REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: wyniki finansowe

2022-05-27 17:23
publikacja
2022-05-27 17:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RBW_QSr_01_2022-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane skonsolidowane
I. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 315 762 75 411 67 947 16 494
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 847 -9 645 -1 689 -2 110
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -8 646 -10 674 -1 860 -2 335
IV. Zysk (strata) netto -7 841 -9 223 -1 687 -2 017
V. Całkowite dochody (ogółem) -6 190 -6 631 -1 332 -1 450
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -37 566 342 -8 084 75
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 036 -198 868 -43
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 30 922 38 080 6 654 8 329
IX. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 608 38 224 -561 8 360
X. Aktywa razem 603 461 542 337 129 707 116 374
XI. Zobowiązania długoterminowe 112 861 109 774 24 258 23 555
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 347 457 304 482 74 682 65 335
XIII. Kapitał własny 143 143 128 081 30 767 27 483
XIV. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 313 312
XV. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -0,54 -0,63 -0,12 -0,14
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  9,84 8,80 2,11 1,89
Dane jednostkowe
XVIII. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 315 816 75 367 67 958 16 484
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 572 -7 043 -769 -1 540
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 238 -7 637 -912 -1 670
XXI. Zysk (strata) netto -3 433 -6 186 -739 -1 353
XXII. Całkowite dochody (ogółem) -3 178 -4 301 -684 -941
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -37 785 4 685 -8 131 1 025
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -498 -4 601 -107 -1 006
XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 35 470 -3 823 7 633 -836
XXVI. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 813 -3 739 -605 -818
XXVII. Aktywa razem 498 389 416 348 107 123 89 339
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 51 396 89 618 11 047 19 230
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 331 406 231 030 71 232 49 574
XXX. Kapitał własny 115 587 95 700 24 844 20 535
XXXI. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 313 312
XXXII. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -0,24 -0,43 -0,05 -0,09
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję  7,94 6,58 1,71 1,41
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RBW_QSr_01_2022-sig-sig-sig-sig.pdfRBW_QSr_01_2022-sig-sig-sig-sig.pdf Rainbow Tours S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
2022-05-27 Piotr Burwicz Członek Zarządu
2022-05-27 Jakub Puchałka Członek Zarządu
2022-05-27 Maciej Szczechura Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki