REKLAMA

REDWOOD Holding S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-29 10:47
publikacja
2020-01-29 10:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-29
Skrócona nazwa emitenta
REDWOOD Holding S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości REDWOOD HOLDING S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi (Emitent) na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przezemitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 757) - (Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
za I kwartał 2020 roku - 29 maja 2020 roku,
za III kwartał 2020 roku - 30 listopada 2020 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku wraz ze skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym – 30 września 2020 roku.

3. Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 roku.

4. Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie Syndyk masy upadłości Emitenta oświadcza, że:
- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 i II kwartał roku obrotowego2020;
- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2020 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej inie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
- zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe oraz skrócona informacja dodatkowa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-29 Michał Raj Syndyk masy upadłości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki