Ratalna spłata zaległości w ZUS

Płatnik składek ma wiele obowiązków wobec ZUS. Jednym z nich jest terminowe opłacanie należności z tytułu składek. Gdy pojawią się problemy z ich regulowaniem, w efekcie na koncie płatnika w ZUS powstanie zadłużenie, wtedy może on wystąpić do tego organu o jego spłatę w ratach. W ten sposób będzie mógł regulować te należności w dłuższym okresie czasu, uzgodnionym z ZUS-em, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia na drodze egzekucji.

Ratalna spłata zaległości w ZUS
Ratalna spłata zaległości w ZUS (fot. STANISLAW KOWALCZUK / )

Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie ZUS może na wniosek dłużnika rozłożyć należności składkowe na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Wynika to z art. 29 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozłożenie na raty należności z tytułu składek może - oprócz składek zaległych (wraz z odsetkami za zwłokę, ewentualnie wymierzoną dodatkową opłatą oraz kosztami upomnienia) - dotyczyć również składek przyszłych. Co ważne, od 1 grudnia 2015 r. płatnik składek może wnioskować w ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu wszystkich składek ubezpieczeniowych. W ratach może bowiem spłacać zarówno składki finansowane z własnych środków, jak i przez ubezpieczonych (np. pracowników) niebędących płatnikami składek. Przed tym dniem spłacie w ratach podlegały wyłącznie należności finansowane przez płatnika składek.

Od zaległości składkowych, których zapłata została rozłożona na raty, odsetki za zwłokę są naliczane od dnia następującego po upływie terminu płatności do dnia wpływu wniosku.

Wniosek o spłatę w ratach

Osoba zainteresowana skorzystaniem z omawianej ulgi powinna zwrócić się do ZUS z odpowiednim wnioskiem. Należy go dokładnie i wyczerpująco umotywować, aby ZUS nie miał wątpliwości co do pozytywnego jego rozpatrzenia. W jego treści wskazać należy m.in. przyczyny powstania zadłużenia oraz podać, co przemawia za udzieleniem ulgi, określić warunki spłaty zadłużenia. Istotne jest, aby przed zaproponowaniem warunków spłaty powstałego zadłużenia płatnik bardzo dokładnie przeanalizował swoje możliwości płatnicze, żeby w przyszłości nie okazało się, że wskazana przez niego wysokość rat jest dla niego zbyt wysokim obciążeniem finansowym, tym samym nie jest w stanie wywiązywać się z zawartej umowy.

Ponadto, oprócz wniosku o spłatę długu w ratach, trzeba złożyć w ZUS inne wymagane dokumenty. Zakres tych dokumentów jest zależny od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania (ich wykaz dostępny jest w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS prowadzącej postępowanie w sprawie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, znajduje się on również na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.

Kto składa wniosek w ZUS?

Z wnioskiem o rozłożenie przez ZUS zaległości powstałych z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych na raty może ubiegać się każda osoba odpowiedzialna za tego rodzaju zadłużenie, która nie posiada wystarczających środków pieniężnych pozwalających jej na jednorazową spłatę długu. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są m.in.:

  • obecny płatnik składek oraz były płatnik składek (tj. osoba, która ma zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek w związku z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą),
  • osoby, na które - stosowną decyzją - przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (osoba trzecia i następca prawny),
  • małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

Forma złożenia wniosku

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek płatnik może złożyć:

  • pisemnie, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej bądź osobiście w każdej jednostce ZUS,
  • ustnie do protokołu (w jednostce ZUS) - protokół powinien być podpisany przez dłużnika oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził,
  • elektronicznie - za pomocą portalu pod adresem pue.zus.pl, który jest częścią Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE),
  • telefonicznie - za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).

Termin na rozpatrzenie wniosku

Złożony przez płatnika wniosek o ratalną spłatę zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek rozpatrywany jest niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia skompletowania dokumentacji niezbędnej do jego rozpatrzenia. Czynności te muszą być jednak zakończone nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Zalety spłaty długu składkowego w ratach Niektóre zdarzenia powodujące rozwiązanie umowy o ratalną spłatę
- możliwość spłaty zadłużenia przez dłuższy czas, w miesięcznych ratach,
- ustalenie harmonogramu spłaty rat w zależności od możliwości finansowych zadłużonego płatnika,
-  od następnego dnia po dniu, w którym płatnik złożył wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty ZUS wstrzymuje naliczanie odsetek za zwłokę (zamiast odsetek za zwłokę do każdej raty naliczana jest opłata prolongacyjna),
- organ rentowy zawiesza prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec zadłużonego płatnika,
- w trakcie terminowej realizacji umowy o ratalną spłatę długu składkowego płatnik może otrzymać z ZUS zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek.
- posiadanie nieopłaconych dwóch rat łącznych układu ratalnego, których termin wymagalności upłynął,
- opłacenie rat w częściowej wysokości, przy czym łączna kwota niedopłat przekroczyła wartość 5% należności z tytułu składek wraz z opłatą prolongacyjną objętych umową,
- niewywiązywanie się z obowiązku opłacania składek bieżących, których termin płatności przypadał w dniu bądź po dniu zawarcia umowy, przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia ich wymagalności i gdy różnica składek wynikająca z tego tytułu przekracza kwotę odpowiadającą wysokości kosztów upomnienia,
- ujawnienie nowych okoliczności, nieznanych, a istniejących w dniu podpisania umowy, z których wynika, że dłużnik wprowadził ZUS w błąd w celu uzyskania przedmiotowej ulgi i uniknięcia egzekucji,
- złożenie przez dłużnika pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji umowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963)


autor: Aneta Dąbrowska
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 2016-09-08

Wynagrodzenia - wybrane aspekty. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Kamil

Na zachodzie płaci się 1/10 tego co w Polsce na ubezpieczenie społeczne.
Po co więc płacić ZUS w Polsce?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne