REKLAMA

RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2023-11-23 08:18
publikacja
2023-11-23 08:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_RANK_PROGRESS_SSF_i_JSF_3Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_3Q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 55 651 45 529 12 158 9 712
II. Zysk/strata na sprzedaży 17 457 11 239 3 814 2 397
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 11 973 43 551 2 616 9 290
IV. Zysk/strata brutto 9 662 30 953 2 111 6 603
V. Zysk/strata netto 12 056 26 673 2 634 5 690
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (35 433) (4 071) (7 741) (868)
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 19 453 (5 204) 4 250 (1 110)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 16 558 (19 534) 3 617 (4 167)
IX. Przepływy pieniężne razem 578 (28 809) 126 (6 145)
X. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XI. Nieruchomości inwestycyjne 551 294 555 264 118 926 118 396
XII. Aktywa ogółem 902 486 857 916 194 686 182 928
XIII. Zobowiązania długoterminowe 276 963 285 007 59 747 60 770
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 145 247 104 689 31 333 22 322
XV. Kapitał własny razem 480 276 468 220 103 606 99 836
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 802 793
XVII. Liczba akcji (szt) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


Przeliczenie na EUR dokonano na podstawie
następujących zasad:- pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego
na dzień bilansowy tj. na dzień 30 września 2023 r. kurs 1 EUR = 4,6356
PLN, a na 31 grudnia 2022 r. kurs 1 EUR = 4,6899 PLN.-
pozycje
sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych oraz
sprawozdania  z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od
1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. kurs 1 EUR = 4,5773 PLN, a za
okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. kurs 1 EUR = 4,6860
PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK RANK PROGRESS_SSF i JSF_3Q2023.pdfGK RANK PROGRESS_SSF i JSF_3Q2023.pdf Śródroczne skórcone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i jednostkowe Rank Progress SA za III kw 2023r
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 3Q_2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 3Q_2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress za III kw 2023r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-23 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki