1,79 zł
0,56% 0,01 zł
RAFAKO SA (RFK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
SAPS_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SAP_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_za_I_polrocze_2018_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_za_I_polrocze_2018_roku_Zalaczniki.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RaportPSSF__RAFAKO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RaportPSF__RAFAKO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze 2017 półrocze / 2018 półrocze 2017
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży 624 131 871 869 147 218 205 271
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 617 28 257 6 042 6 653
III. Zysk (strata) brutto 28 728 21 127 6 776 4 974
IV. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej 14 643 8 355 3 454 1 967
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (83 836) 194 714 (19 775) 45 843
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 888) 1 949 (681) 459
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 151 (100 185) 3 102 (23 587)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (73 573) 96 478 (17 354) 22 715
IX. Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 84 931 998 127 431 998 84 931 998
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,11 0,10 0,03 0,02
XI. 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
XII. Aktywa razem 1 237 431 1 281 253 283 710 307 189
XIII. Zobowiązania długoterminowe 81 838 91 631 18 763 21 969
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 574 645 622 663 131 751 149 287
XV. Kapitał własny jednostki dominującej 572 465 558 331 131 251 133 863
XVI. Kapitał zakładowy 254 864 254 864 58 434 61 105
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 4,49 6,57 1,03 1,58
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ półrocze 2018 półrocze 2017 półrocze 2018 półrocze 2017
XX. Przychody netto ze sprzedaży 314 301 286 734 74 136 67 508
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 184 (5 730) 2 166 (1 349)
XXII. Zysk (strata) brutto 12 436 (12 101) 2 933 (2 849)
XXIII. Zysk (strata) netto 1 665 (18 510) 393 (4 358)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (100 853) 101 797 (23 789) 23 967
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 972) 1 886 (465) 444
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 312 (100 726) 3 140 (23 715)
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem (89 513) 2 957 (21 114) 696
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 84 931 998 127 431 998 84 931 998
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 (0,22) 0,00 (0,05)
XXX. 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
XXXI. Aktywa razem 821 121 903 902 188 261 216 716
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 53 420 53 383 12 248 12 799
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 373 296 457 269 85 587 109 633
XXXIV. Kapitał własny 394 405 393 250 90 427 94 284
XXXV. Kapitał zakładowy 254 864 254 864 58 434 61 105
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 3,10 4,63 0,71 1,11
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SAPS 2018.pdfSAPS 2018.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018
SAP 2018.pdfSAP 2018.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018 roku.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018 roku.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018 roku Załączniki.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018 roku Załączniki.pdf Załącznik do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
RaportPSSF__RAFAKO.pdfRaportPSSF__RAFAKO.pdf Raport biegłego rewidenta- skonsolidowany
RaportPSF_ RAFAKO.pdfRaportPSF_ RAFAKO.pdf Raport biegłego rewidenta- jednostkowy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-07 Agnieszka Wasilewska- Semail Prezes Zarządu
2018-09-07 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu
2018-09-07 Edward Kasprzak Wiceprezes Zarządu
2018-09-07 Tomasz Tomczak Wiceprezes Zarządu
2018-09-07 Karol Sawicki Wiceprezes Zarządu
2018-09-07 Jolanta Markowicz Dyrektor Biura Rachunkowości i Podatków Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl