REKLAMA

REINO CAPITAL SA: wyniki finansowe

2022-09-29 17:40
publikacja
2022-09-29 17:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rnc_raport_polroczny_2022_podp_2022-09-29.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_polroczny_2022_szd_podp_2022-09-29.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Reino_PSF_2022_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Reino_PSSF_2022_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
I. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01.2022 - 30.06.2022 1.01.2021 - 30.06.2021 1.01.2022 - 30.06.2022 1.01.2021 - 30.06.2021
II. Przychody netto ze sprzedaży 7 490 6 347 1 613 1 396
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 455 2 133 313 469
IV. Zysk (strata) brutto 775 2 057 167 452
V. Podatek dochodowy 285 226 61 50
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 489 1 831 105 403
VII. Zysk netto z działalności zaniechanej - - - -
VIII. Zysk (strata) netto 489 1 831 105 403
IX. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 489 365 105 80
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 598 480 344 106
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 409 -1 864 -5 042 -410
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1145 8 847 -247 1 946
XIII. Przepływy pieniężne netto razem -22 956 7 463 -4 944 1 641
XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,0061 0,0366 0,0013 0,0081
XV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021
XVI. Aktywa trwałe 48 467 24 226 10 355 5 359
XVII. Wartość firmy 6 915 6 915 1 477 1 530
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 18 518 3 410 3 956 754
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2 173 1 882 464 416
XX. Kapitał własny 40 953 33 335 8 750 7 374
XXI. Kapitał podstawowy 64 560 39 982 13 793 8 844
XXII. Liczba akcji w szt. 80 700 000 49 978 050 80 700 000 49 978 050
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,51 0,67 0,11 0,15
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
XXV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01.2022 - 30.06.2022 1.01.2021 - 30.06.2021 1.01.2022 - 30.06.2022 1.01.2021 - 30.06.2021
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży 1 293 877 279 193
XXVII. Strata z działalności operacyjnej -943 -1 042 -203 -229
XXVIII. Strata brutto -1 204 -1 047 -259 -230
XXIX. Zysk (strata) netto -1 095 -991 -236 -218
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -475 -2 493 -102 -548
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 450 -5 241 -4 620 -1 153
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 107 9 329 -239 2 052
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem -23 033 1 595 -4 961 351
XXXIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,014 -0,0198 -0,003 -0,0044
XXXV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021
XXXVI. Aktywa razem 142 988 78 332 30 549 17 327
XXXVII. Inwestycje długoterminowe 141 537 65 429 30 239 14 473
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 18 201 3 162 3 889 699
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 954 711 204 157
XL. Kapitał własny 132 627 74 370 28 335 16 451
XLI. Kapitał podstawowy 64 560 39 982 13 793 8 844
XLII. Liczba akcji w szt. 80 700 000 49 978 050 80 700 000 49 978 050
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,64 1,49 0,35 0,33
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0


Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu
średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku
zysków i strat oraz sprawozdania z przepywów pieniężnych użyto kursu
będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu. Kurs EUR/PLN - dla danych
bilansowych w okresie 1.01.2022 - 30.06.2022 - 4,6427 PLN, w okresie
01.01.2021 - 30.06.2021- 4,5472 PLN.Dla danych rachunku zysków i
strat oraz sprawozdania z przepływów pienięźnych - na dzień 30.06.2022 -
4,6806 PLN; na dzień 30.06.2021- 4,5208 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
rnc_raport polroczny 2022_podp_2022-09-29.pdfrnc_raport polroczny 2022_podp_2022-09-29.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REINO Capital S.A. za I H 2022
rnc_raport polroczny 2022_szd_podp_2022-09-29.pdfrnc_raport polroczny 2022_szd_podp_2022-09-29.pdf Sprawozdanie z działalności GK REINO Capital S.A.
Reino_PSF 2022 raport.pdfReino_PSF 2022 raport.pdf Report z przeglądu sprawozdania finansowego REINO Capital za I H 2022
GK Reino PSSF 2022 raport.pdfGK Reino PSSF 2022 raport.pdf Report z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK REINO Capital za I H 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki