Rodzaje Jednolitych Plików Kontrolnych

Obowiązek składania Jednolitych Plików Kontrolnych tzw. JPK wprowadzony został do Ordynacji podatkowej ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Według ustawodawcy wprowadzenie JPK oprócz uszczelnienia polskiego systemu podatkowego, miało także na celu skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenie kosztów.

(Artykuł sponsorowany)

Poprzez JPK należy rozumieć zestaw informacji o operacjach gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorcę w danym okresie. Przesyłany jest on wyłącznie w wersji elektronicznej w określonym układzie i formacie xml ułatwiającym jego przetwarzanie. Pliki poświadczone muszą być kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

JPK składa się z 7 struktur:

 • Struktura 1 - księgi rachunkowe - JPK KR,
 • Struktura 2 - wyciąg bankowy - JPK WB,
 • Struktura 3 - magazyn - JPK MAG,
 • Struktura 4 - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK VAT,
 • Struktura 5 - faktury VAT - JPK FA,
 • Struktura 6 - podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK PKPiR,
 • Struktura 7 - ewidencja przychodów - JPK EWP.

Funkcjonalność skoroszytów JPK w Excelu:

 •  - import danych z plików CSV, TXT, XLS, XLSX, XML, DBF, ODS;
 • - podgląd zawartości pliku JPK;
 • - weryfikacja poprawności danych w tym NIP, nr VAT UE;
 • - SPRAWDZANIE CZY NIP JEST ZAREJESTROWANY JAKO PODATNIK VAT CZYNNY;
 • -SPRAWDZANIE AKTYWNOŚCI NUMERU VAT W VIES;
 • - scalanie plików JPK w jeden plik JPK;
 • - generowanie pliku JPK (zapis 100 tysięcy faktur w 2 minuty);
 • - sprawdzanie poprawności pliku JPK ze schematem XSD ze strony MF.

Obecnie JPK_VAT zobowiązane są składać bez wezwania organu podatkowego zarówno duże przedsiębiorstwa (od 1 lipca 2016 roku) jak małe i średnie (od 1 stycznia 2017 roku). Od 1 stycznia 2018 obowiązek ten będzie dotyczył także mikroprzedsiębiorstw. Zwolnieni od składania JPK_VAT są podatnicy, którzy wykonują wyłącznie wskazane w ustawie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego należy wysyłać w formie elektronicznej co miesiąc do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu np. do dnia 25 czerwca należy wysłać informację za maj. Wymóg comiesięcznego przesyłania JPK_VAT dotyczy także podatników rozliczających się metodą kwartalną. Niezłożenie pliku w terminie wiązać się może z sankcjami karno-skarbowymi.

Wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej są zobowiązani przekazać pozostałe struktury wyłącznie na żądanie organów podatkowych. Obowiązek ten obejmuje od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa, a od dnia 1 lipca 2018 r. obejmie on również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wskazane w wezwaniu struktury JPK, należy dostarczyć organowi w terminie w nim wskazanym na dowolnym nośniku danych np. pendrive lub płycie CD/DVD. Przepisy przewidują, że na udostępnienie żądanych plików podatnik nie może mieć mniej niż 3 dni. Wskazany w wezwaniu termin na przedłożenie plików można wydłużyć zwracając się w tym celu do organu podatkowego. Możliwe jest to tylko w uzasadnionych przypadkach m.in dużej ilości danych bądź nieobecności osoby za to odpowiedzialnej.

Adrianna Bloch, asystent podatkowy w EOL Kancelaria doradztwa podatkowego

Komentarz Michała Zająca, doradcy podatkowego, straszego menadżera w EOL Kancelaria doradztwa podatkowego

Od początku 2018 roku również podatnicy VAT posiadający status mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do co miesięcznego przesyłania do organów podatkowych struktur JPK_VAT. Dane pozyskane przez fiskusa będą analizowane i poddawane weryfikacji. Od lipca 2018 roku również w czasie kontroli organy podatkowe będą mogły prosić najmniejszych przedsiębiorców o dane z systemu księgowego w postaci struktur JPK. Warto zatem z wyprzedzeniem przygotować się na nowe obowiązki raportowe, gdyż czas w tym przypadku nie działa na korzyść podatnika.

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.