REKLAMA

: Powołanie członków Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

2022-06-28 21:16
publikacja
2022-06-28 21:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w związku ze złożeniem w dniu 31 maja 2022 r. rezygnacji przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, w tym przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, w dniu 28 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Dagmarę Zawadzką oraz Jacka Pogonowskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki spełniających kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, na okres drugiej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 29 czerwca 2022 r.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy Dagmary Zawadzkiej, CFA

Dagmara Zawadzka w latach 2020-2021 pełniła funkcję Dyrektora Pionu Aerotropolis i Rozwój w Centralnym Porcie Komunikacyjnym Sp. z o.o. W latach 2019–2020 pracowała w Banku Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor Przedstawicielstwa BGK w Londynie, a wcześniej (2017-2019) jako Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży Produktów Bankowych odpowiedzialny za nadzór nad obszarem sprzedaży produktów bankowych na rzecz klientów strategicznych oraz udzielanie i strukturyzację finansowania. Pełniła również funkcję stałego członka Komitetu Kredytowego Banku.

W latach 2015–2017 związana z PKP Intercity S.A. gdzie pełniła funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Finansów i Zakupów oraz przewodniczącej Komitetu Inwestycyjnego. Nadzorowała pracę departamentów: kontrolingu, finasowania, rachunkowości oraz zakupów. Była odpowiedzialna za proces dokapitalizowania spółki.
W latach 2011–2014 związana z grupą PKN Orlen, w której pełniła funkcję Dyrektora Biura Realizacji Projektów Strategicznych spółki PKN Orlen S.A., członka Rady Nadzorczej spółki IKS Solino oraz Prezesa Zarządu spółki Kopalnia Soli Lubień. Karierę zawodową rozpoczynała w 2001 r. w BRE Corporate Finance jako konsultant, manager oraz wicedyrektor w zespole doradztwa corporate finance, a od 2007 do 2011 r. była Wicedyrektorem w zespole doradztwa corporate finance w Pricewaterhouse Coopers. W ramach pracy w firmach doradczych była zaangażowana w szereg transakcji M&A i IPO.

Dagmara Zawadzka jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Finanse i Biznes Międzynarodowy w Aarhus School of Business w Danii. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości w Szkole Głównej Handlowej. Jest stypendystką California Polytechnic University, USA. Uzyskała międzynarodowy certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA).

Zgodnie z oświadczeniem Dagmara Zawadzka spełnia kryteria niezależności wynikające art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Ponadto zgodnie z oświadczeniem Dagmara Zawadzka nie prowadzi innej działalności, w tym konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Dagmara Zawadzka nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Życiorys zawodowy Jacka Pogonowskiego

Jacek Pogonowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Usługi Konsultingowe Jacek Pogonowski. Od 2008 r. jest związany z funduszem V4C Eastern Europe (wcześniej: Baring Central European Fund), a od 2018 r. także z funduszem V4C Poland Plus, w których jest partnerem oraz pełni funkcję dyrektora. Od 1997 r. sprawował funkcję członka Zarządu Erste Investments, gdzie kierował działem fuzji i przejęć. Od 1995 r. pracował w oddziale Grupy Bank Austria w Polsce – IB Austria Financial Advisor. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur Andersen w Warszawie w 1991 r.

Jacek Pogonowski ukończył w 1991 r. St. John’s University w Nowym Jorku z tytułem licencjata w dziedzinie finansów. W roku 2012 ukończył kurs IESE Advanced Management Program na Uniwersytecie Navarry, a w roku 2017 na tym samym uniwersytecie kurs Become a Positive Leader to Accelerate Positive Change.

Zgodnie z oświadczeniem Jacek Pogonowski spełnia kryteria niezależności wynikające art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ponadto zgodnie z oświadczeniem Jacek Pogonowski nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Jacek Pogonowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Appointment of members of the Supervisory Board of PCF Group S.A.In
relation to the current report No. 10/2022 dated 31 May 2022, the
Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw
(the “Company”) hereby informs that in view of resignations tendered on
31 May 2022 by all the Supervisory Board members with effect as of the
date of the Annual General Meeting held to receive the Company’s
financial statements for the financial year 2021, including the
Supervisory Board members appointed by the Shareholders’ Meeting, on 28
June 2022 the Annual General Meeting of the Company appointed Dagmara
Zawadzka and Jacek Pogonowski to serve as members of the Supervisory
Board satisfying the independence criteria required of audit committee
members under the Act on Statutory Auditors, Audit Firms and Public
Oversight of 11 May 2017 for the second joint term of office of the
Supervisory Board with effect as of the date of 29 June 2022.


Information on the qualifications and professional experience of the
appointed Supervisory Board members is provided below.


Resume of Dagmara Zawadzka, CFA


In 2020–2021 Dagmara Zawadzka was the Aerotropolis & Development
Division Director in Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. In
2019–2020 she managed the London Office of Bank Gospodarstwa Krajowego
as its Director (2019–2020), and earlier (2017–2019) as the Managing
Director of the Banking Products Division responsible for overseeing the
sale of banking products to strategic clients, and for extending and
structuring funding. She was also a permanent member of the bank’s
Credit Committee.


In 2015–2017 Dagmara Zawadzka worked in PKP Intercity S.A. as the
Executive Director for Finance & Procurement and the Chair of the
Investment Committee. She supervised the functioning of the controlling,
finance, accounting and procurement departments and was responsible for
building the company’s capitalization.


In 2011–2014 she worked in the PKN Orlen Group as Director of the
Strategic Projects Development Office in PKN Orlen S.A., member of the
Supervisory Board of IKS Solino and President of the Management Board of
Kopalnia Soli Lubień. She started her professional career in 2001 at BRE
Corporate Finance as Consultant, Manager and Deputy Director of the
Corporate Finance Department, and from 2007 to 2011 she was the Deputy
Director of the Corporate Finance Department at Pricewaterhouse Coopers.
Her employment with these consulting firms involved the participation in
numerous M&A and IPO transactions.


Dagmara Zawadzka graduated from the Warsaw School of Economics (Finance
& Banking) as well as from Aarhus School of Business (International
Business and Finance). She has also completed a postgraduate studies in
International Accounting Standards at the Warsaw School of Economics.
She received a scholarship from the California Polytechnic University,
USA. Dagmara is a CFA charterholder.


Pursuant to Dagmara Zawadzka representation, Dagmara Zawadzka fulfills
the independence criteria set forth in Art. 129 Section 3 of the Act of
11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight and
has a knowledge and qualifications relating to the accounting or
auditing financial statements.


Additionally, according to representation made by Dagmara Zawadzka, she
does not conduct any other activity, including an activity competing
with the business of the Company, does not participate in any company or
partnership competing with the Company as shareholder or partner or in
any other legal person competing with the Company as member of its body.
Dagmara Zawadzka is not entered in the Register of Insolvent Debtors.


Resume of Jacek Pogonowski


Jacek Pogonowski carries on a business activity under the business name
Usługi Konsultingowe Jacek Pogonowski. Since 2008 he has been associated
with the V4C Eastern Europe fund (formerly: Baring Central European
Fund), and since 2018 also with the V4C Poland Plus fund, in which funds
he is a partner and holds the position of a director. Since 1997 he has
held the position of member of the Management Board of Erste
Investments, where he headed the M&A department. Since 1995 he has
worked in a branch of the Group Bank Austria in Poland – IB Austria
Financial Advisor. He began his professional career at Arthur Andersen
in Warsaw in 1991.


In 1991 Jacek Pogonowski graduated from St. John’s University in New
York with a bachelor’s degree in finance. In 2012 he completed the IESE
Advanced Management Program course at the University of Navarra, and in
2017 at the same university he completed the course: Become a Positive
Leader to Accelerate Positive Change.


Pursuant to Jacek Pogonowski representation, Jacek Pogonowski fulfills
the independence criteria set forth in Art. 129 Section 3 of the Act of
11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight.


Additionally, according to representation made by Jacek Pogonowski, he
does not conduct any activity competing with the business of the
Company, does not participate in any company or partnership competing
with the Company as shareholder or partner or in any other legal person
competing with the Company as member of its body. Jacek Pogonowski is
not entered in the Register of Insolvent Debtors.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-28 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki