1,3600 zł
-3,55% -0,0500 zł
Rank Progress SA (RNK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_SSF_pf.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_2018_B-think.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_rzetelnosc_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Rank_Progress_SSF_MSSF_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_RPSA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Protokol_Rady_Nadzorczej_z_dnia_30_kwietnia_2019r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 88 481 85 142 20 737 20 058
II. Zysk/strata na sprzedaży 25 612 32 516 6 003 7 660
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 44 711 309 10 478 73
IV. Zysk/strata brutto 17 871 2 475 4 188 583
V. Zysk/strata netto 14 118 1 826 3 309 430
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 48 087 18 192 11 270 4 286
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 4 476 109 131 1 049 25 710
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -56 157 -125 562 -13 161 -29 581
IX. Przepływy pieniężne razem -3 594 1 761 -842 415
X. 31.12.2018 r. 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2017 r.
XI. Nieruchomości inwestycyjne 577 388 557 242 134 276 133 602
XII. Aktywa razem 785 032 812 337 182 566 194 763
XIII. Zobowiązania długoterminowe 191 435 328 828 44 520 78 839
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 231 714 131 534 53 887 31 536
XV. Kapitał własny 361 883 351 975 84 159 84 388
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 865 891
XVII. Liczba akcji 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


Przeliczenia na euro dokonano na podstawie następujących zasad: 1)
Pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,3000 PLN, a na
31 grudnia 2017 r. kurs 1 EUR = 4,1709 PLN, 2) Pozycje rachunku zysków i
strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg średniego kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres 1
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,2669 PLN, a za
okres 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. kurs 1 EUR = 4,2447 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa SSF pf.pdfList Prezesa SSF pf.pdf List Prezesa
Sprawozdanie_z badania_SSF_2018_B-think.pdfSprawozdanie_z badania_SSF_2018_B-think.pdf Sprawozdanie z badania SSF
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU rzetelność 2018.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU rzetelność 2018.pdf Oświdczenie Zarządu w sprawie rzetelnośći SSF
INFORMACJA ZARZĄDU.pdfINFORMACJA ZARZĄDU.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
GK_Rank_Progress_SSF_MSSF_2018.pdfGK_Rank_Progress_SSF_MSSF_2018.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Rank Progress SA za 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy Kapitałowej RPSA 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy Kapitałowej RPSA 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z dzialaności GK Rank Progress SA za 2018
Protokół Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2019r.pdfProtokół Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2019r.pdf Uchwały Rady Nadzorczej na potrzeby SSF

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
2019-04-30 Małgorzata Mroczka Wiceprezes Zarządu Małgorzata Mroczka


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Elżbieta Kaliciak Członek Zarządu - Progress XXVIII Sp. z o.o. Elżbieta Kaliciak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.