REKLAMA

REINO CAPITAL SA: wyniki finansowe

2021-05-31 07:19
publikacja
2021-05-31 07:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rnc_raport_kwartalny_1Q2021_sf_skonsolidowane_2021-05-31-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
I. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01.2021 - 31.03.2021 1.01.2020 - 31.03.2020 1.01.2021 - 31.03.2021 1.01.2020 - 31.03.2020
II. Przychody netto ze sprzedaży 2 996 569 655 129
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 430 (822) 313 (187)
IV. Zysk (strata) brutto 1 403 (1 479) 305 (336)
V. Podatek dochodowy 135 (43) 29 (10)
VI. Zysk (strata) netto 1 259 (1 436) 275 (327)
VII. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 406 (930) 89 (211)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (454) (914) (99) (208)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (269) (1 260) (59) (287)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 701 1 062 1 903 242
XI. Przepływy pieniężne netto razem 7 975 (1 113) 1 744 (253)
XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,0297 (0,0338) 0,0064 (0,0074)
XIII. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020
XIV. Aktywa trwałe 64 484 63 803 13 837 14 016
XV. Wartość firmy 48 401 48 401 10 386 10 632
XVI. Zobowiązania długoterminowe 3 610 2 521 775 554
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 379 3 037 296 667
XVIII. Kapitał własny 73 714 63 410 15 817 13 929
XIX. Kapitał podstawowy 33 982 33 982 7 292 7 465
XX. Liczba akcji w szt. 42 478 050 42 478 050 42 478 050 42 478 050
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,74 1,49 0,37 0,33
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF - - - -
XXIV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01.2021 - 31.03.2021 1.01.2020 - 31.03.2020 1.01.2021 - 31.03.2021 1.01.2020 - 31.03.2020
XXV. Przychody netto ze sprzedaży 433 - 95 -
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (410) (361) (90) (82)
XXVII. Zysk (strata) brutto (415) (258) (91) (59)
XXVIII. Podatek dochodowy (25) (7) (5) (2)
XXIX. Zysk (strata) netto (390) (251) (85) (57)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 545) (350) (338) (80)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 810) (452) (1 052) (103)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 463 - 2 070 -
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 3 109 (802) 680 (182)
XXXIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) (0,0092) (0,0065) (0,0020) (0,0015)
XXXV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020
XXXVI. Aktywa trwałe 65 202 63 251 16 962 14 839
XXXVII. Inwestycje długoterminowe 63 859 63 115 13 703 13 864
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 3 358 1 374 721 302
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 635 866 136 190
XL. Kapitał własny 74 971 65 290 16 087 14 342
XLI. Kapitał podstawowy 33 982 33 982 7 292 7 465
XLII. Liczba akcji w szt. 42 478 050 42 478 050 42 478 050 42 478 050
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,76 1,54 0,38 0,34
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
<html>
<head>

</head>
<body>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 6.0pt">
<span><font size="10.0pt">Do przeliczenia danych sprawozdania z
sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy</font></span><br/>Kurs
EUR/ PLN na dzień:<br/>31.02.2020 - 4,5523 PLN<br/>31.12.2020 -
4,6148 PLN<br/>31.03.2021 - 4,6603 PLN<br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 6.0pt">
<span><font size="10.0pt">Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i
strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego
średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu</font></span><br/>1.01.2020
- 31.03.2020 - 4,3963 PLN
</p>
</div>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 6.0pt">
1.01.2021 - 31.03.2021 - 4,5721 PLN
</p>
</div>
<b><span><font size="10.0pt" face="Cambria,serif" color="red"><br clear="all">
</font></span></b> </body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
rnc_raport kwartalny 1Q2021_sf skonsolidowane_2021-05-31-sig.pdfrnc_raport kwartalny 1Q2021_sf skonsolidowane_2021-05-31-sig.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny REINO Capital SA za I kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki