REKLAMA

RAWLPLUG: wyniki finansowe

2021-05-28 07:48
publikacja
2021-05-28 07:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_SA-QSr_1_2021_Grupa_Rawlplug_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 225 244 201 724 49 265 45 885
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 633 15 676 8 012 3 566
III. Zysk (strata) brutto 33 988 11 575 7 434 2 633
IV. Zysk (strata) netto 27 958 10 304 6 115 2 344
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25 029 7 952 5 474 1 809
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( 10 540) ( 2) ( 2 305) ( 0)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 10 076) ( 9 716) ( 2 204) ( 2 210)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 501 7 005 7 546 1 593
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 13 887 ( 2 713) 3 037 ( 617)
X. Średnia ważona liczba akcji 31 059 401 32 560 000 31 059 401 32 560 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,81 0,24 0,18 0,06
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień
XII. Aktywa razem 1 105 559 996 715 237 229 215 982
XIII. Zobowiązania długoterminowe 211 833 206 647 45 455 44 779
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 331 614 262 982 71 157 56 987
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 509 398 478 160 109 306 103 614
XVI. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 6 987 7 056
XVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,40 15,40 3,52 3,34
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 110 133 89 378 24 088 20 330
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 069 740 2 202 168
XXI. Zysk (strata) brutto 8 401 24 1 837 5
XXII. Zysk (strata) netto 6 135 13 1 342 3
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( 18 527) 12 522 ( 4 052) 2 848
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 4 229) ( 7 854) ( 925) ( 1 787)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 716 8 035 5 406 1 828
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 960 12 703 429 2 889
XXVII. Średnia ważona liczba akcji 31 059 401 32 560 000 31 059 401 32 560 000
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,20 0,00 0,04 0,00
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
XXIX. Aktywa razem 781 100 717 242 167 607 155 422
XXX. Zobowiazania długoterminowe 191 190 197 870 41 025 42 877
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 233 437 155 255 50 091 33 643
XXXII. Kapitał własny 356 473 364 117 76 491 78 902
XXXIII. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 6 987 7 056
XXXIV. Lliczba akcji na dzień bilansowy (szt.) 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,48 11,72 2,46 2,54
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,38 0 0,08 0


Dane 'za okres' przedstawiają dane narastająco za okresy
01.01-31.03.2021 r. oraz 01.01-31.03.2020 r. Dane 'na dzień'
przedstawiają dane na dzień 31.03.2021 r. oraz 31.12.2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny SA-QSr 1_2021 Grupa Rawlplug_podpisany.pdfRaport kwartalny SA-QSr 1_2021 Grupa Rawlplug_podpisany.pdf Raport kwartalny SA-QSr 1/2021 Grupa RAWLPLUG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Piotr Kopydłowski Czlonek Zarządu ds. finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki