REKLAMA
ZAGŁOSUJ

RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2021-11-25 17:37
publikacja
2021-11-25 17:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_RANK_PROGRESS_SSF_i_JSF_3Q021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_3Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 50 071 56 615 10 984 12 745
II. Zysk/strata na sprzedaży 4 664 15 365 1 023 3 459
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 5 639 25 564 1 237 5 755
IV. Zysk/strata brutto -1 088 6 094 -239 1 372
V. Zysk/strata netto 6 890 264 1 512 59
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -29 449 29 487 -6 460 6 638
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 27 299 -6 191 5 989 -1 394
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -20 807 -11 974 -4 564 -2 696
IX. Przepływy pieniężne razem -22 958 11 322 -5 036 2 549
X. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XI. Nieruchomości inwestycyjne 603 464 628 039 130 256 136 092
XII. Aktywa razem 815 192 854 817 175 957 185 234
XIII. Zobowiązania długoterminowe 190 073 205 881 41 027 44 613
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 179 537 210 244 38 753 45 559
XV. Kapitał własny 445 582 438 692 96 178 95 062
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 803 806
XVII. Liczba akcji (w szt.) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


Przeliczenia
na euro dokonano na podstawie następujących zasad-pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego
na dzień bilansowy tj. na dzień 30 września 2021 r. kurs 1 EUR = 4,6329
PLN, a na 31 grudnia 2020 r. kurs 1 EUR = 4,6148 PLN-pozycje
sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych oraz
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od
1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5585 PLN, a za
okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. kurs 1 EUR = 4,4420
PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK RANK PROGRESS_SSF i JSF_3Q021.pdfGK RANK PROGRESS_SSF i JSF_3Q021.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i jednostkowe Rank Progress S.A. za III kw 2021r
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 3Q_2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 3Q_2021.pdf Sprawzodanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress za III kw 2021r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki