926
b) półprodukty i produkty w toku 552 1 174
c) produkty gotowe 2 640 3 487
d) towary 963 629
e) zaliczki na dostawy i usługi 142 39
Zapasy, razem 11 554 12 255


Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 465
tys. zł. Na dzień 31.12.2018 r. wartość ta wynosiła 325 tys. zł


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2019 2018
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
a) należności od pozostałych jednostek 31 655 36 316
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29 225 33 282
- do 12 miesięcy 29 225 33 282
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 2 353 3 019
dochodzone na drodze sądowej
- inne 77 15
Należności krótkoterminowe netto, razem 31 655 36 316
b) odpisy aktualizujące wartość należności 128 122
Należności krótkoterminowe brutto, razem 31 783 36 438

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2019 2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2019 2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
b) inne, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2019 2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 29 225 33 282
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 29 225 33 282
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 353 3 019
c) inne, w tym: 77 15
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 77 15
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 31 655 36 316
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 128 122
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 31 783 36 438

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2019 2018
Stan na początek okresu 122 86
a) zwiększenia (z tytułu) 95 56
- należności wątpliwych 95 56
b) zmniejszenia (z tytułu) 89 20
- uzyskane zapłaty lub odszkodowania 88 18
odstąpienie od roszczenia
- spisanie należności 1 2
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 128 122

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej w tys. 29 394 33 053
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 2 389 3 385
b1. w walucie w tys. EUR 486 721
po przeliczeniu na tys. zł
w walucie w tys. USD 81 77
Po przeliczeniu zł w tys. 2 389 3 385
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 31 783 36 438

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2019 2018
a) do 1 miesiąca 22 228 22 799
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 143 4 521
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
c) należności przeterminowane 3 978 6 076
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 29 349 33 396
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 124 114
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 29 225 33 282


Z normalnym tokiem sprzedaży są związane następujące przedziały:a)
do 1 miesiącab) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy


W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2019 2018
a) do 1 miesiąca 3 835 5 772
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 11 193
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 6 33
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 14
e) powyżej 1 roku 112 78
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 3 978 6 076
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 124 114
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 3 854 5 962

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
Plik Opis
60_naleznosci_sporne.pdf60_naleznosci_sporne.pdf Należności sporne i przeterminowane

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2019 2018
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
a) w pozostałych jednostkach 4 500
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 4 500
- lokata bankowa trwająca powyżej 3 miesięcy od dnia bilansowego 4 500
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 921 23 784
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 939 40
- w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT 96 2
- inne środki pieniężne 4 982 23 744
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 17 421 23 784

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej w tys. 4 500
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 4 500

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2019 2018
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej w tys. 6 073 23 764
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 6 848 20
b1. w walucie w tys. EUR 1 522 1
po przeliczeniu na tys. zł 6 469 2
b2. w walucie w tys. USD 101 5
po przeliczeniu na tys. zł 379 18
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 12 921 23 784

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2019 2018
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2019 2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 252 289
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- ubezpieczenia 201 244
- inne 51 45
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 252 289

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
0


Na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r.
nie wystąpiły akcje własne.


Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Plik Opis
71_zmiany_odpisow_akutalizujacych.pdf71_zmiany_odpisow_akutalizujacych.pdf Odpisy aktualizujące

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A na okaziciela brak brak 4 500 000 450 utworzone przy przekształceniu sp. z o.o. na spółką akcyjną 13.04.2006 13.04.2006
Seria B na okaziciela brak brak 500 000 50 utworzone przy przekształceniu sp. z o.o. na spółką akcyjną 13.04.2006 13.04.2006
Seria C na okaziciela brak brak 1 650 000 165 opłacone gotówką 27.03.2007 13.04.2006
Liczba akcji, razem 6 650 000
Kapitał zakładowy, razem 665
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10


W trakcie 2019 r. nie nastąpiły żadne zmiany w kapitale zakładowymStruktura
kapitału w dniu sporządzenia niniejszego Sprawozdania (wg wiedzy Zarządu
Spółki)Akcjonariusz - Złota Rybka Sp. z o.o. z
siedzibą w StraszynieLiczba akcji - 4 155 688Wartość
nominalna akcji (tys. PLN) - 416Udział w kapitale (%) - 62,49%Liczba
głosów - 4 155 688Udział w głosach - 62,49%Akcjonariusz
- Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Opera TFILiczba akcji
- 1 043 188Wartość nominalna akcji (tys. PLN) - 104Udział
w kapitale (%) - 15,69%Liczba głosów - 1 043 188Udział
w głosach - 15,69%


Akcjonariusz - PKO BP Bankowy OFE*Liczba akcji - 578 596Wartość
nominalna akcji (tys. PLN) - 58Udział w kapitale (%) - 8,70%Liczba
głosów - 578 596Udział w głosach - 8,70%


* liczba akcji zarejestrowanych przez PKO BP Bankowy OFE na Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 maja 2019 r.Pozostali
AkcjonariuszeLiczba akcji - 872 528Wartość nominalna akcji (tys.
PLN) - 87Udział w kapitale (%) - 13,12%Liczba głosów - 872
528Udział w głosach - 13,12%


W Spółce nie istnieją akcje uprzywilejowane.


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2019 2018
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 20 372 20 372
utworzony ustawowo
b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 46 939 42 436
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem 67 311 62 808

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2019 2018
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem


Na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r.
kapitał z aktualizacji wyceny nie wystąpił.


POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2019 2018
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem


Na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r.
pozostałe kapitały rezerwowe nie wystąpiły.


ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2019 2018
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem


Na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r.
nie wystąpiły odpisy z zysku netto.


ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2019 2018
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 622 474
a) odniesionej na wynik finansowy 622 474
z tytułu wyceny kredytu inwestycyjnego
- z tytułu naliczonych odsetek 8 4
- z tytułu amortyzacji-podatkowej wyższej niż księgowa 605 461
inne
- z tytułu nadwyżki wartości środków trwałych leasingowanych nad wartością zobowiązań leasingowych 9 9
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 24 148
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 24 148
z tytułu wyceny kredytu inwestycyjnego
- z tytułu naliczonych odsetek 4
- z tytułu amortyzacji-podatkowej wyższej niż księgowa 24 144
inne
z tytułu nadwyżki wartości środków trwałych leasingowanych nad wartością zobowiązań leasingowych
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 18
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 18
z tytułu wyceny kredytu inwestycyjnego
- z tytułu naliczonych odsetek 5
z tytułu amortyzacji-podatkowej wyższej niż księgowa
- inne 5
- z tytułu nadwyżki wartości środków trwałych leasingowanych nad wartością zobowiązań leasingowych 8
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 637 622
a) odniesionej na wynik finansowy 637 622
z tytułu wyceny kredytu inwestycyjnego
- z tytułu naliczonych odsetek 3 8
- z tytułu amortyzacji-podatkowej wyższej niż księgowa 629 605
- inne 4
- z tytułu nadwyżki wartości środków trwałych leasingowanych nad wartością zobowiązań leasingowych 1 9
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu 201 200
- na odprawy emerytalne 201 200
b) zwiększenia (z tytułu) 71 1
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne 71 1
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
c) stan na koniec okresu 272 201
- na odprawy emerytalne 272 201

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu 860 1 018
- na odprawy emerytalne 44 33
- na niewykorzystane urlopy 816 985
b) zwiększenia (z tytułu) 12 58
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne 58
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 12
c) wykorzystanie (z tytułu) 47
- rezerwy na odprawy emerytalne 47
d) rozwiązanie (z tytułu) 5 169
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 169
- rezerwy na odprawy emerytalne 5
e) stan na koniec okresu 867 860
- na odprawy emerytalne 39 44
- na niewykorzystane urlopy 828 816

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2019 2018
a) stan na początek okresu 24 28
- rezerwy na zobowiązania 24 28
b) zwiększenia (z tytułu) 21 24
- rezerwy na zobowiązania 21 24
wykorzystanie (z tytułu)
rezerwy na zobowiązania
c) rozwiązanie (z tytułu) 24 28
- rezerwy na zobowiązania 24 28
d) stan na koniec okresu 21 24
- rezerwy na zobowiązania 21 24

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2019 2018
wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek, w tym 14 802 13 781
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek 14 802 13 781
- kredyty i pożyczki 14 684 13 521
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego 118 260
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem 14 802 13 781

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2019 2018
a) powyżej 1 roku do 3 lat 7 943 6 352
b) powyżej 3 do 5 lat 3 652 3 284
c) powyżej 5 lat 3 207 4 145
Zobowiązania długoterminowe, razem 14 802 13 781

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej w tys. 14 802 13 781
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 14 802 13 781

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
PKO BP S.A. Warszawa 14 000 6 961 Wibor 3M + marża banku kwi.28 1) hipoteka umowna łączna do kwoty 21.000.000 zł (docelowo na I miejscu) na nieruchomościach położonych w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 stanowiących własność Emitenta,

2) przelew wierzytelności pieniężnej z umów ubezpieczenia zabudowań na nieruchomościach wskazanych w punkcie powyżej,

3) weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

4) klauzula potrącenia wymagalnych wierzytelności PKO BP SA z wszystkich wpływów na rachunki Emitenta założone i prowadzone w PKO BP SA.
PKO Leasing S.A. Warszawa 135 5 Wibor 1M + marża banku lut.21 1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,

2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A. Warszawa 964 89 Wibor 1M + marża banku kwi.21 1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,

2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A. Warszawa 1 499 271 Wibor 1M + marża banku paź.21 1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,

2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A. Warszawa 2 150 667 Wibor 3M + marża banku cze.22 1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A. Warszawa 4 600 2 105 Wibor 1M + marża banku mar.23 1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
Santander Leasing S.A. Poznań 546 81 Wibor 1M + marża banku maj.21 1) przewłaszczenie na zabezpieczenie
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
Santander Leasing S.A. Poznań 504 105 Wibor 1M + marża banku lip.21 1) przewłaszczenie na zabezpieczenie
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A. Warszawa 5 778 3 852 Wibor 1M + marża banku kwi.24 1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A. Warszawa 352 171 Wibor 1M + marża banku maj.22 1) przewłaszczenie na zabezpieczenie
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A. Warszawa 311 160 Wibor 1M + marża banku cze.22 1) przewłaszczenie na zabezpieczenie
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A. Warszawa 196 122 Wibor 1M + marża banku paź.22 1) przewłaszczenie na zabezpieczenie
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A. Warszawa 150 95 Wibor 1M + marża banku paź.22 1) przewłaszczenie na zabezpieczenie
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2019 2018
) wobec jednostek powiązanych, w tym:
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek, w tym: 30 959 43 900
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek 30 959 43 900
- kredyty i pożyczki, w tym: 4 720 14 788
- długoterminowe w okresie spłaty 4 720 3 283
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 124 197
- leasing 124 197
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23 518 25 817
- do 12 miesięcy 23 518 25 817
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 350 2 107
- z tytułu wynagrodzeń 1 191 930
- inne (wg tytułów) 56 61
- składki ubezpieczeniowe (PZU) potrącane z wynagrodzeń 30 29
- inne 26 32
b) fundusze specjalne (wg tytułów) 24 5
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 5
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 30 983 43 905

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019 2018
a) w walucie polskiej w tys. 21 903 33 657
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 9 056 10 243
b1. w walucie w tys. EUR 2 109 2 406
po przeliczeniu na tys. zł
b2. w walucie w tys. USD 4 4
po przeliczeniu w tys. 9 056 10 243
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 30 959 43 900

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
PKO BP S.A. Warszawa 14 000 939 Wibor 3M + marża banku kwi.28 1) hipoteka umowna łączna do kwoty 21.000.000 zł (docelowo na I miejscu) na nieruchomościach położonych w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 stanowiących własność Emitenta,

2) przelew wierzytelności pieniężnej z umów ubezpieczenia zabudowań na nieruchomościach wskazanych w punkcie powyżej,

3) weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

4) klauzula potrącenia wymagalnych wierzytelności PKO BP SA z wszystkich wpływów na rachunki Emitenta założone i prowadzone w PKO BP SA.


PKO Leasing S.A. Warszawa 135 30 Wibor 1M + marża banku lut.21 1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,

2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.

PKO Leasing S.A. Warszawa 964 208 Wibor 1M + marża banku kwi.21 1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,

2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A. Warszawa 1 499 313 Wibor 1M + marża banku paź.21 1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,

2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A. Warszawa 2 150 445 Wibor 3M + marża banku cze.22 1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,

2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A. Warszawa 4 600 936 Wibor 1M + marża banku mar.23 1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,

2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
Santander Leasing S.A. Poznań 546 191 Wibor 1M + marża banku maj.21 1) przewłaszczenie na zabezpieczenie
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
Santander Leasing S.A. Poznań 504 175 Wibor 1M + marża banku lip.21 1) przewłaszczenie na zabezpieczenie
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A. Warszawa 5 778 1 156 Wibor 1M + marża banku kwi.24 1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,

2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A. Warszawa 352 115 Wibor 1M + marża banku maj.22 1) przewłaszczenie na zabezpieczenie
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A. Warszawa 311 102 Wibor 1M + marża banku cze.22 1) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A. Warszawa 196 63 Wibor 1M + marża banku paź.22 1) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A. Warszawa 150 47 Wibor 1M + marża banku paź.22 1) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A. (Spółka nie korzystała na dzień bilansowy) Warszawa 9 000 0 Wibor 1M + marża banku 1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP S.A. Z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Kredytobiorcy jako posiadacza rachunku bankowego PKO BP S.A.
3) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do kwoty 18,0 mln zł
Bank PEKAO S.A. (Spółka nie korzystała na dzień bilansowy) Warszawa 7 000 0 Wibor1M/Libor1M/Euribor1M + marża banku 1) udzielone Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank,
2) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
3) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do kwoty 10,5 mln zł
4) hipoteka umowna do wysokości 4.000.000 zł na nieruchomości położonej w Straszynie przy ulicy Starogardzka n 99 i 101 objętej księgą wieczystą nr.GD1G/00116611/5,
5) cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w Straszynie.
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2019 2018
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2019 2018
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów 7 627 7 951
- długoterminowe (wg tytułów) 7 028 7 215
- Umowa 0002961523OR1100017/05 z 21.09.2005r.-budowa wraz z wyposażeniem oczyszczalni ścieków .
- Umowa 00076-61523OR/1100031/06-rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb o magazyny chłodnicze wyrobów gotowych i warzyw wraz z dokami przeładunkowymi i częścią socjalną. 1 096 986
- Umowa Nr.00003-61712-OR1100001/09 Z 9.03.2010r. Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb 5 165 5 388
- Umowa 00044-61712-OR1100042/10 z 6.12.2010r. –rozbudowa parku maszynowego. W zakładzie przetwórstwa ryb.
- Umowa 00103-61712-0R110018/13 z 7.11.2013r. Modernizacja Zakładu Przetwórstwa Ryb 92 112
- Umowa prewencyjna PZU –dofinansowanie zakupu i montażu kurtyn wodnych przeciwpożarowych pomiędzy dwoma obiektami zakładu 9 9
- Umowa o Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia Stanowiska Pracy dla Skierowanego Bezrobotnego nr 139/2014 30 39
- Umowa z PZU nr 822/Up/M/2014/GD Na zakup i montaż instalacji wczesnego powiadamiania o pożarze na terenie Zakładu 7 8
- Umowa na dotację na Środki Trwałe nr 00140-61712-OR1100032.14 z ARiMR z 2015 624 673
- Umowa z PZU nr 2623/2019/PZUSA/12/Łódź/8KS Na zakup i montaż instalacji wczesnego powiadamiania o pożarze na terenie Zakładu 5
- krótkoterminowe (wg tytułów) 599 736
- rozliczenie otrzymanych dotacji 599 736
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 7 627 7 951

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
Plik Opis
93_wartosc_ksiegowa_na_jedna_akcje.pdf93_wartosc_ksiegowa_na_jedna_akcje.pdf Wartość księgowa na 1 akcję

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2019 2018
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
b) pozostałe (z tytułu)
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2019 2018
udzielonych gwarancji i poręczeń
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
pozostałe (z tytułu)
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem


Opis zabezpieczeń kredytów i pożyczek został zamieszczony w notach 19 i
20 sprawozdania finansowego.Spółka nie udzieliła gwarancji, ani
poręczeń innym podmiotom.


Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2019 2018
- Przychody netto ze sprzedaży produktów 176 491 170 814
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 176 491 170 814
- Przychody netto ze sprzedaży usług 371 270
- od jednostek powiązanych, w tym 1 1
- od jednostki dominującej 1 1
- od pozostałych jednostek 370 269
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 176 862 171 084
- od jednostek powiązanych, w tym: 1 1
- od jednostki dominującej 1 1
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 176 861 171 083

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2019 2018
a) kraj 155 161 151 698
- od jednostek powiązanych, w tym: 1 1
- od jednostki dominującej 1 1
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 155 160 151 697
b) eksport 21 701 19 386
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 21 701 19 386
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 176 862 171 084
- od jednostek powiązanych, w tym: 1 1
- od jednostki dominującej 1 1
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 176 861 171 083

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2019 2018
- Przychody netto ze sprzedaży towarów, razem 14 569 11 937
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 14 569 11 937
- Przychody netto ze sprzedaży materiałów, razem 857 741
od jednostek powiązanych, w tym
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
- od pozostałych jednostek 857 741
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 15 426 12 678
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 15 426 12 678

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2019 2018
a) kraj 15 411 12 642
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 15 411 12 642
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
b) eksport 15 36
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 15 36
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 15 426 12 678
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 15 426 12 678


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna
i handlowa marynat i przetworów rybnych. Ponadto Spółka prowadzi
działalność w postaci stacji paliw.Wartość
przychodów i kosztów generowanych w ramach stacji paliw jest nieistotna
z punktu widzenia sprawozdania finansowego. W związku z powyższym
odstąpiono od wyodrębnienia segmentów działalności.


KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2019 2018
a) amortyzacja 6 353 5 668
b) zużycie materiałów i energii 109 474 107 913
c) usługi obce 23 188 22 632
d) podatki i opłaty 597 654
e) wynagrodzenia 23 680 22 455
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 5 070 4 712
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 731 705
Koszty według rodzaju, razem 169 093 164 739
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 513 -2 040
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -480 -304
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -19 526 -19 188
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -7 062 -6 670
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 143 538 136 537

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2019 2018
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 23 28
- rozwiązanie rezery na koszty handlowe 23 28
b) pozostałe, w tym: 249 314
- odszkodowania, kary, grzywny 199 149
- odszkodowania za ubezpieczone należności 40 105
- inne 10 60
Inne przychody operacyjne, razem 272 342

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2019 2018
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 21 23
- zawiązanie rezerwy na koszty handlowe 21 23
b) pozostałe, w tym: 682 432
- odszkodowania, kary, grzywny 54 38
- spisanie należności nieściągalnych 43 106
- likwidacje wyrobów, towarów, materiałów 549 194
- likwidacja szkód majątkowych 24 68
- inne pozostałe koszty operacyjne 12 26
Inne koszty operacyjne, razem 703 455
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2019 2018
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2019 2018
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
a) pozostałe odsetki 325 405
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 325 405
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 325 405

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2019 2018
a) dodatnie różnice kursowe 415 113
- zrealizowane 716 -170
- niezrealizowane -301 283
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem 415 113

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2019 2018
a) od kredytów i pożyczek 733 644
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
- dla pozostałych jednostek, w tym: 733 644
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 733 644
b) pozostałe odsetki 1 1
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
- dla pozostałych jednostek, w tym: 1 1
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 1 1
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 734 645

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2019 2018
a) ujemne różnice kursowe, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
c) pozostałe, w tym:
Inne koszty finansowe, razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2019 2018
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0


W 2019 r. i w 2018 r. nie wystąpił udział w
zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności.


Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki


W 2019 r. i w 2018 r. Emitent nie posiadał
udziałów (akcji) w jednostkach zależnych, współzależnych i
stowarzyszonych oraz nie dokonywał żadnych transakcji dotyczących
kupna/sprzedaży udziałów (akcji) w takich jednostkach.


Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2019 2018
1. Zysk (strata) brutto 8 694 11 035
Korekty konsolidacyjne
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 665 -661
- a) zwiększające podstawę opodatkowania 1 986 1 998
- koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 1 933 1 848
- przychody włączone do opodatkowania 53 150
- b) zmniejszające podstawę opodatkowania 1 321 2 659
- koszty statystycznie zmniejszające podstawę opodatkowania 712 1 441
- przychody wyłączone z opodatkowania 609 1 218
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 9 359 10 374
4. odliczenia od dochodu, w tym z tytułu strat z lat ubiegłych 119 1
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 9 240 10 373
6. Podatek dochodowy według stawki 19 % 1 756 1 978
7. - dotyczący lat poprzednich 7
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 1 756 1 978
- wykazany w rachunku zysków i strat 1 756 1 978
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2019 2018
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -72 165
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem -72 165

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2019 2018
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2019 2018
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2019 2018
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem


W 2019 r. i w 2018 r.nie wystąpiły pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia) straty.


Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
Plik Opis
115_podzial_zysku.pdf115_podzial_zysku.pdf Podział zysku

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
Plik Opis
116_zysk_na_jedna_akcje.pdf116_zysk_na_jedna_akcje.pdf Zysk na jedną akcję

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
Plik Opis
117_struktura_srodkow_pienieznych.pdf117_struktura_srodkow_pienieznych.pdf Struktura środków pieniężnych
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2019 2018
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis
118_dodatkowe_noty.pdf118_dodatkowe_noty.pdf Dodatkowe noty objaśniające

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-23 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2020-03-23 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
2020-03-23 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-23 Arkadiusz Wszeborowski Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki