REKLAMA

RAWLPLUG: wyniki finansowe

2019-11-14 08:02
publikacja
2019-11-14 08:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_SA-QSr_3_2019_Grupa_Rawlplug.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 632 547 590 920 146 810 138 926
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 060 56 404 11 619 13 261
III. Zysk (strata) brutto 42 345 49 193 9 828 11 565
IV. Zysk (strata) netto 34 604 38 676 8 031 9 093
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 29 572 32 985 6 863 7 755
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 481 24 371 8 467 5 730
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 33 585) ( 33 192) ( 7 795) ( 7 803)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 14 988) 8 992 ( 3 479) 2 114
IX. Przepływy pieniężne netto, razem ( 12 092) 171 ( 2 806) 40
X. Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,91 1,01 0,21 0,24
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
XII. Aktywa razem 1 006 056 976 331 230 029 227 054
XIII. Zobowiązania długoterminowe 264 716 152 941 60 526 35 568
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 256 816 361 028 58 720 83 960
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 442 319 422 339 101 134 98 218
XVI. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 445 7 572
XVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,58 12,97 3,11 3,02
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 281 348 253 038 65 299 59 489
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 626 ( 2 079) 145 ( 489)
XXI. Zysk (strata) brutto 27 285 19 325 6 333 4 543
XXII. Zysk (strata) netto 26 521 18 748 6 155 4 408
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 716 ( 2 904) 2 023 ( 683)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 2 873) 16 769 ( 667) 3 942
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 12 439) ( 16 764) ( 2 887) ( 3 941)
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem ( 6 596) ( 2 899) ( 1 531) ( 682)
XXVII. Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XXVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,80 1,83 0,18 0,43
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
XXIX. Aktywa razem 702 174 690 483 160 548 160 577
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 354 072 358 688 80 957 83 416
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 217 332 115 654 49 692 26 896
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 126 090 234 458 28 830 54 525
XXXIII. Kapitał własny 348 102 331 795 79 592 77 162
XXXIV. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 445 7 572
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,69 10,19 2,44 2,37
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,33 0,33 0,08 0,08


Dane 'za okres' przedstawiają dane narastająco za okresy
01.01-30.09.2019 oraz 01.01-30.09.2018 r. Dane 'na dzień' przedstawiają
dane na dzień 30.09.2019 oraz 31.12.2018 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny SA-QSr 3_2019 Grupa Rawlplug.pdfRaport kwartalny SA-QSr 3_2019 Grupa Rawlplug.pdf Raport kwartalny SA-QSr_3_2019 Grupa RAWLPLUG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Piotr Kopydłowski Czlonek Zarządu ds finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki