REKLAMA
WEBINAR

RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2023-05-25 08:10
publikacja
2023-05-25 08:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_SF_skonsolidowane_GKRPSA_i_jednostkowe_RPSA_IQ2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_1Q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2023-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 23 476 17 868 4 994 3 845
II. Zysk/strata na sprzedaży 10 771 5 117 2 291 1 101
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 8 409 16 714 1 789 3 597
IV. Zysk/strata brutto 8 904 13 080 1 894 2 815
V. Zysk/strata netto 7 333 9 444 1 560 2 032
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (39 557) (7 407) (8 415) (1 594)
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 11 144 (21 003) 2 371 (4 519)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 28 651 (5 157) 6 095 (1 110)
IX. Przepływy pieniężne razem 238 (33 567) 51 (7 223)
X. 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
XI. Nieruchomości inwestycyjne 554 082 555 264 118 508 118 396
XII. Aktywa ogółem 917 527 857 669 196 241 182 876
XIII. Zobowiązania długoterminowe 284 215 285 007 60 788 60 770
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 156 706 103 389 33 516 22 045
XV. Kapitał własny razem 476 606 469 273 101 937 100 060
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 795 793
XVII. Liczba akcji (szt) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


Przeliczenia na euro dokonano na podstawie
następujących zasad:- pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj.
na dzień 31 marca 2023 r. kurs 1 EUR = 4,6755 PLN, a na 31 grudnia 2022
r. kurs 1 EUR = 4,6899 PLN- pozycje sprawozdania z zysków lub strat
i innych dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31
marca 2023 r. kurs 1 EUR = 4,7005 PLN, a za okres od 1 stycznia 2022 r.
do 31 marca 2022 r. kurs 1 EUR = 4,6472 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone SF skonsolidowane GKRPSA i jednostkowe RPSA IQ2023.pdfŚródroczne skrócone SF skonsolidowane GKRPSA i jednostkowe RPSA IQ2023.pdf Śródroczne skórcone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i jednostkowe Rank Progress SA za I kw 2023r
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 1Q_2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 1Q_2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress za I kw 2023r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki