REDAN: wyniki finansowe

2020-06-30 23:20
publikacja
2020-06-30 23:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
JSFRedan2019-sig_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_Redan_do_Akcjonariuszy_2019_-_jednostkowy_20200630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
osw_zarzad_Redan_do_JSF2019_20200630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN_2019_do_JSF_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Redan_S.A._2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_RDN_2019_-_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_ze_stosowania_ladu_korporacyjnego_w_2019_-_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_CSR_GK_Redan_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dla_Zarzadu_dot_wyboru_firmy_audytorskiej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 156 272 154 242 36 327 36 148
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (177 758) (159 229) (41 322) (37 317)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (109 481) (20 738) (25 450) (4 860)
IV. Zysk (strata) netto (112 480) (24 917) (26 147) (5 840)
V. Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (112 480) (24 917) (26 147) (5 840)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 688 (4 490) 1 090 (1 052)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 640 (5 722) 149 (1 341)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 783) 9 167 (1 344) 2 148
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (455) (1 045) (106) (245)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (3,15) (0,70) (0,73) (0,16)
XI. wg stanu na dzień 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 55 434 157 715 13 017 36 678
XIII. Aktywa obrotowe 39 090 89 870 9 179 20 900
XIV. Aktywa trwałe 16 344 67 845 3 838 15 778
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 509 31 310 9 747 7 281
XVI. Zobowiazania długoterminowe 10 247 11 400 2 406 2 651
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 262 19 910 7 341 4 630
XVIII. Kapitał własny 13 925 126 405 3 270 29 397
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 385 8 304
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,39 3,54 0,09 0,82


Powyższe dane finansowe za 2019 oraz 2018 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku) –
4,3018 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 PLN
/ EUR


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSFRedan2019-sig (1).pdfJSFRedan2019-sig (1).pdf
List Zarządu Redan do Akcjonariuszy 2019 - jednostkowy 20200630.pdfList Zarządu Redan do Akcjonariuszy 2019 - jednostkowy 20200630.pdf
ośw_zarzad Redan do JSF2019 20200630.pdfośw_zarzad Redan do JSF2019 20200630.pdf
Oświadczenia RN 2019 do JSF .pdfOświadczenia RN 2019 do JSF .pdf
Sprawozdanie z badania Redan S.A. 2019-sig.pdfSprawozdanie z badania Redan S.A. 2019-sig.pdf
Sprawozdanie Zarządu RDN 2019 - podpisany.pdfSprawozdanie Zarządu RDN 2019 - podpisany.pdf
raport ze stosowania ładu korporacyjnego w 2019 - podpisany.pdfraport ze stosowania ładu korporacyjnego w 2019 - podpisany.pdf
Raport CSR GK Redan 2019.pdfRaport CSR GK Redan 2019.pdf
Oświadczenie RN dla Zarzadu dot wyboru firmy audytorskiej 2019.pdfOświadczenie RN dla Zarzadu dot wyboru firmy audytorskiej 2019.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Anna Królikiewicz Główny Księgowy Anna Królikiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki